ATO’dan ilginç takvim

04 Şubat 2013 Pazartesi 14:06

Sinan Aygün döneminde iktidara eleştiri yağdıran Ankara Ticaret Odası da değişti. 2013 takviminde, Erdoğan’ı, Atatürk’ten sonra ikinci adam yaptı...

ATO'dan ilginç takvim

 An­ka­ra Ti­ca­ret Oda­sı (ATO), 2013 yı­lı için ha­zır­la­dı­ğı 3 bo­yut­lu tak­vim­de tam bir skan­da­la im­za at­tı. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Ata­tür­k’­ten son­ra ikin­ci adam ola­rak gös­te­ril­di. Tak­vim­de; Ata­türk is­mi­ne yer ve­ril­mez­ken sa­de­ce Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal de­nil­me­si dik­kat çek­ti. Ata­tür­k’­ün dı­şın­da Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ad­nan Men­de­res, Al­pas­lan Tür­keş, Tur­gut Özal, De­niz Bay­kal ve 2. Ab­dül­ha­mid fo­toğ­raf­la­rı yer al­dı. Os­man­lı Pa­di­şa­hı 2. Ab­dül­ha­mid için “Ab­dül­ha­min Ha­n” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dö­ne­min­de ya­şa­yan 6 dev­let ada­mı ve bir Os­man­lı pa­di­şa­hı­nın yer al­dı­ğı 7 fo­toğ­ra­fın ‘bü­yük­lük­le­ri­’ ile bir sı­ra­la­ma ya­pıl­dı. Ata­tür­k’­ten son­ra Er­do­ğan ikin­ci, Özal ise üçün­cü­lük kür­sü­sü­ne otur­tul­du. ATO’­nun ne­den Bay­ka­l’­ı ter­cih et­ti­ği ise an­la­şı­la­ma­dı. 

Yorum Gönder

@name x