TÜİK Ortaya Çıkardı; Türkiye'de Boşanma Patlaması

06 Mayıs 2015 Çarşamba 15:00

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu TÜ­İK, ha­ne hal­kı araş­tır­ma­la­rı­nın so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. TÜİK verileri, boşanmaların acı yüzünü ortaya çıkardı.

TÜİK Ortaya Çıkardı; Türkiye'de Boşanma Patlaması

 Boşanmaların yüzde 39,6’sı evliliğin ilk beş yılında, yüzde 21.8’i ise ikinci 5 yılda gerçekleşti. Araştırmaya göre itibarlı yaşamın nedeni ‘Düzgün aile’ gösterildi.

Bo­şa­nan çift sa­yı­sı 2014 yı­lın­da bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 4,5 ar­ta­rak 130 bin 913 ol­du. Ka­ba bo­şan­ma hı­zı­nın 2014 yı­lın­da en yük­sek ol­du­ğu il, bin­de 2,87 ile An­tal­ya ol­du. An­tal­ya­’yı bin­de 2,72 ile İz­mir, bin­de 2,53 ile Muğ­la iz­le­di. Tür­ki­ye'de 2014 yı­lın­da mey­da­na ge­len bo­şan­ma­la­rın yüz­de 39,6’sı ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da, yüz­de 21,8’i ise ev­li­li­ğin 6-10 yı­lı için­de ger­çek­leş­ti.

İTİ­BAR VE­Rİ­LE­RİN­DE DÜ­ŞÜŞ

Top­lum­da iti­bar­lı ol­ma­yı sağ­la­yan en önem­li ne­de­nin düz­gün ai­le ya­şa­mı ol­du­ğu­nu ifa­de eden­le­rin ora­nı 2013 yı­lın­da yüz­de 45,6 iken 2014 yı­lın­da yüz­de 42,9’a düş­tü. Bu ora­nın 2014 yı­lın­da er­kek­ler­de yüz­de 38,6 ka­dın­lar­da ise yüz­de 47,2 ol­du­ğu gö­rül­dü.

50’Lİ YAŞLAR KRİTİK EŞİK

Düz­gün ai­le ya­şa­mı­nı top­lum­da iti­bar­lı ol­ma­yı sağ­la­yan en önem­li ne­den ola­rak gö­ren­le­rin en yük­sek ol­du­ğu yaş gru­bu yüz­de 50,2 ile 65 ve da­ha üze­ri yaş gru­bu iken, bu ora­nın en dü­şük ol­du­ğu yaş gru­bu yüz­de 37,8 ile 25-34 yaş gru­bun­da ol­du­ğu gö­rül­dü.

BEKAR SAYISI ARTIYOR

Hane halklarının yapısı incelendiğinde; 2012 yılında yüzde 8,6 olan tek kişilik hane halkı oranının 2013 yılında yüzde 8,9’a, 2012 yılında yüzde 8,1 olan tek ebeveynli hane halkı oranının 2013 yılında yüzde 8,2’ye yükseldiği; üç kuşağı içeren geniş hane halkı oranının ise 2012 yılında yüzde 13,5’ten, 2013 yılında yüzde 13,1’e düştüğü görüldü.

3 BİN 459 KORUYUCU AİLE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Nisan 2015 tarihli verilerine göre, Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 3 bin 459 oldu. İllere göre koruyucu aile oranı incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin yüzde 9,7 ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 8,4 ile İzmir, yüzde 5,5 ile Ankara, yüzde 4,7 ile Kayseri ve yüzde 3,3 ile Bursa illeri takip etti.

Bugün Gazetesi
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x