KARADAĞ: PKK BÖLGENİN JANDARMASI OLDU

18 Eylül 2014 Perşembe 12:11

Karadağ “Bu süreçte kontrol PKK’nın elinde. Örgüt Doğu ve Güneydoğu’da adeta polis ve jandarma gibi görev yapmaya başladı. Biz illegal olduk onlar legal” dedi.

KARADAĞ: PKK BÖLGENİN JANDARMASI OLDU

 Köy Ko­ru­cu­la­rı Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Se­yit­han Ka­ra­dağ, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bas­kı­la­rı yü­zün­den köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. “On­lar le­gal, biz il­le­gal ol­du­k” di­yen Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Ör­güt Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki­ yer­le­şim yer­le­rin­de ade­ta po­lis ve jan­dar­ma gi­bi gi­bi gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Kon­tro­lü el­le­ri­ne al­mış­lar. Kim­se de ka­rış­mı­yor. Se­si­mi­zi çı­kar­sak pro­vo­kas­yon­cu olu­yo­ruz. Çı­kar­ma­sak sü­rü­nü­yo­ruz. Ne ya­pa­ca­ğız bil­mi­yo­ruz. Biz­ler köy ko­ru­cu­la­rı ola­rak ar­tık il­le­gal, on­lar ise le­gal ha­le gel­di.”

VATANI SEVMENİN BEDELİ

PKK’­nın ko­ru­cu­la­rı ka­çı­rıp uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­dan do­la­yı gö­rev­le­ri­ni bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, ”Köy­ler­de ko­ru­cu­lar tek tek gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Biz her şe­yi bı­rak­tık. Onu­ru­mu­zu ve hay­si­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ül­ke­de va­tan sev­me­nin be­de­li çok ağı­r” de­di.

Terörist görürseniz karışmayın’

Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Zi­ya Sö­zen böl­ge­de köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir PKK bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Sö­zen şu id­di­alar­da bu­lun­du: “Ko­ru­cu­mu­zu ka­çı­ran te­rör ör­gü­tü PKK’­ya yö­ne­lik as­ker ope­ras­yon iz­ni is­te­di. An­cak Bit­lis Va­li­si izin ver­me­di. Eğer ko­ru­cu­muz şe­hit edil­sey­di so­rum­lu­su Bit­lis Va­li­si olur­du. Kim­se bi­zi mu­ha­tap al­mı­yor. Köy ko­ru­cu­ları dev­le­te küs­müş du­rum­da. Çö­züm sü­re­ci­ni en çok is­te­yen bi­ziz. PKK her şe­yi ya­pı­yor ama ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri ‘Te­rö­rist gör­dü­ğü­nüz yer­de ka­rış­ma­yın. Aman çö­züm sü­re­ci­ne göl­ge düş­me­si­n’ di­yor.” Sö­zen çö­züm sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu ya­na 10 köy ko­ru­cu­su­nun bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca şe­hit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

Bugün Gazetesi
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x