İKİ YÜZLÜ PARLAMENTO

03 Mayıs 2015 Pazar 09:30

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını kabul eden Avrupa Parlamentosu’ndan yine ikiyüzlü bir tutum geldi. Türkiye ile ilişkileri tamir etme çabasına giren AP, “Bizimki sadece bir yorumdu” açıklaması yaptı.

İKİ YÜZLÜ PARLAMENTO

 AV­RU­PA Par­la­men­to­su (AP) Tür­ki­ye Ra­por­tö­rü Ka­ti Pi­ri, par­la­men­to­nun Er­me­ni id­di­ala­rı­na iliş­kin ge­çen haf­ta 1915 olay­la­rı­nın 100. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le ka­bul et­ti­ği ka­ra­r­la il­gi­li yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, "Ka­rar, Tür­ki­ye'ye ha­ka­ret ama­cı ta­şı­mı­yor­du. Tür­ki­ye'de böy­le al­gı­lan­dı­ğı­nın far­kın­da­yım fa­kat biz 100 yıl ön­ce ger­çek­le­şen bir ola­ya da­ir si­ya­si bir yo­rum­da bu­lun­duk" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YET­Kİ­Lİ MER­Cİ DE­Ğİ­LİZ

Pi­ri, AP'nin 1915 olay­la­rı ko­nu­sun­da yet­ki­li mer­ci ol­ma­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, "Ni­ha­ye­tin­de bu me­se­le Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da hal­le­dil­me­li, Er­me­ni ve Türk va­tan­daş­la­rı, si­vil top­lum­la­rı ve ta­rih­çi­le­ri or­tak bir ta­rih an­la­yı­şı ge­liş­tir­me­li" de­di. Pi­ri, ay­nı za­man­da Er­me­nis­tan'ın 2009'da iliş­ki­le­ri nor­mal­leş­tir­me adı­na Tür­ki­ye'yle im­za­la­dı­ğı ve Şu­bat ayın­da ge­ri çek­ti­ği pro­to­kol­le­re uy­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

MAK­SAT­LI YAP­MA­DIK

“Ka­rar, şim­di­ki Türk hü­kü­me­ti­ne kar­şıt ol­ma ve Tür­ki­ye'yle iliş­ki­le­re za­rar ver­me mak­sa­dıy­la alın­ma­dı­” di­yen Ra­por­tör Pi­ri ko­nuş­ma­la­rı­nı şu şe­kil­de ta­mam­la­dı: “ Ama­cı­mız mak­sat­lı ol­sa par­la­men­to­da as­la böy­le bir ço­ğun­luk el­de edil­mez­di. Par­la­men­to­da ba­zı ve­kil­le­rin yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nın ak­si­ne bu ka­rar, ke­sin­lik­le Tür­ki­ye'yi ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı de­ğil­dir. Bu ka­rar, hiç­bir şe­kil­de Tür­ki­ye'nin üye­lik sü­re­ciy­le ala­ka­lı de­ğil­dir ve bir­den­bi­re Tür­ki­ye'ye da­yat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız ila­ve bir kri­ter ni­te­li­ği ta­şı­ma­mak­ta­dır."

TÜRKİYE KARARI İADE ETMİŞTİ

AP’­NİN bağ­la­yı­cı ni­te­lik ta­şı­ma­yan ka­ra­rın­da, 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li Er­me­ni id­di­ala­rı­na des­tek ve­ri­le­rek, Tür­ki­ye'ye geç­mi­şiy­le yüz­leş­me­si ve bu id­di­ala­rı­nı ka­bul et­me­si çağ­rı­sı ya­pıl­mış­tı. Tür­ki­ye'nin AB Dai­mi Tem­sil­ci­li­ği, 1915 olay­la­rı hak­kın­da 15 Ni­san'da AP Ge­nel Ku­ru­lu'nda ka­bul edi­len ka­ra­rı, 30 Ni­san'da AP'ye ia­de et­ti­ği­ni açık­la­mış­tı.

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x