Silivri boşalabilir!

15 Şubat 2013 Cuma 10:13

Anayasa Mahkemesi, tutuklu iki vekili haklı bulursa...

Silivri boşalabilir!

 Mahkeme, Balbay ve Haberal’ın uzun tutukluluğa ilişkin başvurusunu yerinde görürse tarih yazacak. Emsal karar, Balyoz ve 28 Şubat tutuklularına da tahliye yolunu açacak

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz davaları ile 28 Şu­ba­t soruşturması kapsamında tu­tuk­lu sa­nık­la­ra tah­li­ye yo­lu­nu aça­cak ta­ri­hi bir ka­ra­ra im­za at­tı. Er­ge­ne­kon da­va­sı kap­sa­mın­da Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de tu­tuk­lu bu­lu­nan CHP İz­mir Mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Bal­bay ve Prof. Meh­met Ha­be­ra­l’­ın bi­rey­sel baş­vu­ru­su­nu in­ce­le­yen mah­ke­me, da­va­la­rın de­vam et­me­si ne­de­niy­le ka­bul edi­le­bi­lir­lik ve esas in­ce­le­me­si­ni bir­lik­te yap­ma ka­ra­rı al­dı.

Ba­kan­lık ra­por ya­za­cak

Yük­sek Mah­ke­me­’nin al­dı­ğı bu il­ke ka­ra­rı, iç­tü­zük ge­re­ği gö­rüş için Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­le­cek. Ba­kan­lık da 30 gün için­de gö­rü­şü­nü bil­di­re­cek. Ay­rı­ca 30 gün da­ha ek sü­re is­te­ye­bi­le­cek. Ba­kan­lık bu sü­re için­de gö­rüş bil­dir­mez­se Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ra­po­ra ge­rek duy­ma­dan ni­ha­i ka­ra­rı­nı açık­la­ya­cak. Mah­ke­me­nin sa­nık­lar le­hi­ne ka­rar ver­me­si du­ru­mun­da ise Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz gi­bi da­va­lar ile 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı­nda tu­tuk­lu­ bulunanların tah­li­ye­si gün­de­me ge­le­cek.

Er­do­ğan şi­ka­yet et­miş­ti

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da, özellikle son zamanlarda tu­tuk­lu yak­la­şık 400 as­ker­le il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­lar dik­kat çek­miş­ti. Er­do­ğan, 3. yar­gı pa­ke­tin­de yer alan hü­küm­ler­le tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­nın müm­kün ha­le gel­di­ği­ni an­cak yar­gı sü­re­ci­nin hız­lı yü­rü­me­di­ği­ni söy­le­miş ve bir an ön­ce adım atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­miş­ti. Er­do­ğan, emek­li ve mu­vaz­zaf as­ker­le­rin yar­gı­lan­ma sü­reç­le­riy­le il­gi­li ola­rak da “Tu­tuk­suz ola­rak da yar­gı­la­na­bi­lir­ler­di­” ifa­de­si­ni kul­lan­mış­tı. Baş­ba­ka­n’­ın bu söz­le­ri­nin, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın, Anayasa Mahkemesi’ne tu­tuk­lu sa­nık­lara ilişkin lehte ra­por gön­de­re­ce­ği ih­ti­ma­li­ni güç­len­di­ri­yor.Asuman ARANCA

Yorum Gönder

@name x