İSLAM’DA RUHBANCILIK, ŞEYH, TARİKAT, CEMAAT İLİŞKİLERİ... ( Birinci bölüm)

04 Ekim 2019 Cuma 13:40

Akıl, irade, sağlık, ilim, din şüphesiz Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimetleri arasında gelenlerdir. Din yeryüzünde ki insanların, huzur ve iyiliği, barışın ve sosyal huzurun güçlendirilmesi, hak hukuk ve adaletin tüm insanlar arasında eşitçe paylaştırılması ve kendisini yaratan Rabbine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gönderilen ilahi emirlerin bütünüdür. Bu cümleden olmak üzere diyebiliriz ki ; Din insanlar için vardır, insanlar din için değil...

İSLAM'DA RUHBANCILIK, ŞEYH, TARİKAT, CEMAAT İLİŞKİLERİ... ( Birinci bölüm)
Akıl, irade, sağlık, ilim, din şüphesiz Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimetleri arasında gelenlerdir. Din yeryüzünde ki insanların, huzur ve iyiliği, barışın ve sosyal huzurun güçlendirilmesi, hak hukuk ve adaletin tüm insanlar arasında eşitçe paylaştırılması ve kendisini yaratan Rabbine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gönderilen ilahi emirlerin bütünüdür. Bu cümleden olmak üzere diyebiliriz ki ; Din insanlar için vardır, insanlar din için değil...

Allah (CC) dini insanların akıl ve iradelerine ve yaratılışlarına uygun olarak gönderir.İslam, herkesin anlayabileceği şekilde, hayatın tüm gerçeklerine uygun ve anlamak isteyen herkesin anlayabileceği şekilde apaçık emir ve yasakları olan, insanlara yol gösterici ilkeleri bulunan dindir.

İslam dini; gizemli, sırlı, herkesin vakıf olamayacağı bir inanç sistemi haline getirmek isteyenlerin başvurdukları en büyük metod olarak , bu kişilerin çoğunluğu ve genellikle; rüyalarında Allah’ı ve Peygamberimizi (SAV) gördüklerini iddia ederek, Allah veya Peygamber tarafından gönderildiklerini ve kendilerine talimat verildiğini söyleyenleri günümüzde sık sık duymaktayız!..

Bu yolla bir çok, saf, temiz, mütedeyyin insanlarımızın aldatıldıkları şüphesizdir. Kendilerine insanüstü birtakım nitelikler ve kerametler atfederek, koşulsuz, sorgulamasız bu insanlara bağlanılmasının dini bir zaruret olduğu söylenerek, Kuran’a aykırı bir tutum sergilenip saf insanların duyguları sömürülmektedir...

Bugün gelinen noktada ve dini konularda, kaldığımız tehlikenin ve sıkıntının yeterince farkında olunmadığı kanaatindeyim...

Öyleki halen camilerimizde ve kendilerini din alimi adına ulema kisvesi altına sokan kişilerin söylem ve vaazlarında; hak ve batıl çizgisi ayrımı yapılmadan, dinimizi bir menkıbeler ve uydurulmuş hakikat dışı rivayetlerle anlattıkları görülmektedir.

Geçmişten günümüze kadar gelen bir takım rivayetlerin din adına referans algısı yerleştirilmektedir...Akıl, irade, ölçü ve mantık ilkeleri devre dışı bırakılıp alabildiğine hesapsız ,kitapsız din anlatımı yapmaktadırlar. Durum bu mahiyette olunca kişi ; aklına, mantığına ve gerçeklere uymayan din anlatımı ile kıyaslama yaptığında indirilen dini değil de , duyduğu dini reddederek geleneksel din anlayışıyla, bilmeden rastgele şuursuzca yaşamaktadır!..

İtiraz edildiğinde ise; anlatılan rivayetlerin kaynakları gösterilmeden:

‘’...Geçmişte ki ulemalar, evliyalar, şeyhler, din büyükleri yanlış anladı da sen mi doğrusunu biliyorsun?...’’ diyerek hemen geçmişi ve geçmişten gelen kişileri kutsama yoluna gidilmektedir..

Bu açıdan gerek ataist veya deist kişilerin dine yönelttikleri eleştirilerin hemen hemen en başında, bu kişilerin sonradan menkıbe, rivayet adı altında uydurdukları kabul ve inançların geldiği görülmektedir...

İşte; tasavvuf , tarikat ve cemaat yapılanmalarının ve gelenek tutuculuğu yapanların büyük bir kısmı, Allah’ın emrettiği, dinde aklı ve iradeyi kullanmak isteyenlere karşı, onları nefislerine ve şeytana uymakla itham etmektedirler.

Halbuki Cenab’ı Allah (CC) bir çok ayeti kerimesinde, aklımızı kullanmayı, sorgulamamızı ve düşünmemizi emretmektedir. İndirilen dinin hakikatlarına değil de, uydurulan dinin rivayetlerine inananlar, dinin akılla kavranılamayacağını iddia edenlerdir. Oysa ki Allah’ın dini, Allah’ın ayetlerinden ve Peygamberimizin uygulamalarından öğrenilir. Gelenekler tarafından yaratılmış Peygamberin değil, Kur’anın ortaya koyduğu Peygamberin sünnetine itibar edilir. Onlara göre; ‘’...Peygambersiz İslam, Peygamberimizin devre dışı bırakıldığı...’’ iddialarının gerçekle hiçbir alakası yoktur...

Dinin anlaşılması ve geçerliliği açısından, Hıristiyanlıkta olduğu gibi; Allah ile kul arasında bir ruhban sınıfının olması ya da herhangi bir tarikata veya cemaate mensup olmak gerekli değildir, uygun da değildir... Dinimiz Allah ile kul arasındaki tüm vasıtaları kaldırmıştır. Peygamberimiz vahyedileni tebliğe memur olup, kendiliğinden ve Allah’ın iradesi dışında hiçbir şeyi yapmaya da mezun değildir.

Tarikatların yapılanmaları genellikle, tarikat şeyhinin bilgi kaynağı Kur’an dan çok, rivayetler, rüya ve ilhama dayalı olduğuna inanıldığından, genelde tasavvuf düşüncesinin yaşanıldığı ve uygulandığı yerler olarak vücut bulmuş yapılanmalardır...

Bu yapılanmalarda, şeyhin söz davranış ve fillerine müritlerinin kayıtsız şartsız uyma ve teslim olma zorunluluğu esastır. Aklın ilkeleri değil, rivayetler, uydurmalar, şeyhe addedilen olağanüstülük kutsama hakimdir. Şeyhin sözü tartışılmazdır. Kimi yerlerde öyle boyutlara varmıştır ki; şeyhin sözü, Kuran’ın sözünün yani Allah’ın sözünün önüne geçebilmektedir...

Çünkü bu yapıların temel ve felsefi amacına göre, şeyhlerin yaptıkları her şey derin kerametler içerir.. Sıradan insanlar ve müritler bu kerametlerde ki hikmetleri anlayabilcek ve kavrayabilcek güce sahip değildirler.. Bu yüzden müritlere düşen tek şey şeyhini takilt etmek, her halükarda koşulsuz ve şartsız itaat etmek ve teslim olmaktır. Söz konusu buna benzer yapılar kendilerince,
‘’ ...Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, dini konulara akılla gidilmez, mürit şeyhine ölünün gassala teslimiyeti gibi olmalıdır...’’ gibi insan aklını ve onurunu dışlayan Kur’an dışı söylemlerle, din adına dini çarptırarak hegemonyalarını sürdürmektedirler...

Şeyhler bilindiği gibi, tasavvuf kültürü içerisinde gelişen tarikatlara önderlik yapan kişilere verilen ünvandır. Genelde tarikat şeyhlerine insanüstü bir takım özellik ve kuvvetler atfedilerek ve kerametlere sahip oldukları iddia edilerek, çevresine toplandığı mürtlerine, koşulsuz olarak bağlı olunmasının dini bir gereklilik olduğu vaaz edilir.

Hatta çeşitli tarikat yapılanmalarında, şeyhlik mertebesi babadan oğula geçtiği ve zaman içinde cemaat-tarikat- ticaret üçgeninde holdingleşme, ihale alımları, ticaretle ve insanlardan para ve yardım toplamanın asıl hedefleri haline dönüştükleri de bilinen bir gerçektir...15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsü ile bu yapılanmaların kısmen de olsa farkına varılabilmiştir ama tam ders alındığı ve idrak edildiği söylenemez...

Fetö cemaatinin boşalttığı müridlerin yerine; MENZİLCİLER, SÜLEYMANCILAR, şu, bu cemaatten kişilerin doldurulmasına ve devlet dairelerinde yeni bir yapılanmaya göz yumulması demek, yeniden bir felaketin başlamasına zemin hazırlamak olacaktır!...

Tabi ki, Kurani ve Allah rızasına uygun bir yapıda olduğu müddetçe, insanların bir çatı altında toplanarak birlikte hareket etmek üzere organize olmalarında dinen bir sakınca yoktur. Biz mütedeyyin insanların, hiçbir menfaat beklemeksizin, Allah rızası için, Kur’an hükümleri çerçevesinde bir arada olmalarına ve gerçekten hakiki ihlas içinde olanları tenzih ederek kendilerine de hiçbir sözümüz olamaz...

Müridin, hiç bir şekilde şeyhinde hata ve kusur görmemesi, onun davranış söz ve eylemlerini düşünüp sorgulamaması, şeyhinin yanlışının kendisin doğrusundan daha doğru olduğunu düşünmesi, neden ve niçin diyen müridin iflah olamayacağı telkin edilir ve beklenir.

Abdülkadir Geylani’nin Tarikatın Esasları hakkındaki kitabında, müritlerin ve tarikatın adabına ilişkin şunlar yazılıdır:

‘’...Müritler daima aç kalmaya, şöhretsiz yaşamaya, sürekli zillet halinde ve nasipsizliklerden razı olmalı. Büyük zatların ve alimlerin meclislerine yakın olmalıdırlar. Kendilerinin onlardan düşük seviyede olmasına razım olmalıdırlar. Bir kimse baştan bunlara razı olmazsa, onlara mana kapıları açılmaz ve mana aleminden hiçbir şey gelmez..

Bir mürid de ilk önce olması gereken şey, şeyhinin sohbetine karşı gelmeme, içten bile olsa ona itiraz etmemektir. Dıştan bile olsa şeyhine karşı gelen kişi edebini terk etmiştir. İçten itiraz eden kişi ise kendini ölüme atmış olur...’’ (Medine Yayıncılık 2012, syf 36-37 ve devamı)

İslam Ne Değildir Emre Dorman, Mayıs 2018 Baskı eserinde; Seyyid Sıbgatullah Arvasi Minah, 2014 basım s. 65-66-67...

‘’...İhlasın en güzeli kendini zorlayarak değil, zevk ve rızasıyla teslimiyet göstermektedir dedikten sonra şöyle devam etti: Bir gün şeyhim Seyyid Taha’nın müritlerinden iki alim kendi aralarında konuşuyorlardı. Biri diğerine hitaben:

‘ Şayet şeyhin sana, o an için, Namazı terk et diye bir emir verse ne yapardın? Diye sordu. Öteki; kerhen (gönülsüz) de olsa emrini yerine getirirdim. Diye cevap verdi.. Soruyu soran alim ise: Hayır ben isteyerek ve severek şeyhimin bu emrini yerine getirirdim.....’’

İslam’ın temel değerleri ile doğrudan çatışacak ve bir Müslümanın yapmaması gereken tenbih ve öğütlere bu tür eserlerde sık sık rastlanmaktadır...Şeyhe olan teslimiyet, sanki Allah’a gösterilecek teslimiyet gibi kayıtsız ve şartsız olması gerektiği ve bunun da ihlaslı ve dinen bir gerek olduğu iddia edilmektedir...

Oysa Kur’an ayetleri bir çok yerde aklımızı kullanmamızı, düşünüp öğüt almamızı ve sorgulamamıza vurgu yaparken bu tür iddiaların İslam adına kabul görmesi söz konusu olamaz...

Allah dostu olarak kabul edilen kişi ve kişilerin muratları gerçekten insanlara dinin hakikatlarını Kur’an ışığı altında anlatmak ise; o zaman kendilerine atfedilen insanüstü özellik ve vasıfları ve kerametleri toptan reddetmeleri gerekir.

Ancak günümüzde bile , şeyhin veya dini önder sayılan kişilerin kutsanması bir tarafa; kendilerini dinle özleştirilerek siyaseten yüceltilmiş kişiliklere bile Kur’an dışı yakıştırmaların ve övgülerin yapıldığı görülmektedir...Hatta; atfedilen aşırı övgülerin ve aşırı yüceltmelerle, kendilerinde haşa Allah’ın sıfatı bulunduğunu ve ‘’... onu görünce Peygamberimizi görmüş gibi oluyoruz...’’ diye saçmalayanların yalakalık ve yakıştırmalarına muhatap olan kişilerin bu duruma hiç de itiraz etmediklerini de görüyoruz!...

Ahmet Eflaki’nin ARİFLERİN MENKIBELERİ isimli eserinin bir bölümünde (sayfa 260-265) Şeyhin açık bir şekilde bütün sahabelerden ve hatta alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Sevgili Peygamberimizden bile üstün görülmesi iddia edilmektedir...Şeyh- tarikat- mürit üçlemesinde Şeyhe olan teslimiyet anlayışının, akıl ve mantık dışında, İslam dairesi ve Kur’an hükümleri dışına çıkıldığı açıkça ŞİRKİN en dip bataklığına yol alındığı aşikarca eserde ki diyaloglarla sabittir...

Tasavvufun ve tarikatın temel eserleri arasında yer alan AHMET EFLAKİ’NİN ESERİNDE geçen bir Şeyh-mürit diyaloğuna bakalım.( syf. 265)

‘’... Sultan Veled buyurdu ki; bir gün babam medresede bilgiler saçıyordu.Gerçek mürid, kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan kişidir. Öyle ki bir adam Bayezid Bistami’nin müritlerinden birine ; Şeyhin mi büyük, Ebu Hanife mi? Diye sordıu. Mürid , şeyhim dedi... Sonra Ebubekir mi büyük, senin şeyhin mi diye sordu?. O yine şeyhim dedi...En sonunda MUHAMMED Mİ büyük, şeyhin mi? Dedi. O yine şeyhim büyüktür dedi...

En sonunda Tanrı mı büyük, senin şeyhin mi büyük? diye sordu. Mürid: ‘’Ben Tanrı’yı kendi şeyhimde gördüm, şeyhimden başka bir şey tanımam, hep onu tanırım...’’ dedi.. Başka bir müride de; ‘’...Tanrı mı büyük, yoksa senin şeyhin mi büyük...’’ diye sordular. O da: ‘’ ...Bu iki büyük arasında hiçbir fark yoktur...’’ dedi.

Öyle ki; hurafelerle, övgülerle, insan üstü kudsiyet kazandırılan olağanüstü vasıflarla şeyhin veya dini önderin, bütün sahabelerden ve Peygamberden bile üstün görülmesi iddia edildikten sonra gelinen son noktada, Tanrı, şeyhden daha büyüktür denilemeyen noktaya getirilerek haşa, Allah ile bir ve denk haline getirilmiş olduğu esefle görülmektedir... (Devam edecek)

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 43

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

*son söz==>kusura bakma başlıktaki" islamda ruhban sınıfı" başlığını okuyunca uyku tutmadı ve kayıtsız kalmamak amaçlı yazdım amacım sizin fikriyatınızı ötelemek değil-çünki *insan bildiğinin alimi-bilmediğinin cahilidir.takdir edersiniz ki bende bir aciz kulum her şeyi bilmem mümkün değil. selam ve dua ile

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:41=>bürokratların tübünlere oynaması onlar için kazınılmaz sonlarıda getirir siyasi arenada--sizden ricam ferasetinizle bu yazıyı kaleme alırsanaz sevap işlersiniz yoksa biliyorsunki hepimiz kelime kelime her şeylerimizden sorumluyuz...toptancı olmamak gerekir kötüler var ama bir tarikatın hişerarşisini kalkarda *islamda ruhban sınıfı .lansesini yaparsan bu *gayretullahında gücüne gidir.başarılar-selam ve dua ile faruk kardeşim.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:40=>yaklaşarak kuranda ayetler iki türlüdür bayım.birincisi .müteşabih ayetler ikinci muhkem ayetler..senin söylediğin mühkem ayet: ise burada bunu bu şekilde yazamazsın bu anlamdadır diyemezsin bu seni günahkar yapar.ama müteşabih ayet ise bende seni yazdıklarını ya tamamını ret ederim yada bunun manası bu derim bu günah olmaz..ez cümle..senden ricam şu..benim çalıştığım kurum türkiyenin anasayal yetkisi tek kurum orada devlet adamı-madamı-çok görülmez-siyasi kişiliklerin ve bazı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:20==>dinde mantık yoktur-bazen akıl ve düşünceler bile duracak ve tahlili zor durumları izahta mümkün olamaz-eksik kallırsınız der..bu daha uygundur zira akıl her şeyi çözemez.insan herşeyi anlayarak kafasındaki bellek adresine onu yollayamaz.sen avukatsın maddeleri bilirsin-bende o maddelerin toplumu nasıl mutsuz ettiğini sana anlatırım-bir başka felsefeci==>bu kanunlar türkmilletinin sosyalleşmesini ve hukuki ilişkilerini baltalayan çıkmazlarla doludur der..şimdi bu fakir sonlara yaklaş

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:39==>işte bitür günümüzün meslek sahiplerinin alayı zekidir-ama Allah zeki-mühendis-zeki-doktor-zekiöğretmen-zekiprof istemez sevmezde-*Allah===>akıllı -zeki=>doktor*akıllı-zeki=>prof*akıllı-zeki=>bilim adamları nı sever..zeka sadece insanat-hayvanat-nebatad için geçerlidir--->bizi biz yapan==>akıl+zekamızdır--işte kuranın mealini sen böyle yaparak *hem aklımızı kullanmamızı-hemde istişare yapmamızı sorgulamamızı vurguladığı söylüyorsun.kardeş bu başka meale göre..şöyle denebilir==>

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:38=>hah tamam bu falan ilaç demenize benziyor prospektüsü gerçekten okuduğunuzda o ilacın sizin ölümünüze bile vesile olacağı yazar..çünki tazminattar ve kendi firma markası eleceğinin endişesidir bu-->akil her şey değildir..zeka tek başına bir halta yaramaz..örneğin.zeka==>bütün hayvanatta ve nebatadda vardır.hesi harika zekalı yaratıklardır insanda öyle..günümüzün okumuşları-ösym- birincileri-mühendis-prof-general hep ezberleyerek zamana karşı sözde sınav olurlar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:27=>test ediyorki hala ayaktalar..sizden ricam bu konuyu bu şekilde açıklayıcı ve topluma vereceği önemli noktaların olamayacağını sanıyorum zira girişiniz hayli sizin beslendiğiniz kaynak ne ise onu gösteriyor..***oysa kuran ayetleri bir çok yerde aklımızı kullanmamızı, düşünüp öğüt almamızı ve sorgulamamıza vurgu yaparken bu tür iddiaların i̇slam adına kabul görmesi söz konusu olamaz...**burası çok hatalı ve çok yanlış zira yolda bulduğunuz bir ilacn prospektüsünü okumanız ve

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:36=>organizasyonlara borçluyuz bunun lamı cimi yok.bu tarikatların ve inanç grublarının ciddi ve layıkı olanlar gerçekten bu ülkenin barışının teminatıdır...müslümanım.Allaha şükür kendime geldim.sabaha imansız olayımki .ben tarikatları severim onları samimi bulurum aha hiç birine kayıtlı olmadım.rabbim biliyor..ama bu güzelim kültürümüzü saçma ve bilgesizliklerle yıkmak isteyenlar çok oldu*Allah isteseydi darbelerde bile onların yok olmalarını sağlardıbama *Allah onların samimiyetini

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:35=>mehtap şeyrederek doyuramazsınız. din.inanç.yaratılış gizemlidir.insan kendi kanunlarına yöneticilerine bile inanmazken**sığınacak tek limanı vardır o da kendi sahibi *Allahtır**bu ülke eğer tarikatlar olmasaydı zaten gazi kamal atatürkün cumhuriyetini yıkan ismetinönünan yandaşları biz ibirinci cumhurileti yıktık.ikinci cumhuriyettir bizimki dedi.paralardan heykellerden atatürkü sildiler--ama bu tarikatlar olmasaydı bu sabır olmazdı-bu ülkenin varlığının genelini bu tür

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:34=>yapacağını söyler..kısaca.böyle bir yazı yazmak kolaydır,.zira bu tür yazıları **uğur mumculardan tutki sosyalist ,komunist ,kızılbaş tandanslı hatta asker generaller bile yazdılar..bu yazıların altından kalka bilmek için 5816 sayılı kanunun gerekçelerinin düzenlenmesi gerekir yoksa yakındanda sizin yazınızı okuyacağım ama ilk bölümden anladımki sizin yazınız öteki farkıl siyasilerinkinden farkı olmayacak.**sizden ricam.susamış insana türkü söylerek gideremezsiniz-aç insana

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:33=>cahillerinin merdiven altı "dede-şeyh-eğitimci-başkan gibi kendi uydurdukları baş ahmak çalanların "kirli bilgileriyle bu gün osmanlıyı ayakta tutan iki şeyden birincisi olan*tarikatlar ve**vakıflar**bu gün abd ve ab ülkelerinde gayet iyi kullanılmaktalar..kötü olanları ayıklamakta devlete düşer..siyasi kaygılarla ecevit bile chp bile bunlara avuç açmışlardır.bunu siyasi kazanım olarak görmüşlerdir.fetö ençok koruyan ecevittir.fetö bunu söyler vennette ilk şefaatımı ecevite

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:32=>yeminle bir cümleyi iki ayda ezberleyemedim askerde..çünki tüm algılar-herşeyim alkolle bitmişti--sonra rabbim bana acıdı ve ben onun isimlerini zikrederek beynimin fonksiyonlarını inan yeniden küllerinden kalkmasını sağladım.çünki vindows(pencereler-penceler)açar.**Allahın ismi ve her isminin sonsuz manasını içeren ismi celilelerini zikrederek yeminle 5 fakülte en yüksek derecede bitirdim.yabancı dil-hatta yağlı boya resimler bile yaptım**bunu şunun için diyorum**bu milletin cahiller

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:31==>kendisini yaratan imalatçısı*madein god"u arıyor kalbi arıyor beyni arıyor sonuca ulaşamaz veyal ulaştıracak kurumlar yoksa sosyal hayatın bir figuranı olarak günaha -yalan-ifsata batarak kayboluyor-bir örnek vereyim ben 35 yıl 13 yaşında alkol mübdelasıydım,.profesyonelçe refesli ve yaylı çalgılar haricinde iye bir müzisyendim .sarhoş eğlendirirdim çok bara kazanırdımbir müddet sonra beyin nöronlarını hızlı bir şekilde yok eden alkol ile benim beyin şişe mantarına döndü sanki.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:30:insanımız en değerli varlığı evladının selameti okuması-devlete hayırlı insan olması için paralarını dökerek.kurslara vermiş çocukları doktor -eczacı-subay-memur-mühendis -avukat olmuşlar ama aileleri bunlara tek bir satır*dini kavram öğretememiş zira onlarada öğretememiş aileleri**iyi dur avukat brader==>bu ülkedeki bu güzelim evlatlarımız kendisini yaratan "Allah"ı arar duruma düşüyor tıpkı ibrahim halilulah gibi benim tanrım ay.diyor batıyor-güneş diyor batıyor--insan oğlu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:29=>savaşlarda kuranı ezberleyen hafızların ölümü çoğalınca kuran hemen yazılarak çoğaltıldı--türkiyenin kuruluşunda neredeyse kuran okuyanlar bile azaldı birden-sonra insanlar bir gecede alfabesi ve yazması değişerek yazılsızı tarihte milyonlarca yıl-yazılı tarihte 5519 yıl dünyaya feraset-ilim-insanlık-hayvan hakları-kadın çock hakları-işçi hakları gibi ilk modern çağdaş sosyal -iktisadi-kültürel kaynaklara sahip bir güzel insan olan türk milletinin kısaca fabrika ayarlarıyla oynanmış

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:28=>ettiriyorum.devltemin kendi reflexi daimi olmalı elinde daima her an kullanacağı bir argumanlar grubu olmalı.dediğim gibi buralar bütçeden paylar verilerek onların denetimine yol açabiliriz-kötü olanların ayıklanması daha kolay olur..sizden ricam şu**konuşamayacağınız biliyorum ..bir ülke düşün bu ülke kendisini teklikede gördüğünü sanıyor ve inamış olanların tümünü devlete düşman görüyor-12 şubatın 100 katı kadar ağır durumlar.bunları okuduk belgeli gördük.*Allah için düşün::

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:27===>yollarını fısıldar-söyler--eğer grup üyesi .grubun(tarikatın-cemaatin-fan üyelerinin)kurallarına aykırı davrandıklarında onları ya cezalandırır yada onları gruptan atar..bu dünyadaki grup dinamizminin tarikatlarda-teröristlerde-askeriyede-tüm kamu kurum ve kuruluşlarında-okullarda-tüzellerde aynıdır..sayın avukat bey===>ben 61 yaşındayım.devletimin kökü dışarıda fetö gibi bir oluşumun kastine ve geleceğine düçar olmasını neden isteyeyim ben burada yaşıyor hayatımı burada idame

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:26==>ilk basamakta fizyolojik e sosyal ihtiyaçlar(yeme-içme-uyuma-sex)*ikinci basamakta kendine güven(sigortalı iş)**girdiği organizasyonda kendini gerçekleştirme(bak ben koç firmasında veya-yeşilayda-kızılayda-çağday kadınlar vs nde)çalışıyorum beni görün der sosyal topluma neyse buradan bakındığında grubun üyelerini yetken görevliler seçer**ona derslerinin-yapacaklarının ne olduğu anlatır eline kaide kural-kanunştüzük -yönetmelik verir.**hedef belirler bu grup hedefe ulaşmanın

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:25==>uslamda ruhbanıda diline pelesenk etmezsiniz.zira gruplar:ne kadar zararlı -faydalı diye ayırsakta her ikisininde terminolojik olarak veya tipolojik olarak hişerarşisi aynıdır--**grup üyesi önce grubun yetkenleri tarafından uygun gürülen şartlarla seçilir-üye bu gruba girmek ve sosyal satüsündeki kaliteyi arttırmak ister.aslında **maslow'un ihtiyaç hiyararşisi = tarikat-organizasyonlar (sosyal dinamikler-kurumlar)hakkında tam bir çalar saat gibi zamanlı bir kavramdır..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

bölm:24=>çoğu bu hare sabetayistlerdir.bana ister inan ister inanma-ben bunların adından bile soyadından bile tespit edebiliyorum-..gelelim sona doğru..gerçek manada tarikat ve üyelerini ""sosyolojik olarak "birde irdeleyelim""sosyolojinin çekirdeği insanlerın oluşturdu gruplardır..en etkili ve birinci grup ailedir-sonra okullar-meslek kuruluşları-partiler-dernek-vakıflar diye gider**tarikatları grub dinamizmi olarak ele alırsanız sayın avukat bey.inanın tarikat kelimesinide-

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:23=>kendisine tebliği yazısını imzalatanşarlatanlara baktıki alayı yahudi-ermeni tohumu.ve dönme bir adıyla"koferim sazanikos"Allahım sana hamd olsun.beni indirenler benim kardeşlerimden değil çok şükür dedi..evet günümüzde sabatayistler hala dinimizin en ücra yerlerinde büyük basamaklarda yaşamaktalar-bunu darbelerde ve 28 şubatta ap açık gördük-akademisyenlerinden askerlerine işadamlarından politikacılarına kadar ki her siyasi fikirde bunlar vardır.tarikatların çoğunu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:22=jhareket ordusu komutanı bile m.şevket paşa yahudidir.hareket ordusu askerlerinin çoğu yunan bulgar asisi-çetesi-ahlaksızlarından oluşuyor birkaç ta türkler den oluşuyordu..2.abdul hamidi alaşağı eden bunlar alay ederek tıslayarak gülerek imza ettirdikleri dilekçe ile türkiyenin hala içinden çıkılmaz durumunun başlangıcı oldu-sade türkiyenin değil. israil oğullarından tuda-/mekke şerifine kadar ktüm arap alemi öksüz kaldı-sahra altı -kuzey afrika ülkeleride mazlum oldu-abdul hamid han

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:21=>paganist yazısız tarihi irdeleyin içine koyun koyuşturun.türklerin bildiklerini unutturun diye sabetay sevi(mehmet sevi)defalarca onbinlerce sabetayis kripto yahudilere seramoniler yaptırdı.kaç kere kendisine ihtar verildi-sonra müslüman oldum dedi--->günümüzün zebur ve incilin birleştiği bir" tanah"tikun olan-dünyanın yeniden tamiri bugünün siyonizmi ve teodor herzin ve bu ülke için çok önemli şahısların şeyhi oldu bu mel'un...cennet mekan 2.abdulhamidi indiren yunanistandaki

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:20=>2.beyazıt han cennet mekan öğrenince olmaaaz!bunlar Allahın kullarıdır.yaradılanı yaradandan ötürü severiz te bunları alın selanik eyaletimize götürün yıkayın paklayın dedi.kıçlarına bu melunların don verdik karınlarına ekmek indirdik.onlara kendi okullarını verdik-bunlar acaip zengin oldular.sabetay sevinin emriyle sonradan türkiyedeki kafataçı milliyetçiliğin o zamanki şekli ile**türk iimleri alın-çocuklarınıza türk ismi koyun.camilerde türke okuyun-türk dili ve türk tarihi için

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:19=>deyu kudüse geçer ağlama duvarında hacı olur.bunlardan generaller mit tarafından fişlenen işadamları-siyasetçiler falan filanlar dolu ama bunların ismi senin benim gibi türk ismi-şeyhüslam bile oldular padişahların en yakınında mahreminde bile bulundular doktor oldular.önemli askeri teşkilatların başına geldiler.kısaca türk tarihinin yakın tarihi bana göre 1496 yılı ispanya engizisyon mahkemisneden kaçan-donu bile olmayan iptidai gemilerle akdenizde batmayı bekleyen bu yahudiyeri

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:18===>sayın avukat bey.hezeyanlarla bu konuu açıklamanız ülkemiz genelinde zaten okunmaz.sebebini bu fakir yazılarından alıntılar yaparak açıklasın isterseniz.diyorsunuz ki???!müritlerin şeh ve onun askatları altında tıpkı bir askeri hiyerarşi var-şeyhi öldese ölür..bakınız bu sizin kısır düşünceniz.evet tarikat olduğunu sanan onun kurucusu sabetayistlar çoktur.sizin sabetaycıları okumanızı tavsiye ederim.zira osmanlıyı bile yıkan-bizimle camiye-kabeye gelen-sonra ankaradan çağırdılar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:17=>bitmesini sağlar ülkedeki gençlerde -alkol kumar-madde bağımlılığı gibi iğrençliklerden vaz geçer-osmanlının tekke ve zaviyelerinin bir benzerini bu tarikatlara vererek.orada meslek eğitimi okullarının başka dallarının çoğalmasını sağlarız mesela imamhatip okullarının mesleki teknik dersler alması gibi**devletin ve oluşturulmuş bir din alimi konseyinin .denetlemesi ile.,islama aykırı olanların ayıklanması hızlanır geri kalan kendisine devletin güvenmesi hasebiyle esas işini yapar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:16=>ayrılır..bu bu gün abd-ab üyelerinin bazılarında-afrakada-ortadoğuda -balkanlarda vardır-hatta abd-ingiltere islam tarikatlarına bütçeden pay verirler sebebi ise:güvenlik ve anarşi dosyalarında böyle tarikat üyelerinin *ülke selameti ve barışı için katkılarının olduğunu ileri sürerler*türkiyede bunlara siyasi partilere verilen bütçeler gibi bir bütçe ayrılsa bu denetlemeninde bir amacını ortaya çıkartır.ortaya ingliz janlarının-abad ajanlarının-israil ajanlarının ekmeğinin

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

bölm:15=>abdul kadir geylani -abdul haliki goncdüvanı-imam-ı rabbani-halit zülceneln-seyyid abdullah.bakınız tüm tarikatlar buralara kadar gelir ve ismen-ve kendilerine uygun bir*fenafişşeyhte kaybolma-fenafi resulde-kaybolma-son raddesi fenafillah ta bitme gibi sıralamanın kısalmasını ister çünki her basamak o tarikat üyesinin huzur bulmasını-deşarjını ve rabbine yaklaştığının hızlanmasını ister***yani tarikatlar yukarıdaki sıraladğım nakşilikle başlar sonra kendine özgü olan ritüellerle

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:14=>ama sen illaki ruhban sınıfını resmi olarak-müftü-il imamı-ilce imamı-gassalı müezzini gibi sıralamaları anlatıyorsan bu ruhban sınıfına uymaz**eğer tüm islam dünyasının tarikat temilini nakşi̇li̇k oluşturur..sana bir nakşilikten türeyen ama o cemaatin ruhunun dahada yücelmesi için bazıları şiş sokarlar-bazıları dönerler-bazıları tefler ritmiyle zikr ederler-bazıları belki ananmazsın ama avukat brader ayakları yerden kesilir transa geçerler bir sinsile yazayım**şahi nakşı bendi-

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:13==>kahvelerde kumar oynanıyormu ruhsat almadan tabiki oynanıyor gizli saklı-peki herkahvede insanlar kumarmı oynuyor tabiki yok**lokantalar genelde alkol güzel yemekler ile ilgili insanların cezbettiği alanlar.alkollüsüde var alkolsüzüde var**islamda ruhban sınıfı" dersen 1923 te başlayan namazı kılana -yobaz gerici-denildiğinde kınandığında-kafasında fesle camiden çıkanı tutuklandığındaki günleri hatırlatırsınız..islam böyle bir konuyu ve kavramı hak edecek bir din değil.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:12=>.zira yazar avukat beyde asli unsurun kendisini yazacağını sanmıyorum çünki yürek ister-kendisi avukat kendini belki kurtarır ama ben kendimi kurtaramam**o zaman meselenin asli özünü burada yazamayacaksak*nediye bu konuyu getirdin e kardeşim ha!!islamda ruhbancılık-şeyh tarikat.bu kavramlar türkiyedeki teologları bile ilgilendirmiyor.sen bu konuyu ele alarak milletimize ve onun dini isteklerine nasıl yanaşacak bir ortak yol bulmayı deniyorsun bu yazınla-ruhban sınıfı yok.ara bul.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:11=>bunlar duyduklarım.fetö ile epey korkarak kendilerine çeki düzen verenler olduğu gibi,fetönün bıraktığı boşluğa taliplerde oldu tabiki.türkiyedeki tarikatların ciddiyetsizliği varsa-ciddi olanlarıda vardır.bu kesin karinedir..çünki insanlar *kötülük konusunda asla yarışamazlar.devletin kendi reflexi var ama bunu bir türlü kullanmak istemiyor bunun sebeplerini burada yazarsam 5816 sayılı kanunla beni adda götürürler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:10=>bir haydut olu verir,çünki freud denen mikrobun alaycı ama doğru bir sözü vardır"bana bir çingene çocuğunu verin onu asil yapayım.bana bir asil çocuğunu verin onu çingene yapayım**herşey kafa ve düşünce tarzında yatıyor**buradaki yazarın amacını anlamak şimdiden kolay çünki apstrac ı oldukça konuyu şimdiden yerlere sermiş toparlaması zor gibi**bir fetö -bir cübbeli-bir bilmem ne ağaları tarikatı-bilmem menzil-bilmem nur cemaati-bilmem süleymancılar-bilmem 40ncı hocalar bunlar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:9==> arz-ı mevudun geleceğinin garantisi ve türkiyenin doğu güney doğ u bölgesininde içine alan koca bir alanın toparılıp alınması..buraya kadar biraz karışık ve dağınık yazdım.çünki giriş yapacağım konuyu bu parçaları birleştirerek bütünleyeceğim inşAllah**eğer terminolojik olarak her hangi bir orta ölçekli insanı toplum olarak mahalle olara-okul olarak dernek olarak onun tehlikeli olduğunu kendisine hissettirecek mobing ler uygular dayaklar atarsak o adam gerçekten potansiyel bir

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:8==>vehbi koçun malikanesinde-chpli olan vehbi ve onun can dostları abd ve cıa yetkilisi-chp.nin genel sekreteri kasım gülek.baldızı pentagonda assubaydır o zamanlar.fuat doğu paşa mit müsteşarı(kendisi ben müsteşar değlim cıa nin ankara şube müdürüyüm diye alay bile ederdi.fethullah gülen ve chp nin ilahıyatçı başkanı yaşartunagil. böyle bir oluşum türkiyeyi 2016 larda bölünüp parçalanmasına vesile olacak ve ortadoğu ve ileri çin dahil coğrafyayı ele geçirecek abd nin taa ozamanlarda

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:7=>bu katmanlar acaip karışık,akıl sır ermeyen düğüm,kimin eli kimin cebinde gibi,belli bir konsül istediği adama istediği ünvanı din içi ünvanı takır takır veriyor....islamda ruhban sınıfı yoktur.eğer tarikatler(korkunç-islama zarar veren-insanları sömüren-ülkede iktidarı ve devlet otoritesini zayıflatan kemirgenler)gözüyle bakmadıkça ve onları kendi inisiyatifleriyle denetimlere açar ve hesap verme durumu ortaya çıkartırsa hiç bir zararları olmaz.kimderdi 1970 yılı başlarında

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:6=>gibi statülern bir arada karışttırmadan yürütür .bu bu günki sosyolojinin aynısıdır..zaten *insan ve kalabalıklarıon olduğu her yer günümüzün modern sözde çağdaş bireysel ve sosyal psikolojisinide uygularlar*peygamberimiz aynı zamanda bir hoca-öğretmen-müderris-öğretim görevlisi,de sayılır,.hatta şeyh bile sayılır..çünki peygamberler silsilesinde tüm peygamberlerin arasında genetik ve kan bağı akrabalık olduğu işaret edilir..*ruhban sınıfı:sözlük anlamı=>rahiplerin oluşturduğu katman

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:5===>şeyh bir kabilenin başına verilen isim.şeyh.islami değerleri kaynağından tedrisat veya seyri sül-uk ile öğrenir hocasının anlattıklarına katkı vermeden talep edenlere arz ederler**bu şeyhlerin diyen kavim sahibi olanlara göre çok manevi bir değeri vardır.zira bunlar kan yoluyla bile geçebilirler-veya işaret ettiği kişilerdeki değeri görerek öldükten sonra *biat edilecek kişiyi belirlerler..peygamberimiz.*kul*peygamber-(nebi ve resul)sonra bir koca-eğitimci-baba-dede

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:4==>sahabede aynı durumda savaşa katıldıklarında,resuli ekremin(sav)kendilerine dünyevi hayat ve hayat sonrasına dair olan her türlü bilgiyi aldıkları gibi hile katmadan.savaş ganimeti olarak ele geçen köle-insan-veya normal o ilin insanlarına anlatır *islamın büyük bir kaynak olduğunu o dönemin talepçilerine arz ederlerdi...buradaki beyenfendiye sorarım,**bu anlatığım sence bir ruhban sınıfınımı oluşturuyor-bunlar şeyh olmuyorlarmı zira şeyhin iki manası vardır

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:3===>kendi beyti içindeki kadın bilhassa eşi ve kızları-kadınlara ait olan halleri-evlenme-boşanma-iddet hali zamanı bunları sorarlar-onlara peygamber anlattığı için bu meseleleri özüyle anlar bunu gelenlere anlatırdı.evet burada peygamber olduğu halde,peygamberin halifeliğini yapan karısı-kızları zamanla torunları-damatları aynı işittikleri ve yaptıkları ameli gittikleri başka illerde anlatırlardı.yani peygamber yaşarken bile ,bu **irşad*icraasını bunlar gönüllü yaparlardı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

böl:2=>ben dinin olmazsa olmaz başka bir ikamesinin olduğu kanatinde değilim.din.ona ait olan mukaddes kitabın,özünü önce ona gelenin özümsemesi ve bunun halk için kısa ve basit-alimler için özlü ve tanımlı şekilde yayımı Allah tarafından istenir.peygamberler beraber yaptıkları mesai arkadaşları olan-sahabi ve kendi beyti içindekiler bunu anlayarak uygulayarak-tekrar tekrar kendi aralarında tartışarak tekrar peygamberlerine tatbiki zorluklar-hataların anlatılmasını isterler.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 1 yıl önce yorumlandı

***bu yazı;gerçekten konusu gereği uzmanların ele alması gerekli bir yazıdır..eğer bir toplum kendisini oluşturan ve oluşması gerekli olan kurumların iyi çalıştığı bir ülke olsa bu ülkenin insanları oldukça ,özgür ve iradeleriyle orantılı kararlar alacak.belki dini istemeyecek belki dinin içinde kendisini ölümsüz görecektir.sayın yazar.türkiye cumhuriyetinin genel bir şedülünü veya genel bir siyasi panoramasını önce yapsaydıda bu yazıyı yazsaydı.ben teomog değilim.ilahiyetçı değilim..

0 Kişi beğendi.