Hastane değil ticarethane.!

20 Ocak 2013 Pazar 17:08

Kadıköy Şifa hastanesinde büyük rezillik.!

Hastane değil ticarethane.!

Üniversite kampüsünden kalkan ambulansla , Ataşehir ilçesinde bulunan Kadıköy Şifa hastanesinin aciline götürülen üniversite öğrencisi hastane acilinde son derece vahim bir durumla karşılaştı. İddialara göre zehirlenme vakasıyla hastaneye kaldırılan  üniversite öğrencisine sosyal güvencesi olup olmadığı soruldu. Yakınları tarafından ''sosyal güvencesi yok'' yanıtı verildikten sonra ; hastane acil yetkilileri yatakları olmadığını iddia etti. Bu arada üniversite öğrencisi acılar içinde kıvranıyordu yakınları ne yapacağını şaşırmış biçimde hastaneden dışarı çıktı. Apar topar arabaya bindirilen üniversite öğrencisi 100 metre ilerideki ''Memorial Hastanesi''ne götürüldü. Memorial hastanesinde hiçbirşey sorulmadan acile alınan üniversite öğrencisine gerekli tetkikler yapıldı. Uzmanlar hastayla sonuna kadar ilgilendi. İddialara göre hasta gün içerisinde taburcu edildi.

''Bu durum karşısında aklımıza Başbakanın şu sözleri geldi''

-“GERİ ÇEVİRENLERİN YAKASINDADIR ELİMİZ”-

Başbakan Erdoğan hastaneye gelen hiçbir vatandaşın, mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak, “Eğer bir hastaneye vatandaş şu ya da bu nedenle alınmıyor, kapıdan geri çevriliyorsa, geri çevirenlerin yakasındadır elimiz” dedi.

Kapıya gelenin “insan” olduğunu unutmadan hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Gelen kişiyi anneniz, yakınınız gibi görün, geri çevirmeyin. Bu devletin gücü buna yeter” diye konuşmuştu''


'' Sizde bu tarz bir durumlamı karşılaştınız. Konuyu ileteceğiniz tek adres

BİMER  (Başbakanlık iletişim merkezi)

http://www.oib.gov.tr/baskanlik/bimer.htm

Başbakanlığa istek ve şikayetlerinizi bu adresten bildirebiliyorsunuz. 
 

VATANDAŞLARIN, HAKSIZ BİR UYGULAMA İLE KARŞILAŞTIKLLARINDA KANUNLAR VE İDARİ DÜZENLEMELERLE KENDİLERİNE TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLERİ MERCİLER

 

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi gereği hazırlanan Eylem Planında yer alan “Vatandaşların haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve idari düzenlemeler ile kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmesi” hakkındaki 03/01 nolu tedbir kapsamında Yürütme Kurulunun 2011/2 sayılı Kararının (c) maddesi gereğince mevzuat taraması yapılarak vatandaşlara tanınan haklar aşağıda gösterilmiştir.

1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel hak ve hürriyetleri koruma altına almış, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğunu, Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduklarını ve kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zararların Devletçe tazmin edileceğini, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği, idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu hükme bağlamıştır.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin görevleri arasına bireysel başvuru da alınmış, vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı tanınmış, bireysel başvuruların usul ve esaslarının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

2- 2577 Sayılı Kanun İdari Yargılama Usulü Kanunu idari dava türlerini; İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak belirtmiştir.

3- Vatandaşların, yetkili makamlara dilek ve şikayetlerde bulunabilme hakkını düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, bilgi ve belgeye ulaşabilme hakkını düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerini ihlâl ettiği iddiasıyla başvuruda bulunabilme hakkını düzenleyen 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili bir suç işlemeleri halinde ilgili mercilere ihbar veya şikayette bulunabilmelerine dair 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Bu Kanunda ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak edenler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbarda bulunulabileceklerine dair 3628 sayılı Kanun, suça ilişkin ihbarın yapılmasını düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun müracaat mercii ve süresine ilişkin ilgili maddeleri ve vatandaşların Bakanlığımız işlemlerinde başvuracakları makam ve mercileri gösteren kanuni ve idari düzenlemeler tablo halinde gösterilmiştir.

 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İşlem Türü

Vatandaşın Hakları

Hakkın Dayanağı

Müracaat Süresi

Müracaat Mercii

 

 

Özelleştirme İşlemleri

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

 

İdari Dava Açma Hakkı

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

60 gün içinde

 

Danıştay 13. Dairesi

 

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına/Maliye Bakanlığına

 

İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler

Adli yargıda dava açma  hakkı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

On yıl içinde

Sulh hukuk/asliye hukuk mahkemeleri

 

 

İlama Bağlı Borç Ödemesi İşlemleri

Dilekçe  hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

Her zaman

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına/Maliye Bakanlığına

 

Suç duyurusunda bulunma hakkı

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66

 

Sekiz yıl içinde

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları


http://www.oib.gov.tr/baskanlik/bimer.htm

Yorum Gönder

@name x