Dev­let Bah­çe­li,­’ye Mer­ce­des S 350 mo­del araç gel­di.

30 Ocak 2013 Çarşamba 09:58

MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li, uzun bir ara­dan son­ra ma­kam ara­cı­nı ye­ni­le­di.

Dev­let Bah­çe­li,­'ye Mer­ce­des S 350 mo­del araç gel­di.
Da­ha ön­ce Vol­vo oto­mo­bi­le bi­nen Bah­çe­li­’ye Mer­ce­des S 350 mo­del araç gel­di.

Ya sen şeytan ne bilmiyorsun ya da şeytan aklını almış

MHP Ge­nel Başkanı Dev­let Bah­çe­li, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Bah­çe­li­’nin he­de­fin­de Kürt açı­lı­mı­nı baş­la­tan ik­ti­dar par­ti­si ve onun li­de­ri Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan var­dı. Er­do­ğa­n’­ın ırk­çı­lık suç­la­ma­la­rı­na tep­ki gös­te­ren MHP li­de­ri Bah­çe­li, özet­le şun­la­rı söy­le­di:
“Irk­çı­lık asa­bi­yet, asa­bi­yet ise şey­tan­dan­dır. Ir­kı­nı, kav­mi­ni, ka­fa­ta­sı­nı öv­mek, onun­la bö­bür­len­mek, di­ğer­le­ri­ni, di­ğer ya­ra­tı­lan­la­rı aşa­ğı­la­mak şey­tan­dan­dı­r’ di­yen Baş­ba­ka­n’­ın ka­fa­sı ka­rı­şık, bil­gi ve kül­tür da­ğar­cı­ğı ku­ru­dur. Sa­yın Baş­ba­kan ya sen şey­ta­nı bil­mi­yor­sun ya da şey­tan se­nin ak­lı­nı ba­şın­dan çok­tan al­mış ve yol­dan çı­kar­mış­tır da ha­be­rin ol­ma­mış­tır. AK­P’­nin he­de­fin­de Türk­lük ve Türk mil­le­ti ger­çe­ği bu­lun­ma­dı­ğın­dan ken­di­sin­den ol­ma­yan­la­ra ırk­çı­lık ça­mu­ru­nu per­va­sız­ca sıç­rat­mak­ta­dır.”

Dağa mı çıksınlar?

Uzun grup toplantısı konuşmasında atanamayan öğretmenlere de sahip çıkan MHP lideri Bahçeli “350 bin öğretmen atanmak için dağa mı çıksın, İmralı senedi mi alsın, ayıptır” dedi.

Yorum Gönder

@name x