Bunun adı diplomatik rezalet

24 Nisan 2015 Cuma 09:09

MHP milletvekili adayı Ümit Özdağ, Almanya'daki sözde soykırımı tanıma girişimine tepki göstererek, "Soykırım suçunu icat eden bir milletin temsilcilerinin, Türkiye'yi soykırımla suçlaması, kelimenin tam anlamı ile bir diplomatik rezalettir" dedi.Bunun adı diplomatik rezalet

Bunun adı diplomatik rezalet

 AL­MAN­YA Fe­de­ral Par­la­men­to­su'nun 1915 Er­me­ni olay­la­rı­nı 'soy­kı­rım' ola­rak ta­nım­la­yan ka­rar ta­sa­rı­sı­nı bu­gün oy­la­ya­cak ol­ma­sı­na Türk si­ya­se­tin­den tep­ki­ler gel­me­ye de­vam edi­yor.  MHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Prof Dr. Ümit Öz­dağ, "Ya­hu­di soy­kı­rı­mı su­çu­nu iş­le­ye­rek soy­kı­rım su­çu­nu icat eden bir mil­le­tin tem­sil­ci­le­ri­nin, 1915 olay­la­rı ile il­gi­li ola­rak Tür­ki­ye'yi soy­kı­rım­la suç­la­ma­sı ke­li­me­nin tam an­la­mı ile bir dip­lo­ma­tik re­za­let­tir" de­di. 

İN­SAN DE­Rİ­SİN­DEN ABA­JUR

Öz­dağ, Ber­lin'in bir soy­kı­rı­mın ta­sar­lan­dı­ğı ve uy­gu­lan­ma­sı em­ri­nin ve­ril­di­ği baş­kent ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Bu­ra­da 6 mil­yo­nu­na ya­kın Ya­hu­di­’nin ya­nın­da Çin­ge­ne­ler, akıl has­ta­la­rı, ge­ne­tik ra­hat­sız­lık­la­rı olan in­san­lar gaz oda­la­rı­na gö­tü­rül­dü ve kat­le­dil­di. Saç­la­rı, al­tın diş­le­ri bi­le sö­kül­dü. Hat­ta bir top­la­ma kam­pı ko­mu­ta­nı, vü­cu­du­na döv­me yap­tı­ran Ya­hu­di­le­rin de­ri­le­ri­nin döv­me­li yer­le­ri­ni vü­cu­dun­dan sök­tü­re­rek, in­san der­sin­den aba­jür yap­tı­rıp evi­nin otur­ma oda­sı­na koy­du" dedi.

YÜZ KA­RA­SI AL­MAN TA­Rİ­Hİ 

Öz­dağ, "Al­man­la­rın 1933-1945 ara­sın­da­ki ta­ri­hi tam bir yüz ka­ra­sı­dır. Şim­di Al­man­ya­’nın kal­kıp Tür­ki­ye­’ye hak­sız­ca ve ah­lak­sız­ca ders ver­me­ye ça­lış­ma­sı, bir te­ca­vüz­cü ka­ti­lin iyi ah­lak der­ne­ği kur­ma­sı­na ben­zer. Hiç cid­di­ye alı­na­cak bir ya­nı yok­tur. Al­man­ya bu adı­mı atar­ken, Al­man­ya­’da ya­şa­yan mil­yon­lar­ca Tür­k’­e de ha­ka­ret et­ti­ği­ni ha­tır­la­ma­lı­dır. Türk va­tan­daş­la­rı ve Türk kö­ken­li Al­man va­tan­daş­la­rı, Al­man si­ya­si par­ti­le­ri­ne ge­re­ken der­si her an ve­re­bi­le­cek ko­num­da­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. 
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x