DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞI VE EKONOMİNİN 17 YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ !

05 Kasım 2019 Salı 10:35

Hepimizin belli ölçüde takip ettiği, bazılarımızın da kendi uzmanlık alanlarında ve bilimsel kriterlere göre; “siyaset bilimi, hukuk, ekonomi” gibi sosyal disiplinlerde yazılanların toplamından istifade ederek, çoğunlukla teorik tartışmalardan oluşan bu bilgileri siyaset alanına taşımak ve topluma yön göstermek görevi de siyasetçilere düşmektedir.

DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞI VE EKONOMİNİN 17 YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ !

 Hepimizin belli ölçüde takip ettiği, bazılarımızın da kendi uzmanlık alanlarında ve bilimsel kriterlere göre; “siyaset bilimi, hukuk, ekonomi” gibi sosyal disiplinlerde yazılanların toplamından istifade ederek, çoğunlukla teorik tartışmalardan oluşan bu bilgileri siyaset alanına taşımak ve topluma yön göstermek görevi de siyasetçilere düşmektedir.

Bu anlamda “başarılı siyasetçi” tanımını bir cümle ile ifade etmek istersek; “çeşitli disiplinlere ait bilimsel bilgilerden hareketle, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir siyaset dilini üretebilen kişidir.” diyebiliriz.

Bu şekilde hepimizin anlayabileceği bu yalın tanımın içinde cereyan etmeyen siyasi faaliyetlerin kapsamının ise günlük polemiklere dahil olmak ve kendi taraftar kitlesini konsolide etmek dışında hiçbir faydası bulunmayacaktır. Aynı şekilde bilimsel verilere dayalı bir dil geliştiremeyen “siyaset kurumu” günlük polemiklerin içinde kalacak ve demokratik çözüm mekanizması olmaktan çıkacaktır.

Hatta ortalama vatandaş gözünde yaygın bir anlayış haline gelmiş bulunan; “siyaset sınıfının bizatihi kendi menfaatlerini korumak dışında bir işe yaramadığı” yönündeki kanaatleri güçlendireceği, “siyasete ve demokrasiye yabancılaşma” duygusunu ve bu süreçleri tahkim edeceğine de şüphe yoktur.
Bu yazının konusu; aslında bu türden teorik önermelerde bulunmak dışında, somut bir şekilde “demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler, denetlenebilir ve şeffaf devlet” gibi kavramların ne işe yaradığı, bu ilkeleri gözetmenin, ekonominin bütününe, günlük hayatımıza ve bilhassa dar gelirli insanlara faydasını anlatmak maksadıyla kaleme alınmaktadır.

Bu sebeple de özellikle gündemimizde olan çeşitli sosyal kesimlerin haklı talepleri arasında bulunan konular perspektifinden, “DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ ve EKONOMİK KALKINMA” arasındaki zorunlu ilişki, bu yazının konusunu teşkil etmektedir.

Mesela son iki yıldır gündemimizde çokça yer alan ve sayılarının 6 milyonu bulduğu ifade edilen EYT’liler, 1 milyon 516 bin kişiyi ilgilendiren 3600 Ek göstergeye dâhil olma talepleri, 2006 tarihinden itibaren yürürlükteki kanuna göre GSYH’nın %1’i oranında destek alması gerekirken, bu talepleri karşılanmayan tarım kesimi, kayıtsızlarla birlikte toplam sayıları 8 milyona ulaşmış işsizler ordusu ve değişik kesimlerin ekonomik büyümeden ve kamu bütçesinden bekledikleri talepler ve çeşitli teşvik desteklerin değerlendirilmesi gibi…

Bu vesileyle, bu çalışmada metodolojik olarak bilimsellik iddiasında bulunulmadığını, ancak bilimsel verilere ve resmi rakamlara dayalı olarak, birçok sosyal disiplinin kavramlarına başvurmak suretiyle belli bir siyasi tezi dile getirmek maksadıyla yapıldığını da ifade etmeliyim.

Aşağıda rakamlarıyla birlikte ortaya konulacağı üzere; değişik toplumsal kesimlerin, ekonomik büyüme ve merkezi hükümetten bekledikleri taleplere konu kaynakların tamamının, üretici veya tüketici olarak 82 milyonu bulan nüfusumuz veya 23 milyon hane halkının “ortak kaynağı” olduğunu, bizlerin ekonomik faaliyetleri ve toplanacak vergi kaynakları dışında DEVLETİN AYRICA BAĞIMSIZ BİR KAYNAĞA sahip olmadığını hepimizin bilmesi ve bu hususu dâima hafızamızda taze tutmamız gerekmektedir.

İşte bu anlamda demokratik sivil siyaset anlayışına göre, ekonomik büyüklük, toplum ve kamuya ait kaynaklardan vergi ve benzeri gelirlerin toplanması ve bu kaynaklara yönelmiş çeşitli kesimlerin pay alma taleplerini “uzlaştırarak” karşılamak işi ise, “siyaset kurumunun” görev alanını teşkil etmektedir. Demokratik sivil siyasetin ve hukuk devleti kurallarının hâkim olmadığı durumlarda ise, kamu kaynaklarını toplama ve dağıtma görevi, adı ne olursa olsun çeşitli “vesayet odakları” tarafından yerine getirilmektedir.

Aşağıda vereceğimiz rakamlara bakılacak olursa son 17 yıl boyunca, kamuya ait kaynakların hangi kesimlere, hangi usulle ve demokratik sivil siyasetin kurallarına uygun dağıtılıp, dağıtılmadığını anlamış olacağız ve bundan sonrası için çıkış yolumuzun DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ VE SİVİL SİYASET olduğunu daha iyi kavramış olacağız.

Bu hususu layıkıyla kavrarsak, devlet-millet ilişkisini korku temelinde değil, nimet-külfet dengesi ve “demokratik hukuk devleti” kural ve ilkeleriyle yeniden ve daha sağlıklı bir şekilde düzenleyebiliriz.

ÇARPITILMIŞ RAKAMLARIN ALTINDAKİ GERÇEK !

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SON 17 YILINA AİT BAZI RAKAMLAR;

2002 YILI TEMEL VERİLERİ:

• 2002 yılı nüfusumuz 65,6 milyon
• Kişi başına milli gelir: 5.888 $ (* Yeni seri hesaplama yöntemine göre güncellenmiş hâli )
• Toplam GSYH 382,8 milyar $ (* Yeni seri hesaplama yöntemine göre güncellenmiş hâli )
• Toplam dış borcumuz 128,5 milyar $
• Dış borcun GSYH’ya oranı: %33,4
• Toplam Bankacılık kredi hacminin GSYH’ya oranı: %21
• Hane halklarının kredi borcunun GSYH’ya oranı: %1,6
• Hane halklarının kredi borcu toplamı: 6,5 milyar TL
• Toplam merkezi hükümet bütçesi: 100,4 milyar $
• GSYH toplamı /Merkezi Bütçe Oranı: %26,2
• Vergi gelirlerinin harcamaları karşılama oranı: %76
• Toplam kamuda çalışan sayısı: 2 milyon 85 bin kişi
• Toplam çalışan sayısı: 21,6 milyon kişi

2019 YILI TEMEL VERİLERİ:

• 2019 yılı nüfusumuz 82,4 milyon
• Kişi başına milli gelir: 8.801 $
• GSYH toplamı: 725 milyar $
• Toplam dış borç 460 milyar $
• Dış borcun GSYH’ya oranı: % 63,4
• Toplam Bankacılık kredi hacminin GSYH’ya oranı: %73
• Hane halklarının kredi borcunun GSYH’ya oranı: %16,8
• Hane halklarının kredi borcu toplamı: 580 milyar TL
• Toplam merkezi hükümet bütçesi: 181 milyar $
• GSYH toplamı/Merkezi Bütçe Oranı: %25
• Vergi gelirlerinin Harcamalar karşılama oranı: %72
• Toplam kamuda çalışan sayısı: 4 milyon 570 bin kişi
• Toplam çalışan sayısı: 28,1 milyon kişi

Yukarıda verdiğimiz rakamlara dikkatlice bakan gözler için, bilhassa 2002 yılına ait veriler sebebiyle bazı ezberleri bozmuş olduğumuz anlaşılacaktır. Senelerdir muhatap olduğumuz yoğun propaganda sebebiyle, bir çoğumuz 2002 yılı toplam GSYH’nın 230 milyar $, kişi başına milli gelirimizin ise 3.591 $ olduğu yönündeki bilgiler neredeyse hafızamıza kazınmış durumdadır.

Eski seri hesaplara göre tespit edilmiş bulunan 2002 yılı verilerini, 2006 ve sonraki yıllarda kullanılan yeni seri hesaplara göre güncellemek yerine, bu rakamları olduğu gibi esas alan AKP hükümetleri, kendi dönemlerinde GSYH hesaplarını kağıt üzerinde “güncelleme” yoluyla 265 milyar $ artırdıkları için “TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK” yönündeki beyanlarıyla bu bilgiyi ısrarla toplumun hafızasına kazımışlardır.

Bu bilginin gerçek olmadığını ve ülkemizdeki demokratik sivil siyaset anlayışının zayıf olması sebebiyle, kimsenin de bu bilgilerin yanlışlığını gündeme getirmemiş olduğunu, yine devletin “resmi rakamlarına” dayalı olarak ortaya koymak gerekmektedir.

Bu işleri bilenlerin kabul edeceği üzere, bilmeyenlerin de araştırarak bulabilecekleri gibi, Türkiye’nin son 50 yıllık GSYH hesapları ve yıllık Merkezi Hükümet Bütçe rakamlarına bakıldığında anlaşılacağı gibi; yıllık bütçe rakamları ile GSYH arasında değişmeyen bir korelasyon bulunmaktadır. Merkezi hükümet bütçemizin büyüklüğü değişik yıllara göre GSYH’nın %24 ile %26’sı arasında bulunmaktadır.

• Yukarıda 2002 yılına ait rakam ve oranları dikkate aldığımızda, yeni seri hesaplara göre GSYH toplamı /Merkezi Bütçe Oranı: %26,2 olmaktadır. Oysaki, “eski seri hesapları” kullandığımızda, 2002 yılının GSYH ile Merkezi Hükümet Bütçesi arasında %47,5 gibi inanılmaz ve kabul edilemez bir oran ortaya çıkmaktadır.

• Şimdi bu tezimizi “resmi kayıtlarla” teyit etmek üzere 17 YILLIK GSYH TOPLAMI İLE, 17 YILLIK BÜTÇE RAKAMLARI arasındaki zorunlu korelasyona baktığımızda görüleceği üzere, %25’lik oranın sabit kaldığı ortadadır.

• 17 yıllık AKP iktidarları döneminde dolar ($) bazında toplam 2 Trilyon 904 milyar, 800 milyon $’lık bütçe yapılmış ve bu miktarda bir para harcanmıştır.

• 17 yıllık AKP iktidarları döneminde Türkiye Ekonomisinin ürettiği toplam GSYH miktarı ise 11 TRİLYON 928 MİLYAR $’dır.

• Dikkat edileceği üzere; 17 yıllık toplam GSYH ile 17 yıllık Bütçe Harcamaları arasındaki oran, son elli yıllık oranlara uygun olarak %24,4 civarındadır.


• Bu durumda ısrarlı bir şekilde AKP sözcülerinin; 2002 yılının GSYH’nın “eski seri hesaplar” kullanılarak tespit edilmiş GSYH miktarının 230 milyar $ olduğu ve bu miktara göre de %47,5’i oranında BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜN olmayacağı ortaya çıkmış olacaktır.

Bu vesileyle AKP iktidarları döneminde yapılmış olan GSYH ve kişi başına milli gelir hesaplamalarının isabetli olarak “yeni seri hesaplama yöntemine” göre yapılmış olmasını doğru bulduğumuzu, ancak “güncelleme” öncesi hesapları mutlak sayarak, “Türkiye Ekonomisini 3,5 kat büyüttük” yönündeki beyanlarının tam bir “algı operasyonu” olduğunu ifade etmeliyiz.

Bu iddiamızı rakamlarla teyit edecek olursak, eski seri hesaplara göre 230 milyar $ olan 2002 GSYH miktarını 3,5 kat büyüttük dediğinizde, yeni seri hesaplarla ulaştığınız rakam olan 805 milyar $’lık GSYH miktarı, AKP iktidarlarının bu varsayıma dayalı “algı operasyonunu” ispat etmektedir. Oysaki, Türk ekonomisi gerçek anlamda ve nüfus artışını da ihmal ettiğimizde, “yeni seri hesaplamalara” göre 2002 yılının 382 milyar $’lık hesap ve tespitine göre 17 yıl içinde sadece %90 oranında büyümüş olmaktadır. Nüfus artışını dikkate aldığımızda ise sadece %50 oranında büyüyebilmiştir.

SİYASETİN BUGÜNKÜ MESELESİ...

Yazımızın başında vurgulamaya çalıştığımız üzere, çeşitli kesimlerin iktidara ve bütçe kaynaklarına yönelik taleplerinin demokratik sivil siyaset anlayışına göre karşılanması konusuna dönecek olursak; gerçekten Türkiye Ekonomisi 17 yıl içinde 3,5 kat büyümüş olsaydı, 2019 ve 2020 yılı için karşımıza çıkması gereken GSYH miktarı ve Merkezi Hükümet Bütçe miktarının da sırasıyla: GSYH 1 Trilyon 340 milyar $ ve bütçemizin de 335 milyar $ olması gerekirdi.
Yani 2019 YILI MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇEMİZ 181,2 milyar $ veya 1 Trilyon 60 milyar TL olmak yerine, 335 MİLYAR $ veya 1 Trilyon 960 milyar TL olmalıydı!

Gerçekten Türkiye Ekonomisi 17 yıl içinde 3,5 kat büyümüş olsaydı, 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini düşündüğümüz 150 milyar TL’lık “bütçe açığı” rakamını düştüğümüzde bile çeşitli toplumsal kesimlerin haklı taleplerini karşılayacak şekilde 2019 yılı bütçesinde 750 MİLYAR TL’lık ilave bütçe kaynağımız olacaktı.

Dikkat edileceği üzere, bu hesaplamalar bütünüyle devletin “resmi verilerine” dayalı olarak yapılmakta olup, bugün icat edilmeye çalışılan “yeni vergi” kaynakları ve “yeni zamlara” başvurulmaksızın, ekonominin 3,5 kat büyütüldüğü varsayım ve iddiasına dayalı olarak yapılmıştır.

Yazımızın konusu olan DEMOKRATİK SİVİL SİYASET anlayışı ve HUKUK DEVLETİ ilkelerinin zorunlu olduğunu vurgulamak için ve mevcut siyasetin 17 yıldır halka kapalı bir oyun gibi oynandığı tezimizi destekleyecek şekilde yukarıdaki rakam ve hesaplamaları verdikten sonra, iktidarıyla-muhalefetiyle birlikte “siyaset kurumuna” yöneltilmiş bulunan haklı taleplere dönecek olursak;

• Sayılarının 6 milyonu bulduğu ifade edilen ve kişisel olarak “müktesep haklarının ihlâl edildiği” gibi haklı talepleri bulunan EYT’lilerin durumu,

• Yine siyaset kurumuna yöneltilmiş talepler arasında bulunan ve sayıları 1 milyon 516 bin olduğu hesaplanan 3600 EK GÖSTERGE bekleyen kamu görevlilerin durumu,

• Tarım kesimine kanun gereği destekleme ve teşvik olarak her yıl GSYH’nın %1’i kadar yapılması gereken ödemelerin durumu,

• Sayıları 8 milyonu bulmuş işsizlerin istihdam edilmesi için ekonomik büyüme ve canlanmasını sağlayacak şekilde reel sektöre yönelik beklenen tedbir ve desteklerin sağlanması durumu,

• Her yıl bütçeden ancak yatırımlara ayırabildiğimiz oran kadar, yani bütçenin %7’si miktarında “sosyal yardım” alan insanlara “sosyal devlet” gereği dağıtılan miktarlarla, ekonominin kaynaklarının karşılaştırılması durumu,

• Toplam vergi gelirlerinin %89’unun sadece ödenecek maaş ve SGK prim ve hizmetlerine ayrılmasının, ne kadar sürdürülebilir olduğunun durumu,

• Muhalefet tarafından sık sık dile getirilen atama bekleyen 700 bin öğretmen adayının durumu,

• Senelerdir 2,5 Trilyon seviyesine sıkışıp kalmış toplam kredi hacmine karşılık, reel sektörün ihtiyacı olan ilave 500 milyar TL ve Hazine’nin artık 350 milyar TL’ye çıkmış yıllık “borçlanma ihtiyacı”nın nasıl karşılanacağı ve bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğu,

• 18,5 milyon ilk-orta öğretim ve lise eğitimi yapan, 7 milyon 760 bin kişiden oluşan üniversite öğrencisi sayısına karşın, uluslararası standartlardaki hazin yerimiz ve ilk 500’de tek bir üniversitemizin bile olmaması durumu,

• Bütün bunların ötesinde 17 yıldır ısrarla uygulandığı üzere; 1 Trilyon 50 milyar $ dış ticaret açığı, 575 milyar $’lık cari açığa ve 650 milyarlık $’lık dış kaynağa dayalı ithalat, tüketim ve borçlanma ile sağlanmış “büyüme” rakam ve oranlarının artık sonuna gelmiş olmamız durumu,

• 17 yılda 2 Trilyon 905 milyar $’lık bütçe kaynaklarının ne kadar doğru kullanıldığı, hangi oranda “verimsizlik ve yolsuzluk” vasıtasıyla kaynakların hebâ edildiğinin, 62 milyar $’lık özelleştirme, imzalanan 146 milyar $’lık YİD ve KÖİ sözleşmelerinin ekonomik verimliliği, yolsuzluğa fırsat vermeyecek şekilde hukuki denetime tabi tutulup tutulmadığı hususunun konuşulabilmesi,

• Bugünlerde en can yakıcı bir şekilde örneklerini yaşadığımız dış politika yanlışlarımızın, bilhassa sayıları 5 milyonu bulun Suriyeli sığınmacıların durumu ve küresel güçler arasındaki bu kıskaçtan nasıl çıkacağımızın da bütün ilgili taraflarıyla tartışılabilmesi için;

Bu meselelerin doğrudan tarafı durumunda bulunan Türk milletine ait bütün kurum ve kuruluşların, bilhassa aşağıdan yukarıya doğru demokratik usul ve esaslarla yapılandırılması gereken SİYASET KURUMUNUN temsil ettikleri kesimler adına, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı olarak çözüm ve müzakere masasında bulunması gerekmektedir.

Bu anlamda demokratik sivil siyasetin gereği olarak bütün tarafların müzakere masasında bulunduğu bir ortamda, taleplerin rasyonel hâle getirilmesi, kararların meşrûiyetinin artırılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, usulsüzlük ve yolsuzluklara fırsat verilmemesi de sağlanmış olacaktır.

Bütünü kaybederek kendi kişisel veya mensubu olduğumuz kesimin haklı veya haksız taleplerini gündemde tuttuğumuzda, kamu kaynaklarını dağıtma imtiyazını kaybetmek istemeyen “vesayet odaklarının” konjoktürel siyasi hesaplarına “meze” olur, mevcut düzenin devamını sağlayacak şekilde, sadece sistemi “tahkim etme” görevini yerine getirmiş oluruz.

Siyasetin gölgeler oyunu olmaktan çıkabilmesi veya sadece siyasi aktörler arasında oynanan bir tiyatroya dönüşmemesi için, demokratik sivil siyasetin alanını genişlemek zorundayız.

Aksi hâlde, yukarıda resmi rakamlara dayalı olarak, bütüne dâir ortaya koyduğumuz gerçeklere rağmen, iktidar gücünü ele geçirmiş olanların kullandıkları elverişli malzemeler vasıtasıyla “algı operasyonlarının” muhatabı ve kurbanı durumuna düşmüş oluruz…

Rubil GÖKDEMİR

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 32

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

kameralar karşisinda çantalar dolusu parasini aldi--ve 51 mi̇lyari sana bana soktular banka batirmakla-si̇z nasil bi̇r eği̇ti̇m aldiniz si̇zi̇n ekonomi̇ anladiğiniz bu mu eğer buysa akp böyle rakamlara şeyi̇ni̇ bi̇le sürmüyor--birakin mi̇lleti̇ kandiramazsiniz.bu ülke g20lere gi̇rdi̇mi̇ evet-dündaya 17 n büyük ekonomi̇ oldumu evet--avrupada 28 ab üyesi̇ni̇n i̇çi̇nde 5-6 nci büyük ekonomi̇si̇ olan bi̇r ülke oldumu evet--si̇z neyi̇ konuşorsunuz ki̇msi̇ni̇z -si̇z ki̇msi̇ni̇z????!!ki̇msi̇ni̇z

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

bi̇lmi̇yorsun derwi̇sh denen mahluk ecevi̇te tipki imf kordi̇törü gi̇bi̇ .efendi̇ imf 5 mi̇lyari veri̇ri̇z ama şu 18 maddeyi̇ tbmm den hemen geçi̇rmeni̇ zi̇ i̇sti̇yor deyi̇nce--ecevi̇t dewshi̇n bi̇le abd uşaği olduğunu o gn anladi bende tbmm de i̇di̇m bi̇r gecede 18 maddelyi̇ o ucube koali̇syonun veki̇lleri̇ çikardi--eyyyy rubi̇l brader-23 bankayi ecevi̇te hükümet kurduranlara batirak leşgi̇bi onlara yedi̇rdi̇ler.demi̇reli̇n yeğeni̇ banka sahi̇bi̇ 4x4 ji̇pi̇ni̇ bankasinin kapinisa dayadi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**duble yolari -demi̇rağlarin 5 kati büyümesi̇ni̇-yapilan devsa hava li̇manlarini bi̇le yazmiyorum.....soruyorum bu rubi̇l denen arkadaşa--Allahtan zerre kadar korkuyorsan.. doru olmak i̇mandandir.i̇nsaf i̇manin yarisidir.bu kadar saçma yazmayin yirtinmayin.bu mi̇llet nere -ki̇mi̇n neler yaptiğini bi̇li̇yor.2002 dönemi̇nde utanmadan türki̇yeni̇n borç yükünü ve imf standby anlaşmasiyla dişgüdümleri̇n emri̇ altinda olduğunu saklama.imf ecevi̇te 5 mi̇lyari ne karşiliğinda verdi̇ bunu bi̇le

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

buradan yazayim.meb.2002 yilindaki̇ personeli̇n 4 kati büyüdü(rakamlarda bi̇raz eksi̇kli̇k fazlalik olsada bi̇r gösterge olarak doğrudur**i̇ç i̇şleri̇ bakanliği 2002 den sonraki̇ hi̇zmi̇te personel sayisi 4 kat artti-hastaneer sagğlik eki̇bi̇ eki̇pmanlarin sayisi ni̇celi̇k ve ni̇teli̇k olarak 5 kat artti-profesyonel ordu ve operasyonel ti̇mler ssayisi 2002 ye göre 70 kat arrti-türki̇eni̇n 2002 den günümüz 2019 yilina kadar toplam büyümesi̇ 120 kat artmiştir..si̇zi̇n lafiniz boooooş.yAllah!!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

2019 yili mi̇llet si̇zi̇n saçma tutarsi ekonomi̇k rakamlarinizla 96 sene yledi̇ i̇çdi̇ büyüyemedi̇ geli̇şemedi̇...birakin mi̇lleti̇n yakasini ki̇mden bal aliyorsa o ariya oyunu veri̇r si̇ze ne??si̇ze ne??si̇ze ne??ekoni̇mi̇k öyle si̇zi̇n dalli budakli çözümsüz ama i̇stedi̇ği̇ni̇z fasi̇t ve zavalli dönemlari̇ baytaci edebi̇leceği̇ni̇z ama türki̇yeye hi̇ç i̇r şey katmamiş saçma rakmlarla i̇zafi̇ olarak dahi̇ olsa burada bunu i̇spat edemezsi̇ni̇z-be adam-seni̇n dönemi̇nde ki̇ saçmaliklari

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**haa!efendi̇m beni̇m yorum yazma hakkim var tabi̇ki̇.devleti̇mi̇z.sosyal bi̇r hukuk devleti̇di̇r.bende yaziyorum**ama türkhalkina yazma-bu neci̇p mi̇lleti̇n temi̇z ana sütü gi̇bi̇ helal oylariyla gelmi̇ş gövdeleri̇ni̇ kargaşa ve mutsuzluk pompalayan onun bunun çocuklarina aldiriş bi̇le etmeden sayin devlet bahçeli̇ ve ulu önderi̇mi̇z gazi̇ recep tayyi̇p erdoğan beyefendi̇ hazretleri̇ne.böyle saçma şeylerle yorum yapamazsiniz.neden??yahu si̇zi̇n yazdiklariniz i̇le gerçekleşenler çok farkli

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

uçmuşmu evet hala uçuyormu evet--bunu uluslar arasi fi̇nans çevreleri̇ üzülerekte olsa i̇fşaa etmi̇yorlarmi evet****ambargolarin i̇ç üreti̇mi̇mi̇zle yerli̇ mi̇lli̇ olarak bi̇zi̇ az etki̇li̇yormu cevap evet..bu kadar formülü bu kadar hi̇ç bi̇r moka yaramayan bütçe atiklarini mi̇lleti̇n gözüne sokamazsiniz .bu dürüstlük deği̇l.bu 17 yillik azi̇z mi̇lleti̇n bi̇rli̇kte ortaa koyduğu bi̇r devi̇ni̇m ve çağdaş kalkinmanin ama **her alanda -her satihda kalkinmanin karşiliği bu i̇ğrenç yaziniz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

*modern ülkeler abd ve avrupa kuruluşlari fi̇nan ve yatirim değerleme kurumlari bunu tyei̇t edi̇yormu evet--.kanlimi- kansizmi i̇ki̇ kavramlarla bi̇le der dest edi̇en ni̇ce hükümetleri̇mi̇zi̇n yaninda akp.tüm düşmanlarini si̇ldi̇ süpürdümü-evet ki̇m di̇yor bunu -abdli̇ler avrupalilar ve türki̇yden kaçmiş vatan hai̇ni̇ orspu evlatlari demi̇yorlarmi-erdoğan sildi süpürdü------fi̇tch-stand and poors....hakkini vermi̇yormu i̇stemesede evet-yollar hastanaler-ulaşim-uzay ve savunma sanayi̇ uçuyor

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

asla olamaz zaten bu mi̇lleti̇n si̇ze i̇hti̇yaci yok.si̇zi̇n ve si̇zleri̇n edi̇mleri̇ bu mi̇llet tarafindan çukura atildi ve üzeri̇ kapatildi ve bu boş rakamlarin olduğu çukurlarin üzeri̇nde **laleler güller yeti̇şi̇yor--si̇ze i̇nanmamanin bi̇r öteki̇ nedi̇n-türki̇ye savaş yapiyormu evet..parasi değer kaybedi̇yormu asla**stabi̇l**türki̇ye çanakkaleni̇n 2 kati-kurtulş savaşinin 5 kati ve düşmanlarin sayisi beli̇rsi̇z bi̇r savaş veri̇yormu evet- her yil büyüme orani katlayarak avrupali

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

erdoğan beyefendi̇ hazretleri̇-si̇zi̇n alişila gelmi̇ş performans bütçeni̇zi̇ eli̇yle i̇tti̇.hatta si̇zi̇n kullandiğiniz tüm tekni̇kleri̇ si̇ldi̇ atti-eee**türki̇ye zengi̇nmi̇ *evet.bunu neye dayandiriyorsun...... /....na dayandiriyorum zi̇ra bu gün abd den sonra dünyada faki̇r ülkelere yardimlarda i̇ki̇nci̇ siradasyiz..**yemi̇şi̇m si̇zi̇n 2002 yillari sahte bütçe rakamlariniza bana bi̇r şey i̇fade etmi̇yor---sonra....si̇zi̇n çabalariniz saçma bununla bu mi̇llete verecek bi̇r şeyi̇ni̇z

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

o zamanlara satin alma pari̇tesi̇ ve tükedi̇ci̇ i̇ndeksi̇%22 ler ci̇varindaydi ama bu gün güven i̇ndeksi̇ ve satin alma pari̇tesi̇ %5 lerde bakiniz hükümete bi̇le ki̇mse güvenmi̇yor--efendi̇m 20 yil evvel aldiğim dostlarinmdan elden borçlanma şukadar tl i̇ken bu gün bu şukadar tl.demekki̇ bana eski̇den daha fazla güveni̇li̇rmi̇ş..yahu böyle saçma rakamlarla türki̇yeni̇n tek bi̇r dönemi̇ni̇ halka i̇zah edemezsi̇ni̇z.saçmalik bu..bakiniz 15 temmuz gazi̇si̇ mi̇lleti̇n uluönderi̇**recep tayyi̇p

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

şu saçma rakamlarala dolu ama**ülkemi̇ze hi̇ç bi̇r şey verememi̇ş ve mühendi̇s başveki̇llerle çaği yakalamaya çalişmişiz bi̇rtane muhasebe bi̇le bi̇lmeyen ki̇şi̇ler bi̇zi̇ kalkindirmişlar.yani̇ bu formülü yazan vatandaşi bu ülkede di̇ki̇li̇ bi̇r ağaci yok.ama hala i̇natla formüller yaziyor---bi̇raz daha i̇leri̇ gi̇deyi̇m===>efendi̇m bi̇zi̇m gi̇bi̇ ortadi̇rek memurlarin geçmi̇ş yillardan günümüze kadar yöneti̇mleri̇n bi̇rtürlü memuruluza veremedi̇ği̇ değeri̇ şöyle açiklaşa bi̇li̇ri̇z

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

aczi̇yeti̇mi̇ formüle etti̇m.devam etti̇m.bankaya bi̇r mi̇ktarda bundan 5 yil evvel bi̇raz bi̇ri̇ki̇mi̇mi̇z olurdu-6 şar aylik vadeler i̇le bazi sorunlarimizi gi̇deri̇rdi̇k.bankada beni̇m i̇lk 2 yil artirdiğim para fai̇zi̇ i̇le beni̇ geçi̇ndi̇ri̇rdi̇.240 tlm ye yillik fazi̇mi &175ler durumunda her yil en az 300 tl kadar fai̇z alirdim.şi̇mdi̇ i̇se 240 tlli̇k 1 yillik vadeli̇ yatirimima para bi̇le vermi̇yonrlar..bakin memleketi̇ i̇dare edemi̇yorlar...hadi̇ i̇leri̇ gi̇deli̇m

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

¬¬çaktim mi̇lleti̇n gözüne bakiniz eski̇si̇ daha i̇yi̇ymi̇ş dedi̇m-sonra beni̇m bu aptalliğimi parlatmak i̇çi̇n.başka şeyleri̇de formüle etti̇m-i̇lk evli̇li̇ği̇mde plasti̇k pqara olmaz bi̇rbi̇rleri̇mi̇zden borç alirdik-o zaman her borç i̇stedi̇ği̇m 10 ki̇şi̇den 7 si̇nden alirdim şi̇mdi̇ ki̇mse vermi̇yor desi̇m yi̇ne si̇zi̇n ossurk makami kafa kariştiran formüle göre artik bana güven telki̇n etmeme %si̇ %1500 bakiniz yeni̇ ekonomi̇k durumu udare edenler beni̇ ne hale geti̇rmi̇ş di̇yerek

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

beni̇m evli̇li̇ği̇m 5 yildir var-karikoca çalişiyorum i̇ki̇mi̇zi̇n maaşi 5-6 bi̇n tl di̇yeli̇m..ki̇ra-masraflar ancak kapatabi̇li̇yoruz eli̇mi̇zde ayini sonunu geçi̇recek bi̇r paramiz yok...si̇zi̇n saçmaliklariniza göre.ben faki̇rli̇k i̇ndexi̇mi̇ başarili göstermek i̇çi̇n evlendi̇ği̇m i̇lk yillara gi̇di̇yorum di̇yorumki̇-bi̇zi̇m o zamanki̇ bütçemi̇z kari koca 1200tl i̇di̇-ki̇ra ve gi̇derleri̇ ödüyorduk ayin sonunu geti̇re bi̇li̇yorduk-rakama vurdun saçmaladiğiniz gi̇bi̇ &'li̇k bi̇r durumu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**bu rakamlara tevessül edi̇p **büyümüş türki̇ye görmedi̇k-bu gün ülkemi̇ze yedi̇rmeye çaliştiğiniz geri̇ci̇li̇k ekonomi̇si̇ rakamlariyla bu mi̇llete aptal duruma düşürmek başka bi̇r mi̇nel gariai̇p--performans .bütçeymi̇ş.bana ne .ütççeni̇zdien si̇zi̇n zamaninizida yaşadi bu mi̇llet-bu zamaninida ..hala tevessülü devam edi̇yorsa sizin laflarınızın alaya boşboğazlık--ev bütçesi̇ neyse devleti̇ki̇ de o..bakin saççmaliklarinizi şöyle anlatayim mi̇lleti̇mi̇z anlasin kafa kariştirmayin---

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**bi̇zde bi̇li̇yoruz ki̇ bu neci̇p mi̇llet si̇zi̇n ekonomi̇k olarak **parlattiğiniz ama ülke i̇çi̇n asla hatirlanmamasi gerekli̇ kara günleri gösterir-yani̇ si̇z böyle tutarsizliklara mi̇lleti̇ geri̇ götürmeye çalişiyorsunuz..yahu bu mi̇llet si̇zi̇n dedi̇ği̇ni̇z akli seli̇me aykiri sözlerle .demekki̇ **aptalmişki̇ 17 senedi̇r bu ülkeni̇n di̇k ve şerrefli̇ duruşu olan hükümete neden oyvermi̇şmi̇ş-bu mi̇llet salakmi-hakaret edemezsi̇ni̇z mi̇llet-seni̇n ekonomi̇k tablolarini bi̇z çoook gördük

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

bi̇ze ve kahraman ve kadi̇m anadolu i̇nsanina yedi̇rmeye çalişmak bi̇li̇m ve akil vede sosyoloji̇ i̇le açiklanamaşacak bi̇r betbi̇nli̇kti̇r..yahu adi üstünde bütçe-gi̇tmi̇ş eli̇n gavurunun bütçeleri̇ni̇ geti̇rmi̇şsi̇n-gi̇tmi̇şsi̇n**karma ekonomi̇ di̇ye bi̇r şeyi̇ üretmiş-türki̇yeye kakalamişsin.yahu devleti̇n.starteji̇k olan bazi üreti̇mleri̇ bi̇le modern çağdaş ülkelerde devlet tarafindan üreti̇lmez.devlette devlet si̇gara-raki-üretmez--bu yazi **

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

son söz===>dünyada karman çorman edilen herşeyin bir amacı vardır-manüpüle etmek ve ahmahliktan ve suçluluktan kurtulmanın yoludur-türkiyede 3 ay gece gündüz *milli bütçe uzun uzun konuşulurdu biz gider duş alır üstümüzü değiştirir gelirdik **yine aynı adamlar aynı saçmalıklar ve i̇kti̇sadi̇-bütçe yalakaliklari devam ederdi sonuç fiyasko buradan bakıyorum 2002 gibi ucube ve aki̇l i̇nsanlarin asla bi̇rdaha dönmemeli̇ri̇ üzeri̇ne kazuratini yapip kapattiği bi̇r dönemi̇ bi̇ze

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:13===>böl:13===>okumam...senin yazdıklarını zaten okumuyorum okumamda.seni okumak istersen öteki-şer dijital formlara giderim--yeni yüzyıl-yurtgazetesi..oda tv--söz-gibi fanatik yerleri okurum zira yazılarınızın %80 bu ülkenin liderini kastederek sözüm ona bol rakamlı uyduruklarla-ve alengirli tuhaf sorunmuş gibi vakalara yaklaşmalarınız hep aynı....haber alp.siksinler beni sana birdaha yorum yazmayacağım ve buraya girmeyeceğim...sende ötekiler gibisin.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:12===>larınız tıpkı o gıcık dijital porttallarında bizlerin tarihi ve geçmişine dinine sövenlerin olduğu portallardaki muhalefet gibi yorumluyorum buradaki yorumların çoğunu ve üzülüyorum..15 temmuz gerçekleşseyri hepimiz yakın illerdeki akrabalarımı zeyarete pasaportlarla gidecektir..bu bilimsel ve doktriner kökü 60 yıla dayalı şer düşüncelerin son hamlesi türkü iç anadolu bozkırlarında köleler gibi tutmaktı izole etmekti..rubil brader senin yazdığın hiç bir şeyi vAllahide billahide

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl===*11 gerçek milliyetçileri *+davlarını satmayan ve liderleri samimi karakterli olan**sayın devlet bahçelinin arkasında saf tutanlar olduğunu bu millet anladı--kabedenler kendileri kaybeder.ben milliyetçiliği sevmem benim dinimde sevmez ama benim dinim **ülkücülük üzerinedir--ülkücü olmak için öyle çok zahmete gerek yok..ülkemizdeki bir hristiyan bu ülkenin bir sıkıntısı için 5 dakika uykusunu terk ederse-işte o gerçek bir ülkücüdür...bilmiyorum.tekrar söylüyorum rubil birader yeminle yaz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl==10--anlıyorumda-bir zamanlar biz milliyetçiyiz deyip. türkiyenin altını yıllarca oyan terminatör fetönün oluşturduğu oluşumlara koşan milliyetçilerimi görmedik biz-chp ye hak verip mitinglerine giden milliyetçi ülkücülerimi görmedik-sebep şu.akp ye destek veren rte yi gerçekten türkiyenin köprüden sonraki tek çıkışı olan sayın cumhfr reisimizin yanında aklı selimle durmasını hala hazmedemeyerek arayışlar içinde olan zavallı milliyetçileri ve ülkücüleri gördük fakat bu ülke gerçek

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl===>9--ötekiler gibi insafsazlık yapmayın bakınız **rabbimin izzeti ismi için yemin ederim 5 fakülte mezu ve büyük eğitimler ve çok önemli sertifikalars ahibim ama 46 yaşında kendim emekli oldum.sebep **akp nin bu günlerde çok lak lak eden mahlukunun yüzünden--amma **rızıkları sağcılık-solculuk-eğitim vermiyor aslanım--Allah veriyor.kızgınsan şu ülkemizin hararetmi günlerinde-Allahsızlar-dinsizler-milliyetsizler-ülkesizler-ülkenin geçmişine oldum olasıya sorunlu olarak sövenleri

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:8===(ben 60 küsür yaşındayım türkilanin en büyük kurumuna 28 yılımı verdim devlet adamlarını bire bir gördüm-o güzelim-menderesler-demirellerözallar-erbakanlar hepsi ülkesin için yaşadılar ve öldüler bu günleri göremediler.rubul sen bari insaflı olda aklınca 65 milyonun yazılarınıza bakarak güüldüklerini hatırlayınız ve **insaf imanın yarısıdır be kardeşim.öyle uyuşuk konulara giriyorsunki pes yani-amacım aşağılamak değil senin dostların ülkelerini seviyor ama ötekiler gibi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:7==>senedir bu ülke benim diyen ve seni faşist -ötekin irticacı diyerek bu ülkeyi hristiyanların ardülkesi haline getirenleri berhava yaparak.çanakakkelinin 2 katı-kurtuluş savaşının 5 katı büyüklüğünde büyük operasyonları Allahın izniyle def eden **ulu önremiz gazi recep tayyip erdoğan bey bu günlerimizi önce Allaha sonra ona borçlu olduğunu bilemeyenlerin ne akademik ne lirik-ne hukuki-ne siyasi yazı yazdığını sananların böyle yazıları yazma hakkı ondaki ..cesaretinin sonucudur

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:6===>belki bir iki şehre abd ve rusya göz yumardı...elindeki suriyeliler sayesinde sana insan bile 96 yıldır ülke bile demiyenler.sana envanter atığı tank uçak verip o pentagona ve tel avive bağlı ismi türk ama aslı sabetayist yahudi olanrala///hadi stratejik orta.sağdan soldan genç öldür deyu darbeler yaptılar..bu ülkenin tek bir kalmış kahramı var oda 20 yıldır böyle bir kaynayan konjektörün ortasında kalmış fakir-hakir zavallı ülkemizi varlık gibi göremeyenlere rağmen.96 senedir

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:6==>bu az sayıda güvenlik teşkilatımızın neferlerinin ve insanımızın olur olmaz yerde yok edilmesinin azaltılması demektir 100 yıl raha olacağız ve başka sorunlara odaklanacağız..bize bu kolaylığı kim sağladı--->el cevap===>suriyeli göçmenler.bunu eğer rubil sen düşünemediysen yeminle sana asla inanmıyorum--demekki sen kin ve garazla yazıyonsun bunları .gayretullahın hoşana gitmez bu.haddini bilmesi gerekir insanın/2 trilyon dolarımız olsaydı biz bugün suriyeye o operasyonları yapamazdık

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:4===>mahkulm edilmiş adeta alaya alınmış bir ülke.sizde en az bu ülkenin 20 yıllığını biliyorsunuzdur.Allahtan korkunuz yokmu..bu kadar saçmalamayı nasıl yaparsınız.bu sizin yazdıklarınızı dikkat buyurun.marksist-leninist-ateist-kızıylbaş-solcunun en solcusu gazeteler ve köşe yazarları yazıyor.hadi onlara kanırtarak hakerat bile ediyorum-size ne demeli.suriyeliler türkiyenin en az 100 yılını 45 yıldır geçirdiği o iğrenç ve karanlık teröre edilmiş yıllarından daha az teröre edilecek bu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:3===>topal harika..ekonomi profesörleri bu ülkeyi batırdı.senin arkadaşının ekolu böyle..kardeşim bu kafayla sizden ricam.eleştirel hak mutlaktır.ama herkese eleştiri hakkı Allah vermez.gayretullaha aykırı ne varsa buraya yazıyorsunuz..vAllahide tAllahide senin yazdılranı asla okumyorum içineriğine bakıyorum.rubil brader yine aynı diyorum...siz eleştermeyin.bu ülkede belediyeden gelmiş birisi.türkiye cumhuriyetiyle ve onun genetiksel gücü veformasyonuyla alay edercesine köleliğe

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böml:2==>saçma ve kdünya ekonomisinin kendi içinde dengesizlikleri halkından ve muhaliflerden saklaması için o kadar formüle yapmış ama gel görki akıl fukarası ekonomist belkide bu millete o bildigimiz ecevitin*dünyanın en hilkat garibesi ucube bir koalisyonunun dönemini *millete lethü sena ediyor--bu vatandaşın 2002 ve 2019 arasındaki 17 yılı bu milletin akıl duyusu ve ferasetine hakaret etmektir.ekonomiyi bırakın ekonomistler düşünsün.türkiyede ekonomiyi hep mühendisler yürüttü-sonuç

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

sana söyledim aslanım:suriyelilerin türki̇yeni̇n elini 2 trilyon dolarımız dahi olsaydı .dışaridaki atgözlüklü ve engizisyon sahibi aptal dinsiz avrupa ve abd gibi rusya gibi çin gibi ülkeleri **bizim terör gibi bir belamız var bm 151 mad.gereği giriyorum deseydin seni oyarlardı buna rağmen bile herkes el ele rusya dahil teröristlermizin hamiliğini yaptılar..bu kadar ekonomi biliyorum diyorsunuz.bunu bilemiyorsunuz .be adam-senin desteklediğin ve o bir arkadaşının 2002 yılı ve 2019 yılını

0 Kişi beğendi.