Padişah köşküne mi taşınıyor?

29 Ocak 2013 Salı 09:51

Anamuhalefet, Sultan Vahdettin’in padişah olana kadar oturduğu tarihi köşkte, “paravan arkasında yürütülen tadilata” açıklık getirilmesini istedi…

Padişah köşküne mi taşınıyor?

 CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, TBMM ­Baş­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğıy­la Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­dan şu so­ru­la­ra ya­nıt is­te­di:

“İs­tan­bul Çen­gel­köy Ku­le­li Ma­hal­le­si­’n­de Baş­ba­kan­lık adı­na ve­ya şah­sı­nı­za ait bir ko­nut in­şa et­ti­ri­yor mu­su­nuz?

Ko­nu­ke­vi ve­ya ma­li­ka­ne ya­pa­ca­ğı­nız mev­ki, Sul­tan Vah­det­ti­n’­in pa­di­şah ola­na ka­dar kal­dı­ğı Vah­det­tin Köş­kü­’nün ol­du­ğu yer mi­dir?

Or­han Ve­li­’nin ‘İs­tan­bu­l’­u din­li­yo­rum göz­le­rim ka­pa­lı­’ ad­lı şi­iri­ni yaz­dı­ğı 60 dö­nüm­lük ko­ru için­de yer alan söz ko­nu­su alan­da­ki 4 es­ki köş­kün akı­be­ti ne ola­cak­tır?

Çen­gel­kö­y’­de­ki söz ko­nu­su ko­ru­luk alan ve köşk­le­rin ma­lik­le­ri kim­ler­dir?

Söz ko­nu­su köşk­le­rin Vah­det­tin Ai­le­si­’ne ait ol­du­ğu, 1952’de çı­kan ge­nel af­la yur­da dö­ne­rek bu mal­la­rı pay­laş­tık­la­rı, son­ra­ki yıl­lar­da ara­zi­le­rin par­ça­la­na­rak el de­ğiş­tir­di­ği ve Di­ya­ne­t’­ten MSB’­ye geç­ti­ği bil­gi­si doğ­ru mu­dur?”

Yorum Gönder

@name x