Apo'nun seçim otobüsü hazır

11 Mayıs 2013 Cumartesi 11:44

Küstahların talebi belli: Apo’ya özgürlük. Her yerde posterleri var

Apo'nun seçim otobüsü hazır

İmralı açılımında iş özerkliğe dayandı.

İmralı – Kandil arasında mekik dokuyan BDP lideri Demirtaş ağzındaki baklayı çıkardı: Kendimizi ve kentlerimizi yönetebiliriz

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, İm­ra­lı ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de, be­bek ka­ti­li Öca­la­n’­ın yaz­dı­ğı mek­tup­la­rı Kan­di­l’­e gö­tür­me gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. İm­ra­lı- Kan­dil ara­sın­da me­kik do­ku­yan De­mir­taş, dün Şır­na­k’­ta halk­la bu­luş­tu. PKK pa­çav­ra­la­rı ve te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın pos­ter­le­ri önün­de Şır­nak­lı­la­ra ses­le­nen De­mir­taş, özerk­lik is­te­ği­ni di­le ge­tir­di. De­mir­taş, mer­ke­zi hü­kü­met­ten ken­di­le­ri­ne yet­ki ve­ril­me­si ha­lin­de tüm so­run­la­rı çöz­me­ye muk­te­dir ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “An­ka­ra mer­kez­li bir yö­ne­tim ye­ri­ne yet­ki­yi ye­rel yö­ne­tim­le­re ver­sin­ler. Ve halk­tan al­dık­la­rı ver­gi­yi de hal­ka bı­rak­sın­lar. Biz ken­di­mi­zi de kent­le­ri­mi­zi de yö­ne­te­bi­li­ri­z” de­di.

Arın­ç’­ı eleş­tir­di

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç, sı­nır­dı­şı­na çe­ki­len PKK’­lı­lar için “Ce­hen­ne­min di­bi­ne git­sin­le­r” de­miş­ti. Arın­ç’­ın bu söz­le­ri­ni eleş­ti­ren Se­la­hat­tin De­mir­taş, “Böy­le bir an­la­yış ola­bi­lir mi? Ben de di­yo­rum ki, bu sa­va­şı dur­du­rup sı­nır­la­rın dı­şı­na çı­kan ge­ril­la­lar yo­lu­nuz açık ol­sun. İn­şal­lah me­ka­nı­nız cen­net olu­r” di­ye ko­nuş­tu. 

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

wwweweweweweweewwewe 2 yıl önce yorumlandı

weweewwewweweweweewweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweewewewweewweeweewewwewewewewe

0 Kişi beğendi.