ATATÜRK'ÜN ABD SENETOSU'NA GÖNDERDİĞİ UYARI MEKTUBU

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:24

ATATÜRK "Kurtuluş Savaşı" yapmak için Amasya Tamimi'ni yayınlayıp kongreler düzenlemeye başladığında, O büyük dehaya, en çok karşı çıkanlar, 1800'lerde açtırılan misyoner kolejlerinden yetiştirilen mankurt Osmanlı Aydınlarıydı! Bu sözde aydınları ATA bu mektupla utandırmıştı

ATATÜRK'ÜN ABD SENETOSU'NA GÖNDERDİĞİ UYARI MEKTUBU
1-1718 yılında Belgrad'ın kaybedilmesiyle imzalanan Pasarofça Anlaşması'yla Avrupa'da Osmanlı korkusu bitmiş, bu defa psikolojisi bozulan Osmanlı Batı taklitçiliğine soyunmuş o hep özlenen 9. ve 10. Yüzyıl Semerkand, Buhara, Taşkent'e yüzünü dönmek yerine Paris'i taklit etmişti,

2-Ümit Burnu'nun Portekizli Dias tarafından bulunmasıyla Anadolu'nun Asya ve Avrupa arasındaki köprü bağlantı vazifesi de kaybolmuş, sömürgeci devletler kurdukları sömürü düzeniyle Avrupa’ya Altın yağmaya başlamış, Osmanlının da ekonomisi bozulmuş, 1450 de bir kile buğday 2 akçe,

3-iken, 1550 de 3 akçeye, 1585 de 20 - 40 akçeye yükselmiş, Osmanlı enflasyon canavarıyla tanışmıştır. Daha sonraki yıllarda sürekli bir geri çekilme ve başarısız geçen ganimet toplama işi ve kaybedilen savaşlar, Osmanlı da sahte bahara yol açmış, LALE DEVRİ çocukları yetişmişti.

4-1730’larda başlayan Lale devri ile Paris'e, Viyana'ya, Moskova'ya giden Elçilerin oradaki gelişmeleri anlattığı mektuplaşmalarına şahit oluyoruz. Batı, Rönesans’a geçip adeta yeniden doğarken, bizde ise Arap harfleriyle kitap basacak Matbaa hala yasaktır.

5-1730'lardan itibaren tek yaptığımız ise Paris'te gördükleri büyük parklar ile İstanbul'da park yapmak, Marmara Denizin etrafına Villalar, Köşkler, Kasırlar, Saraylar yapmaktır. Bu devirlerde Bir şehirden başka bir şehre göç yasaktır, Muhtesip denilen zabıta iznine bağlıdır.

6-Muhtesibler'in görevlerine göz atalım: Camilere cemaat toplayıp en az kırk kişilik cemaatla namaz kıldırmak. Pazarı ve esnafı denetlemek, hileli mal satanı cezalandırmak. Yollara ev dikip yolu daraltanları ve yine yollara eşya veya çöp döküp kirletenleri cezalandırmak, yine,

7-Hamam duvarlarına çıplak resim yapanları men etmek, hamamda çıplak dolaşanları, ve çıplak masaj yapanları men etmek. Yine kendi evi dururken başka mahalleyi irşada gideni men etmek gibi toplum polisi ve belediye zabıtasının görevlerini birlikte yapıyordu muhtesip örgütü.

8-Ramazan'da orucu yiyenler, içki içip sarhoş olanlar, iddet beklemeden evlenen kadınlara( kadının boşandıktan sonra beklemesi gereken süreye iddet süresi denirdi) ve yine yasak musiki aleti çalanlar hep Myhtesibe hesap verirdi.

9-Keza, okulları teftiş eder, öğrencileri haddinden fazla döven öğretmeni de cezalandırırdı. Düşmanın eline geçmesinde işine yarayacak silahın satışını da engellerdi. Çarşılara nizam ve iltizam verip, ölçü ve tartıları kontrol edip, şeriatla alay edenleri takibe, cezalandırmaya,

10-komşu hakkına tecavüzü önlemeye, zımnilere ait binaların m0slümanlarınkinden daha yüksek yapılmasına dikkat etmeye kadar varan yetkilere sahiptirler.  Meyhanede içki içerken Muhtesip gelip içkini döküp seni dövebilir, hatta kendine has özel kodesine kilitleyebilirdi.

11-Dönemin Osmanlısını anlamaya yönelik verdiğim bu bilgiler, Prof. Dr. Muhammed Harb'in Osmanlı Aydını kitabı ile Prof. Dr. Ziya Kazıcı'nın İslam Medeniyeti ve Müessese tarihi kitabı 16. Basım, s. 226-230 Hisbe başlığı altındadır. Merak eden geniş detayını bu kitaplardan okuyabilir.

12-Takip edenler bilir daha önce Şeyhülislamlık, Kadılık, Kadıaskerlik, Vakıflar, Vakfiyeler ve İmaret konularını anlatmış döneme biraz ışık tutmuştum. Bugün yazmak istediğim konuyu daha önce farklı versiyonlarla da yazmış olduğum için sadece yine kısa bir özet geçiyorum...

13-17. Yy a girilirken hukuki uygulamalarda ki ihmalin sonucu olarak Osmanlı Devletinde çöküş başladı.(Prof. Dr. Muhammed Harb, Osmanlı Aydını ve Yönetim Sistemi S. 37) demek ki Hukuk çökünce devlet de çöküşe doğru yol almaktadır. Şimdiki gibi!

14-Bu sırada Aydınlar, bozukluğun ne olduğunu teşhis edip, devleti sağlıklı kılacak bir düzeltmenin görevleri olduğunu görmeye başladılar. Bir takım tarihçi ve edebiyatçılar Osmanlı yönetimindeki kusurların neler olduğunu yazmaya başladılar. Hatta bunlardan bazıları devlette,

15-Bir takım iyileştirici düzeltmelerin sokulmasının mümkün olduğu önerisinde bulundu. Tarihçi Naima bunlardan birisidir. O, doğru söylemek ve doğru bilgi aktarmak özelliği ile temayüz eden, bir 18. Yy tarihçisidir.

16-Aydın fikirli okumuş kimse olan Katip Çelebi gibi kimseler, -özellikle Çelebi- İstanbul'da bulunan Batılı devletlerin temsilcileriyle ilişki kurmuştu. O, milletin zayıf durumdan kalkınmış hale gelmesinin, devletin yıkılmaktan kurtarılmasının bir zorunluluk olduğunu anlıyordu.

17-Katip Çelebi, Arapça, Farsça, Türkçe, Latince ve Fransızca biliyordu. Yazdığı "Tuhfetül Kibar Fi Esfari'l Bihar" adlı eseri Osmanlı denizcilik tarihini ele alıp, denizlerdeki üstünlüğü kaybedince devleti de kaybedersin tarzınca bir tenkitti eseriydi.

18-Yine, Tarihçi Naima da, tarafsız, doğru ve tenkidçi olduğu için tarih yazarlığı alanında onun önemi ortaya çıkmıştır. Yazdığı  "Ravdatü'l Hüseyn Fi Hülasati Ahbari'l Halifin" adlı eseri 3. Murad ile 4. Mehmet dönemlerindeki(1591-1659) olayları anlatmıştır.

19-Hülasa Osmanlı Aydınları Osmanlı sistemini bozup değiştirmek değil, iyileştirmek arzusundaydılar. (Onların bu gayreti) devleti iyileştirmek; hükümetin eski otoritesini iade etmek, hükümleri uygulamak ve saygın kılmak, idari mekanizmayı iyileştirmek ve idari otoritenin, +++

20-+++kötüleşmesiyle savaşmak demekti. Bizzat devlet, kuvvetini geri kazanmak için, büyük ıslahat hareketleriyle mevcut durumda değişiklik yapmak ihtiyacı hissetmişti.

21-Bu ıslahat hareketleri ll. Osman(1618-1622) ve Vl. Murad (1623-1640) zamanlarında başlamıştır.

Bu ıslahat hareketlerini Köprülü ailesi idare etmiştir. Şunu söylemek mümkündür ki, devletin kurumlarını hayat dolu hale getirmek için bu ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti'nin+++

22-+++hep kültür tarihi üzerinde olmak üzerinde gerçekleşmiştir.

Sonuçta; Köprülü ailesinin yönetimde istikrar, siyasi düzelme ve devlete heybetini geri kazandırma özelliğine rağmen, tüm bu ıslahat girişimleri başarılı olamamıştır. Çünkü Islahat bölünme kabul etmez.+

23-Islahat, yönetimin tamamını ve devletin işlemesini kapsamına almalıdır...

Islahat girişiminden sonra devletin ödün vermez tavrı ve yeterliliği kaybolmuş, devletin temelleri daha fazla sallanmaya başlamıştır.

24-Devlette ekonomi idaresi, dikkatli olmak özelliği ile tanınmıştı. Fakat bu idare ihmale uğramıştır. "Tımar" idaresi sadece askerlere verilmişken(daha sonra) sivillere bırakıldı. Yeniçerilerin maaşı muntazaman ödenemez bir hal almıştı.

25-Öte yandan yeniçeri birlikleri arasında inzibat zayıflamış, yeniçeriler bekar olmakla, sadece askerlikle meşgul olmakla ve sadece kışlada ikamet etmekle tanınmışlarken; yeniçerilerden evlenenler, askeri kışla dışında yaşayanlar, sivil hayat yaşayanlar olmuş, ticaret yapanlar,

26-ve merkezi otoriteye baş kaldıranlar olmuştur.

Osmanlı fetihlerinin ismi ile bağlantılı olan ve cesareti ile tanınan yeniçerileri güçsüz kalmış, ateşli silahlara karşı  -zayıf durumda olduğu için- zaferler elde etmeye güç yetirememiştir.

27-Buna, devlette yönetimin başı olan sultanın yetiştirilmesindeki zayıflık ve devletin çeşitli bölgelerindeki istikrarın dalgalanmasını da eklediğimiz zaman, Osmanlı Devleti'nin başına gelen yıkımın boyutunu anlarız. Daha Atatürk'ü geçtim dedesi bile doğmamıştır bu yıllarda...

28-Birinci Islahat Dönemi olarak isimlendirebileceğimiz ıslahat dünyasında, Köprülü döneminin parlayıp sönmesinden sonra 2. Islahat dönemi olarak adlandırılan 3. Ahmed dönemi (1703-1730) gelmiştir.

29-Bu dönemde devletin çeşitli yörelerinde mimari eserler ve ilmi aktiviteler bağlamında yeni hareketler meydana gelmiştir. Osmanlıcaya tercüme hareketinin bu bağlamda özel bir yeri vardır. Bunun bir örneği Antepli Bedreddin Ayni'nin "İkdü'l Cüman Fi Tarihi Ehli'z Zaman"eseridir.

30-Bu eseri Aristo'nun tercümesidir. Yine bu dönemde İslami ilimlere ait yazma eserlerin nüshalarının çıkarılması hareketi de güçlenmiştir.

3. Ahmed döneminde Osmanlılar, devletin 1720 yılında Avrupa'ya gönderdiği elçiler yoluyla Batı'dan ıslahat fikirleri almaya başladılar.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 18

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

90turk 3 ay önce yorumlandı

burası çok aptal bir site. ne yaptığınızın hiç farkında değilsiniz. ya da bilerek götlük yapıyorsunz.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor@Ümit 3 ay önce yorumlandı

doğruya doğru gelde bunu i̇çi̇mi̇zdeki̇ bi̇tli̇ beyi̇nlere anlat.onlar hala keloğlan masali di̇nlemekteler.kendi̇leri̇ni̇ beğenmi̇ş mahluklar.baksana..osurukla gemi̇ yürüttükleri̇ni̇ sanan gemi̇leri̇ siğ suda batan kaptan mi̇sali̇ zavalli bunlar.zaten doktorlar bunlar i̇çi̇n""birakin ne yerse yesi̇nler"dedi̇ler..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ümit 3 ay önce yorumlandı

Son yirmi yıl hariç bu ülke Batı'nın kuklası ydı artık işler değişti kâfirin sonu yakın

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 3 ay önce yorumlandı

beni̇m ulu di̇ni̇me**ulu tari̇hi̇me ve seceresi̇ yüksek at-i̇ geçmi̇yi̇me.söverken görürsem acai̇p si̇zi̇ kalaylarim.bi̇rde utanmadan,,,,,,türki̇yeni̇n medari i̇fti̇hari olan gazi̇ kamalin i̇smi̇ni̇ kullanarak yapiyorsunuz bunu.si̇zi̇ esefle kiniyorum.ve si̇zi̇ gerçekten sayin bahçeli̇ye si̇zi̇ di̇kkatle i̇zlemesi̇ni̇ önermek i̇steri̇m.hali̇ni̇zi̇ mi̇lli̇yetçi̇li̇k ki̇svesi̇nde pagani̇st i̇nsanlar olduğunuzu o da görecek.si̇z bu ülkede yoksunuz aslanim.

9 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 3 ay önce yorumlandı

hala yeri̇ni̇ alacak **gerçek manada "süper devleti̇n""olamadiği günümüz dünyasinda.si̇zi̇n burada osmanliyi durmadan ezmeni̇zi̇ gerçekten şuursuzluk-i̇mansizlik-ahlaksizlik-ve teri̇hi̇ eti̇ği̇ yok etme zulmünüz olarak görüyorum.**neden ulan osmanlının yüceldiği dönemleri yazmazsınız..bu si̇zi̇n ahlakinizin tari̇hi̇ olarak zaten öldüğünü gösteri̇yor.ayip deği̇lmi̇ lan bi̇r ülkeni̇n geçmi̇şi̇ni̇ bozuk para gi̇bi̇ harcamak.si̇z mi̇lli̇yetçi̇ olamazsiniz zaten deği̇lsi̇ni̇z...bi̇rdaha si̇zi̇

11 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 3 ay önce yorumlandı

**bana bakin yeter si̇zi̇n aymazliğiniz..koca bi̇r neci̇p ülkeni̇n ve i̇slami şuurun 600 yil .3 kitada.her di̇nden olan ülkeni̇n.i̇nsanca yaşamdan faydalanmasi ülküsünden hareket eden al-i̇ osmani̇yi̇.buradan geri̇leme dönemi̇ni̇ yazarak nereni̇zden orgazm oluyorsunuz. münveer dünylada artik ki̇mse ki̇mseni̇n tayina bi̇le elleyemedi̇ği̇ dönemde.süper güçleri̇n korkutarak zavalli çaresi̇z i̇slam ülkeleri̇ni̇n eli̇nden aldiği kaynaklara bakmadan..600 yil gücüyle ve i̇nsana yaptiği yatirimla

8 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

**lan burada atatürkün abd senatosuna gönderdi̇ği̇ **uyari mektubu nerede.oğlum si̇z ne yapiyorsunuz..burada yazdiğiniz osmanliyi her gün yaptiğiniz gi̇bi̇ ahlaksizca savunmasin al-i̇ osmani̇ni̇n devleti̇ni̇n yetkenleri̇ni̇ karalamkli yazilarin kronoloji̇k s iralamasi var.lan nedere gazi̇ kamalin senatoya yazdiği uyari mektubu..yahu naapiyorsunuz si̇z anlamadim...oğlum haberalpi̇ kapatin lan.gerçekten basina adina çok kötü sinav veri̇yorsunuz..

10 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

**görevini bitirmiş her fani gibi eb.edi istirahatgahında uyumasına bile müsaade edtmiyorsunuz.bakınız tari̇h hi̇ç bi̇r şeyden vaz geçmi̇yor.kurtuluş savaşindaki o bi̇li̇nen ümi̇tsi̇zli̇k ve kara bulutlarla dolu ülkemi̇zde i̇nsanlar.suya düşmüş i̇nsanin **yilana sarilmasi*gi̇bi̇ hallerede ortaya geti̇rebi̇li̇yor.ama si̇z.at gözlüğü i̇le gazi̇ kamali mi̇lleti̇nden uzatlaştirmaya çabaliyor gi̇bi̇si̇ni̇z.,..si̇zi̇ kiniyorum ve uyariyorum.bi̇lgi̇si̇zleri̇n yazilarini engelleyi̇ni̇z lütfen.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

kere uyardım.burada tarihi denkliği olamayan insanların durmadan bilgisizce aktardığı her yazının yayınlanmasını nasıl kabulleniyorsunuz,.sizin haberalp gibi bir sorumluluğunuz yokmu.dini-osmanlı tarihi gibi konularda saçmalıklarınızı yazmaktan bıktım.ammaaa!!fgazi kamalı bırakın oğlum.gazi kamalın ismi sizin gibileri temizlemek zorunda değil...bilgisizliğiniz ve formasyonsuzluğunuzun ve başarısızlıklarla dolu yazarından çizererine-iş adamından-başarısız politik insana kadar herkes

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

beyler..size kaç kere dedim.burada gazi kemalı peynir ekmek yapıp yiyorsunuz ve cahilce davranarak.bu ülkeye maal olmuş yegane kahramanın.siyasi olarak yapacağı veya mevzi kazanacağı vakaların ortaya çıkmasına vesile olunan bilgilere sahip değilsiniz.bakınız bu"**https://www.haksozhaber.net/ataturkun-amerikan-mandaciligini-istedigi-mektup-bulundu-42223h.htm***bu kaynak sivas kongresi tutaaklarindan alınmadır.zik zak yapmayın...gazi kamalı burada sermaye olarak kullanmayın diye sizi kaç kere

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:8==>nitekim kongreye katılmasına izin verilen tek yabancı gazeteci brown, m.kemal paşanın kendisine şöyle dediğini yazacaktır kaynak: atatürkün amerikan mandacılığını i̇stediği mektup bulundu ...türkiye, amerikanın yardıma gelmesini istiyor amerika bunu kabul ederse sizi temin ederim ki, türkiye, amerikanın bütün şartlarını kabul edecek. sivas kongresi doğrudan abd mandasını kabul etmek istemiyor, çünkü evvela biz abdnin bunu kabul edip etmeyeceğinden emin değiliz.” (bilgen, s. 190)

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:7==>şimdi onu sivas kongresinin osmanlıca kaleme alınmış resmi tutanaklarından okuma imkânımız var. **bizzat ulusalcıların yayın organı kaynak yayınları arasında çıkan dr. deniz bilgenin abdli gözüyle sivas kongresi” adlı kitabında telgrafın mustafa kemalde rahatsızlık yarattığını, damat feridin bile bağımsızlıktan bahsettiği bir zamanda sivastan müzaheret” (mandanın sulandırılmışı) talebinin çıkmasının kamuoyu desteğini kaybettireceği uyarılarının yapıldığını belirtir.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:6==>sonucunda abd senatosuna bir telgraf çekilecek ve açıkça yardım istenecekti....ancak bu telgraf uzun yıllar unutturulmaya çalışılmış, varlığı dilden dile dolaşmış ve nihayet demokrat parti devrinin sonlarına doğru eski cumhurbaşkanlığı genel sekreteri tevfik bıyıklıoğlunun çabalarıyla senato arşivindeki orijinaline ulaşılabilmişti. derken inkılâp tarihi kitaplarımıza girmemekte hâlâ inat eden belgenin bizzat m.kemal paşa ve rauf bey vd. imzalı nüshasına hoover enstitüsünde ulaşılacaktı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:5===>telgrafın ‘ıslak imzalı orijinal kopyası stanford üniversitesi hoover enstitüsünde çıktı. altta mustafa kemal paşa, rauf bey ve diğerlerinin latin harfli imzaları okunuyor**aynı madde sivas kongresinde de gündeme gelmişti. o kadar ki, amerikadan talep edilecek olan ‘mandaya manda denilip denilemeyeceği bile tartışılmıştı. ancak sivas beyannamesinin 7. maddesine de aynen kurulacak olan bu garip ifadenin ardından öyle bir karar alınmıştı ki,

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:4===>1919 eylülünün 4. günü perşembeye rastlıyordu. sivas kongresi öğleden sonra saat 3te açılacaktı. başkan seçilen mustafa kemal paşa açış nutkunu heyetin başarılı olması temennilerini Allahın huzuruna yükseltirim” sözleriyle noktalamıştı. bir ay önce sona eren erzurum kongresinden sonra ikinci büyük adım atılacaktı.* kaynak: atatürkün amerikan mandacılığını i̇stediği mektup bulundu *

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl:3==>i̇şte sivas kongresinden abd senatosuna gönderilen ve gelip osmanlı ülkesinin durumunu inceleyip manda” diyemedikleri için müzaheret”te bulunup bulunmayacaklarına karar vermelerini isteyen o telgrafın hikâyesi... kaynak: atatürkün amerikan mandacılığını i̇stediği mektup bulundu (mustafa armağan, 8 eylül 2013 tarihli zaman gazetesindeki "sivas kongresinin abdye gönderdiği mektup nutukta neden yer almadı?" başlıklı yazısında şöyle yazmışt kaynak: atatürkün amerikan mandacılığını i̇stedi)

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

böl.2===>Sıkı durun! Zira Nutuk’ta ‘Gönderilebilip gönderilmediğini hatırlamıyorum’ cümlesiyle üstü örtülmek istenen ‘muzır’ bir belgenin Sivas Kongresi tutanaklarındaki Osmanlıca orijinaline ulaşmış durumdayım. (Kongre tutanaklarını gün yüzüne çıkaran Recep Toparlı ve basımına destek olan Sivas Belediyesi Başkanı Doğan Ürgüp’e okkalı bir teşekkür boynumuzun borcu. Buruciye Yayınları’na da elbette.) Kaynak: Atatürk’ün Amerikan Mandacılığını İstediği Mektup Bulundu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 ay önce yorumlandı

**böl:1=>tarihin çöplüğünden hangi parçaları çıkarıp incelemeliydim?” diye soruyor michel de certeau ve ekliyor: çöplükleri karıştırdım, kütüphanelerin araştırma salonlarında, yani çok eski cesetlerin ‘muhafaza edildiği, elden ele gezdirildiği bu mağaralarda saatlerimi geçirdim. öğrendim ki, bütün bu geçmişte gizlenen ve bize karşı direnen belli bir yapılanma var.” kaynak: atatürkün amerikan mandacılığını i̇stediği mektup bulundu ***

0 Kişi beğendi.