Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:49

Atatürk milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı kongre yi 23 Temmuz'da Erzurum'da topla mıştır. Erzurum Kongresi'nin açılışı, Atatürk'ün başkan seçilmesi ve konuşması: "...

Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
 Atatürk milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı kongre yi 23 Temmuz'da Erzurum'da topla mıştır. Erzurum Kongresi'nin açılışı, Atatürk'ün başkan seçilmesi ve konuşması: "...
Bilinen gerçeklerden dir ki, tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Bu nedenle böyle bir bâtıl örtünün arkasından vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatlar muhakkak iflâsa mahkûm dur. Ve işte bütün bu iğrenç zulüm lerden ve bu bedbaht acizlerden, tarihimize karşı reva görülen haksız lıklardan müteessir olan millî vicdan, nihayet uyanışhaykırışını yükseltmiş ve Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Muhafaza-i Hukuk-u Milliye ve Müdafaa-i Vatan ve Redd-i İhak gibi çeşitli isimlerle, fakat aynı mukad desatın korunmasını temin için beli ren milli cereyan, bütün vatanımızda artık bir elektrik şebekesi haline gir miş bulunuyor, işte bu kararlı şebeke nin oluşturduğu yiğitlik ruhudur ki, mübarek vatan ve milletin mukadde satını kurtarma ve himayeye daya nan son sözü söyleyecek ve kararını uygulattıracaktır. Bütün bu amaçları elde etmek için her şeyini buna bağlayan soylu milletimiz içinde bir millî fert gibi çalışmaktan doğan zev ve övüncü burada şükran ve iftiharla arz eylerim."

ERZURUM KONGRESİ'NDE ALINAN KARARLAR
1_Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.Milli sınırlar ifadesi ilk kez kullanılarak, vatanın bir bütün olarak savunulacağı ilk kez belirtilmiştir.
2_ İstanbul Hükümeti‘i vatanın bağım sızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyelerini milli kongre seçecektir. Eğer kongre toplanma mışa seçim işini temsil Heyeti yapa caktır.( İstanbul Hükü metine ‘e karşı alternatif bir hükümet kurulacağı ilk kez ifade edilmiştir.)
3_Kuvay-ı Milliye yi amil milli iradeyi hakim kılmak esastır.(Ulusal egemen liğin koşulsuz olarak gerçekleşeceği hakkında ilk kez karar alınmıştır.)
4_Ulusal irade padişah ve halifelik makamlarını da kurtaracaktır. (Halifelik makamına dokunulmaya rak onun siyasî ve dini gücünden yararlanılmak istenilmiştir.)
5_ Azınlıklara siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu haklar verilemez.(Azınlık hakları ilk kez bir kongrede yer aldı.)
6_Manda ve himaye kabul edilemez.
(Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.)
7_Mebuslar Meclisi derhal toplan malı ve hükümet denetlenmelidir.


ERZURUM KONGRESİ ve ÖNEMİ
1_Toplanış şekli ve amacı bölgesel olmakla beraber aldığı kararlar ulusaldır.
2_Alınan kararlar Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli kararlarının biçimlenmesinde etkili olmuştur.
3_İlk kez manda ve azınlıklar konusu ele alınmıştır.
4_Doğu Anadolu’daki direniş hareketleri birleştirilmiş bu da bütün yurttaki direnişin birleşmesi yolunda ilk adım olmuştur.
5_Kongreden önce görevinden alınan Mustafa Kemal kongreden milli mücadelenin lideri olarak çıkmıştır.
6_Kongrenin başarısı Batı Anadolu’ daki direniş hareketini de güçlendirmiştir.

Bu çalışma bir tarih öğretmeni arkadaşınıza ait olup paylaşım tarafından yapılmıştır.


A.Topaç
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x