Yunanistan'da Diz Boyu Alçaklık !

22 Mayıs 2015 Cuma 09:27

19 Mayıs’ta Atina’da sözde ‘Pontus Rumları Soykırımı’ anma töreni düzenlendi. 1914-1923 arasında 353 bin Pontuslu Rum’un soykırıma tabi tutulduğu öne sürüldü.

Yunanistan'da Diz Boyu Alçaklık !

 19 Ma­yı­s’­ta Yu­na­nis­tan'ın baş­ken­ti Ati­na­’da söz­de ‘Pon­tus Rum­la­rı Soy­kı­rı­mı­’ an­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. Tö­re­ne Syri­za ve Ba­ğım­sız Yu­nan­lar koa­lis­yon hü­kü­me­tin­den üst dü­zey ka­tı­lım ol­du. Tö­ren­de ko­nu­şan Yu­nan Hü­kü­met Söz­cü­sü Gav­ril Sa­kel­la­ri­dis, “Tür­ki­ye Pon­tus ci­na­yet­le­ri­ni ka­bul et­si­n” de­di.

 

DİZBOYU ALÇAKLIK

Ati­na'da­ki Sin­tag­ma Mey­da­nı ve Yu­na­nis­tan par­la­men­to­su önün­de­ki meç­hul as­ker anı­tın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le­re ge­le­nek­sel kı­ya­fet­ler giy­miş iki Pon­tus kö­ken­li ki­şi­nin de eş­lik et­ti­ği gö­rül­dü. Gös­te­ri­nin ar­dın­dan anı­ta ‘353 bi­n’ ya­zı­lı çe­lenk­ler bı­ra­kıl­dı. Ha­zır­la­nan afiş­ler­de de Le­ni­n’­le yan ya­na gös­te­ri­len Mus­ta­fa Ke­mal fo­toğ­ra­fı­nın üze­ri­ne çar­pı işa­re­ti atıl­dı.

PKK/PYD/HDP ORA­DA

HDP’­li­le­rin de des­tek­le­di­ği Yu­nan ya­lan­la­rı­nın gün­de­me ge­ti­ril­di­ği tö­ren­le­re PKK ve PYD’­den de ka­tı­lım sağ­lan­dı. Türk­le­rin Ana­do­lu­’da­ki Rum­la­ra ‘soy­kı­rı­m’ uy­gu­la­dı­ğı­nın öne sü­rül­dü­ğü et­kin­lik­le­re Syri­za Mil­let­ve­ki­li ve Par­la­men­to Baş­ka­nı Zo­i Kons­tan­to­pu­lu­’nun ya­nı sı­ra Tu­rizm Ba­ka­nı Ele­na Kun­tu­ra, Er­me­nis­tan mec­lis baş­kan yar­dım­cı­sı ve Ati­na'da gö­rev ya­pan Er­me­nis­tan, Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi el­çi­le­ri de ka­tıl­dı. Sin­tag­ma Mey­da­nı'nda ku­ru­lan an­ma ça­dı­rın­da da 1914-1923 ara­sın­da 353 bin Pon­tus­lu Ru­m’un soy­kı­rı­ma ta­bi tu­tul­du­ğu id­di­a edil­di. Yu­nan Par­la­men­to­su, 24 Şu­bat 1994’TE 19 Ma­yıs'ı söz­de ‘Pon­tus Soy­kı­rı­mı­nı An­ma Gü­nü­’ ilan et­miş­ti.

O RAPORLAR AÇIKLANSIN

Yunan işgali esnasında batı şehirlerimizde yüz binlerce masum Anadolu köylüsünün Yunan işgal güçlerince camilere doldurularak canlı canlı ateşe verilmesi, hamile hanımların karınlarının yarılması gibi Yunanlıların işlediği insanlık ve savaş suçlarını araştırmak üzere İsmet İnönü tarafından görevlendirilen Halide Edip hanım ve ekibinin hazırladıkları raporların Türkiye düşmanlarına verilecek en güzel cevap olduğu düşünülüyor.

YUNAN ZULMÜ 

Halide Edip’in Başkanı olduğu araştırma komisyonunda Yusuf Akçura, Yakup Kadri ve askeri uzmanlar da yer almıştı. Bir de fotoğraf uzmanı bulunan ve Yunan mezaliminin görüntülerle de belgelendiği komisyonun raporlarının bugün Genelkurmay arşivlerinde bulunduğu sanılıyor. Genelkurmay’ın, söz konusu raporların uygun bölümlerini bir an önce dünya, Batı ve Türkiye kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

İNÖNÜ İSTEMİŞTİ

Zira komisyonu kuran İnönü de, büyük bir acı içerisinde, “Birliklerden gelen bilgiler çok üzücü… zulme uğramış köyleri dolaşın, sağ kalanları dinleyin, ayrıntılı bir rapor hazırlayın. Batı dünyası, Anadolu'yu uygarlığa açmak için geldiğini iddia eden şu haydut sürüsünün neler yaptığını öğrensin” demişti.

VAHŞETİ AŞMIŞTI

Önceleri “Suçlu millet yoktur, suçlular vardır..” şeklinde düşünen Halide hanım, ‘faciayı çok tarafsız ve sakin incelemek’ istediğini söylemiş; ancak şahit olduğu ‘vahşet’ karşısında yine ilk patlayan kendisi olmuştu. Halide Edip, incelemeleri neticesi, “Yunanlıların hareketleri, aklını kaçırmış insanların hareketleri gibiydi... Tutumları bütün vahşet ölçülerini aşmıştı. Yunan ordusu, Sakarya'nın doğusunda bulunduğu her yeri çöle çevirmiş, kana boğmuştu” fikrine gelmişti.

 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x