MHP'den ' PKK ile Fedarasyon pazarlığı ' iddalarına sert cevap !

26 Mayıs 2015 Salı 08:03

Özdağ, “PKK ile Federasyon pazarlığı yaptı” iddialarına cevap verdi: “Oslo'da başlayan ve Dolmabahçe'de ortaya çıkan süreçte kimin kiminle pazarlık yaptığı ortadadır.”

MHP'den ' PKK ile Fedarasyon pazarlığı ' iddalarına sert cevap !

 MHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Prof. Dr. Ümit Öz­dağ, hak­kın­da “Öz­dağ PKK ile Fe­de­ras­yon pa­zar­lı­ğı yap­tı­” şek­lin­de id­di­alar or­ta­ya atıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bun­la­rın ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Öz­dağ “MİT bel­ge­le­ri­ne da­yan­dı­ğı söy­le­nen bu id­di­alar ye­ni de de­ğil­dir. 2011 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ba­zı ga­ze­te­ler­de de bu if­ti­ra­lar atıl­mış ve ben de o za­man bun­la­ra ge­re­ken ce­va­bı ver­miş­tim. Os­lo'da baş­la­yan ve Dol­ma­bah­çe'de ta­ma­men or­ta­ya çı­kan sü­reç­te ki­min ki­min­le pa­zar­lık yap­tı­ğı or­ta­da­dır. Öca­lan'ın mek­tu­bu or­ta­da­dır. Ki­min­le ki­min pa­zar­lık yap­tı­ğı­nı söy­le­me­ye bi­le ge­rek yok­tur. MHP'nin yük­se­li­şi­ni ön­le­mek için bi­ze sal­dı­rı­yor­la­r” de­di. 

PA­NİK İÇE­Rİ­SİN­DE­LER

MHP’­ye ve ken­di­si­ne yö­ne­lik bu sal­dı­rı­la­rın ar­dın­da oy ar­tış­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­yen Öz­dağ, “Bu id­di­ala­rı tek­rar gün­de­me ta­şı­ma­la­rı, ne ka­dar pa­nik için­de ol­duk­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir. Ge­çen se­fer PKK ile mü­za­ke­re­ler için iki kez ma­sa­ya otur­du­ğu­mu ile­ri sür­müş­ler­di şim­di fe­de­ras­yon pa­zar­lı­ğı yap­tı­ğı­mı id­di­a edi­yor­lar. Ga­zi­an­te­p’­te MHP, bü­tün Tür­ki­ye­’de ol­du­ğu gi­bi bü­yük bir iler­le­me içe­ri­sin­de­di­r” di­ye ko­nuş­tu.
 

DEVLET ÇA­ĞIR­DI

Öz­dağ, “Bi­ze yö­ne­lik ola­rak psi­ko­lo­jik bir harp ya­pı­yor­lar. Be­nim de bu söz­de psi­ko­lo­jik ope­ras­yo­na ve­re­ce­ğim ce­vap, 2011’den fark­lı de­ğil­dir.  Üs­te­lik bu ce­vap ha­la in­ter­net­te var. Tem­muz 1998’de Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İs­tih­ba­rat ve Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan te­le­fon edi­le­rek önem­li bir ko­nu­da gö­rüş­mek üze­re Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na, da­vet edil­dim. Ora­da, Was­hing­to­n’­da Me­sud Bar­za­ni ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen bir va­kıf olan Was­hing­ton Kur­dish In­si­tut ta­ra­fın­dan Or­ta­do­ğu­’da Kürt­ler ad­lı bir ulus­la­ra­ra­sı kon­fe­rans dü­zen­len­di­ği söy­len­di ve bu top­lan­tı­ya ka­tıl­mam ri­ca edil­di­” de­di.

 

BÜ­YÜ­KEL­Çİ­LİK AYAR­LA­DI

Bu top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­yı ka­bul et­ti­ği­ni ifa­de eden Öz­dağ, “Was­hing­ton Bü­yü­kel­çi­li­ği­miz­de gö­rev­li Na­mık Tan ta­ra­fın­dan top­lan­tı­ya ka­tıl­mam ile il­gi­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı.  Top­lan­tı­da Tür­ki­ye da­hil de­ği­şik Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­den ge­len Kürt­çü ak­ti­vist­ler, Ame­ri­kan dev­le­ti­nin tem­sil­ci­le­ri ve Ame­ri­kan üni­ver­si­te­le­rin­den ve dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rın­dan bir­çok uz­man da ka­tıl­mış ve teb­liğ­ler sun­muş­tur. Biz de ora­da PKK'nın si­lah bı­rak­ma­sı ile il­gi­li bir teb­liğ sun­du­k” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 

PKK Sİ­LAH BI­RAK­SIN DE­DİM 

Kon­fe­rans son­ra­sın­da tar­tış­ma­la­ra ge­çil­di­ği­ni söy­le­yen Öz­dağ, “Tür­ki­ye­’den ve Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­den ge­len Kürt­çü bö­lü­cü ak­ti­vist­ler Tür­ki­ye­’yi ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ni sal­dır­gan, kan dök­me he­ves­li­si bir tu­tum içe­ri­sin­de gös­ter­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Bu­nun üze­ri­ne söz ala­rak, PKK te­rö­rü ile mü­ca­de­le­nin yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­ğü­nü, 1997 yı­lı şart­la­rı çer­çe­ve­sin­de PKK Tür­ki­ye dı­şı­na çe­kil­sin, te­rör ey­lem­le­ri­ne son ver­sin ve uzun va­de­de si­ya­sal bir çö­züm aran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dim.” de­di.  

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x