Aile bağları medya araçlarıyla güçlendirecek

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:52

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak.

Aile bağları medya araçlarıyla güçlendirecek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Plan kapsamında, aileye yönelik hizmetlerin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi amacıyla araştırma, eğitim, danışmanlık faaliyetlerine devam edilecek.

Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri düzenlenecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak.

Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar, projeler yapılacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik modüler aile eğitim programları uygulanacak.

Aile yapısındaki dönüşümleri anlamak için periyodik araştırma faaliyetleri yürütülecek.

Aile Sosyal Destek Programı'nın (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. Evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecek

Göç, afet ve acil durumlarda birey, aile ile topluma yönelik psiko-sosyal destek hizmetleri koordineli ve etkin bir şekilde sunulacak.

Dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlayacak programlar geliştirilecek, geniş, büyük aile modelleri özendirilecek ve kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecek.

Aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlerle mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinç güçlendirilecek.

Medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak.

Aile odaklı medya yönetiminin sağlanmasına, aile dostu ve aile bağlarını güçlendirici yayınların artmasına yönelik destekler verilecek.

- Aile dostu çevre ve mekanlar yaygınlaştırılacak

Görsel, işitsel ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için farkındalık eğitimleri verilecek. Ayrıca aile, evlilik, aile içi iletişim ve etkileşim konularında eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği artırılacak.

Aile içi şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması için toplumsal bilinç düzeyinin erken çocukluk döneminden başlayarak yükseltilmesine yönelik örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Aile dostu çevre ve mekanların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecek.

Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırabilecekleri ulaşılabilir mekanlar yaygınlaştırılacak. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecek.

- Kadın girişimciler e-ticarette güçlendirilcek

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek.

Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin teşvik edici çalışmalar yürütülecek.

Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecek.

Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak. Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

- Kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak

Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak, gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.

Kadının ekonomik yaşama etkin katılımının artırılması konusunda illerin farklı iş gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaların etkin olarak devam etmesi sağlanacak.

Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak, farkındalık artırıcı, teşvik edici yöntemler uygulanacak.

Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamak için farkındalık artırılacak.

Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacak.

- Eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri sağlanacak

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Kız çocukları ile kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımları sağlanacak, kayıt, devam, tamamlama oranları artırılacak.

Kadına şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları hızlandırılacak, koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak.

Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna, şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum, kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak.

- Kadınlara sunulan sağlık hizmetleri iyileştirilecek

Kadınlara sunulan sağlık hizmetleri iyileştirilip, farkındalık çalışmaları aracılığıyla sağlık bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.

Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Medyada kadın temsili iyileştirilecek ve kadınların medya okuryazarlığının artırılması sağlanacak. Kadınların dijital okuryazarlık eğitimlerine katılımları artırılacak.

Medyada kadın temsilinin iyileştirilmesine yönelik katkı sunan haber, reklam, dizi, film, çizgi film, çocuk programı gibi iyi örnekler ödüllendirilecek.

Üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında medyada kadın temsili konularına yer verilecek.

- Sosyal Yardım Artı dönemine geçilecek

Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak.

İstihdama yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından geçerli bir sebep olmaksızın İŞKUR tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kademeli olarak azaltılacak.

Aile Sosyal Destek Programı'nın bilişim sistemi ile Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi arasında gerçek zamanlı veri akışı gerçekleştirilecek.

Sosyal Yardım Artı dönemine geçilecek, sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ihtiyaç duydukları diğer kamu hizmetlerine erişimleri sağlanacak. ASDEP uygulamasının kapsamı sosyal yardımları içerecek şekilde genişletilecek.

Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacak. Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak.

Gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştirilecek.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x