Kampüs'te PKK standı

13 Mayıs 2015 Çarşamba 08:57

Terör yandaşlarının üniversitelerde uzun süredir kendilerinden olmayanlara karşı yürüttükleri şiddet eylemlerinin ardından kampüsler adeta HDP’lilere kaldı.Kampüs'te PKK standı

Kampüs'te PKK standı

 Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si­’n­de se­çim stan­dı ku­ran HDP, son ola­rak gö­zü­nü İs­tan­bul üni­ver­si­te­le­ri­ne dik­ti. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si­’nin ‘ka­pa­lı­’ me­kan­la­rın­da ya­sa­la­ra ay­kı­rı şe­kil­de sey­yar se­çim stant­la­rı ile boy gös­te­ren HDP’­li­ler son ola­rak ya­rın İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de se­çim bü­ro­su aç­ma­ya ha­zır­la­nı­yor­lar.

TUN­CEL DE KA­TI­LA­CAK

HDP genç­lik kol­la­rı­nın res­mi twit­ter he­sa­bın­dan du­yu­ru­lan bil­gi­ye gö­re, HDP Eş Söz­cü­sü Se­ba­hat Tun­ce­l’­in ka­tı­lı­mı ile açı­la­cak se­çim bü­ro­su­na, İra­n’­da te­ca­vüz­den ka­çar­ken in­ti­har et­ti­ği öne sü­rü­len Kürt kı­zı Fe­ri­naz Hos­re­va-

ni­’nin is­mi ve­ri­le­cek.

untitled-1-069.jpg

‘KA­PA­LI­’ ALAN YA­SAK!

Par­ti­le­rin, rek­tör­lük­ler­den izin al­mak ko­şu­luy­la üni­ver­si­te­le­rin ‘a­çı­k’ alan­la­rın­da se­çim ça­lış­ma­sı yü­rüt­me­le­rin­de, YÖ­K’­ün de­ğiş­tir­di­ği Di­sip­lin Yö­net­me­li­ğin son hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­sal bir en­gel bu­lun­mu­yor. An­cak PKK/HDP çev­re­le­ri, bu ça­lış­ma­la­rı­nı üni­ver­si­te­le­rin ‘ka­pa­lı­’ alan­la­rı­na da ta­şı­ya­rak ka­nun ta­nı­maz­lık­la­rı­nı bir kez da­ha ser­gi­le­mek­ten çe­kin­mi­yor­lar. 

untitled-2-028.jpg

BÖ­LÜ­CÜ SAL­DI­RI

Te­rör yan­daş­la­rı ay­rı­ca di­ğer par­ti­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı en­gel­le­mek­ten de ge­ri dur­mu­yor­lar. Mart so­nun­da Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si­’n­de ça­lış­ma yap­mak is­te­yen AK Par­ti­li­le­rin stant­la­rı bö­lü­cü­ler­ce da­ğı­tıl­mış­tı.

1’İNCİ DE­RE­CE­DEN  SO­RUM­LU­LAR

Da­ha ön­ce bir­çok suç fi­ili­nin al­tı­na im­za at­tık­la­rı bi­li­nen PKK/HDP çev­re­le­ri­nin, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da ra­hat­ça se­çim fa­ali­ye­ti yü­rüt­me­si­ne izin ve­ren Mi­mar Si­nan ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si rek­tör­lük­le­ri­nin, HDP’­li­le­rin se­bep ola­ca­ğı bun­dan son­ra­ki so­run­la­rın da bi­rin­ci de­re­ce­den so­rum­lu­la­rı ola­cak­la­rı be­lir­ti­li­yor.

untitled-3-017.jpg

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x