MHP'DEN ŞOK İDDİA

20 Mayıs 2015 Çarşamba 09:41

MHP Gaziantep Milletvekili Adayı ve terör uzmanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, HDP binalarına yönelik bombalı saldırıların provokasyon olduğunu söyledi, "Türkiye’yi karıştırmak isteyen dış kaynaklar bunu gerçekleştirmiş olabilir” dedi.

MHP'DEN ŞOK İDDİA

ADA­NA ve Mer­si­n’­de HDP bi­na­la­rı­na eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len bom­ba­lı sal­dı­rı­lar si­ya­se­tin gün­de­mi­ne otur­du. Geç­miş­te yo­ğun te­rör olay­la­rı­na ma­ruz ka­lan Ga­zi­an­te­p’­te se­çim kam­pan­ya­sı­nı yü­rü­ten, MHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ada­yı ve te­rör uz­ma­nı Prof. Dr. Ümit Öz­dağ, Ada­na ve Mer­si­n’­de ya­şa­nan sal­dı­rı­lar­la il­gi­li ola­rak Vah­de­t’­e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.  

FA­İL KEN­Dİ­Nİ SAK­LI­YOR­SA...

Öz­dağ, te­rör olay­la­rın­da fai­lin ken­di­si­ni sak­la­ma­ya­ca­ğı­nı, tam ak­si­ne ken­di­si­ni dek­le­re ede­rek se­si­ni du­yur­mak is­te­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Bir te­rör sal­dı­rı­sın­dan son­ra fa­il ken­di­si­ni dek­la­re et­mi­yor­sa bu bir ge­nel­lik­le pro­vo­kas­yon­dur. Bu­ra­dan ha­re­ket ede­rek, Ada­na ve Mer­si­n’­de ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rın bir pro­vo­kas­yon ol­ma ih­ti­ma­li­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. 

‘İ­Ç’ İH­Tİ­MAL DE VAR

‘Bu pro­vo­kas­yon ki­min işi­ne ya­rar?’ so­ru­su­nu ken­di­mi­ze sor­du­ğu­muz­da yurt için­de ve yurt dı­şın­da­ki bir çok kay­na­ğı bu sal­dı­rı­nın fai­li ola­rak gö­re­bi­le­ce­ği­mi­zi be­lir­ten Prof. Dr. Öz­dağ, "Bu sal­dı­rı sa­de­ce iç kay­nak­lı ol­ma­ya­bi­lir. Dış pro­vo­kas­yon odak­la­rı da bu sal­dı­rı­la­rı ger­çek­leş­tir­miş ola­bi­lir. AKP Hü­kü­me­ti Or­ta­do­ğu­’da he­men her nok­ta­yı ka­rış­tır­mak­ta ve yı­kı­cı fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­dır. Bu fa­ali­yet­le­re kar­şı Tür­ki­ye­’yi ka­rış­tır­mak is­te­yen dış kay­nak­lar da bu­nu ger­çek­leş­tir­miş ola­bi­lir. Ama böy­le bir ih­ti­mal içe­ri­den ya­pıl­mış ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li­ni de ta­ma­men or­ta­dan kal­dır­mış ol­ma­z” di­ye ko­nuş­tu. 

 

TERÖR AMACINA ULAŞAMAYACAK

Özdağ, "Böyle bir saldırının tek başına seçimleri etkilemesinde önemli bir rol oynayacağını düşünemeyiz. Bu tip saldırılar artar ve bir çatışma zemini oluşturursa veya bir gerilim ortamı oluşturursa o zaman etkili olabileceğini düşünebiliriz. Ama Türk siyaseti akıllandı, deneyim kazandı. Bu tür provokasyona prim vermeyecektir. Ben bu tür provokasyonları yapanların istedikleri sonucu alma zamanı geçmiştir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x