Kandil'e göre İmralı süreci 'mutlu' bitti!

05 Şubat 2013 Salı 10:09

PKK, internet sitesinde ilan etti: Kandil’e göre İmralı süreci ‘mutlu’ bitti!

Kandil'e göre İmralı süreci 'mutlu' bitti!

 Başbakan Erdoğan, “Bizim illegal örgütle anlaşma masasına oturma derdimiz yok” dedi. Kandil ise ‘3 aşamalı yol haritası üzerinde anlaşıldığını’ ilan etti.

BAŞ­BA­KAN Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, biz­zat gö­rev­len­dir­di­ği MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n’­ın İm­ra­lı­’da Ab­dul­lah Öca­lan ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­re iliş­kin ver­di­ği bil­gi­ler­le, ay­nı gö­rüş­me­le­re iliş­kin PKK’­nın yan­daş­la­rı­na ak­tar­dı­ğı de­tay­lar ka­fa ka­rış­tır­dı.

Silah bırakmadan olmaz

Er­do­ğan, Pra­g’­a gi­der­ken, ön­ce, gü­ven­lik güç­le­ri­nin bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik, ‘du­rup du­rur­ken ope­ras­yon yap­ma­dı­ğı­nı­’ be­lir­te­rek, “Dert­siz ba­şı­nı ni­ye der­de sok­su­n” de­di. Ar­dın­dan şun­la­rı söy­le­di: “Kal­dı ki, biz kim­se ile de an­laş­ma ma­sa­sı­na otur­mu­yo­ruz. Çün­kü bi­zim, il­le­gal bir ör­güt­le an­laş­ma ma­sa­sı­na otur­mak gi­bi bir der­di­miz as­la ola­maz. Si­lah­la­rı bı­rak­ma­dan bi­zim bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü ile mü­ca­de­le­yi kes­me­miz söz ko­nu­su de­ğil. Si­ya­si tem­sil­ci­le­riy­le mü­za­ke­re­le­ri ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­dik. İm­ra­lı­’nın ver­miş ol­du­ğu me­saj­ların çok önem­li ol­du­ğu­nu, is­tih­ba­rat ör­gü­tü­mü­zün biz­le­re ak­tar­dı­ğı bil­gi­ler çer­çe­ve­sin­de bi­li­yo­ruz.”
Baş­ba­kan, “Te­rör ör­gü­tü ile an­laş­ma der­di­miz yo­k” der­ken, PKK’­nın ya­yın or­ga­nı Nu­çe TV’­nin in­ter­net si­te­si ‘bes­ta­nu­ce.or­g’­da ya­yın­la­nan bir ma­ka­le­de, İm­ra­lı­’da­ki gö­rüş­me­ler­de mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı­ğı­nı öne sür­dü. PKK si­te­si, biz­zat Apo’­nun ha­zır­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği 3 aşa­ma­lı yol ha­ri­ta­sı­nı şöy­le açık­la­dı:

İŞTE MUTABAKAT METNİ

1. AŞAMA: Hükümet, anadilde savunma hakkından sonra KCK tutuklularının tahliyesini sağlayacak hukuki düzenlemeleri yapacak. PKK da, bu adımlara paralel olarak eylemlerini durduracak. İki taraf, ‘çatışmasızlık ortamını kalıcı olarak’ ilan edecek.
2. AŞAMA: Türkiye, Suriye Kürdistanı’nı tanıyacak. PKK da, buna karşılık olarak Türkiye’deki silahlı güçlerini sınır dışına çekecek.
3. AŞAMA: Anayasa değiştirilecek. Anadilde eğitim ve özerklik anayasal güvenceye kavuşturulacak.

Yorum Gönder

@name x