Üniversiteler PKK'ya bırakıldı

11 Mayıs 2015 Pazartesi 09:02

Türk Ocak­la­rı Ge­nel Mer­ke­zi ve Ka­mu-Sen iş­bir­li­ği ve 14 Mart Tıb­bi­ye­li­ler Der­ne­ği­’nin kat­kı­la­rıy­la Ül­kü­cü Şe­hit Fı­rat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu anı­sı­na Üni­ver­si­te­ler­de Te­rör ve Öğ­re­nim Hür­ri­ye­ti ad­lı bir pa­nel düzenledi.Üniversiteler PKK'ya bırakıldı

Üniversiteler PKK'ya bırakıldı

 Panel öncesinde Şehit Fırat Çakıroğlu için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Mer­ke­zi top­lan­tı sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen pa­ne­lin otu­rum baş­kan­lı­ğı­nı Türk Ocak­la­rı Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Meh­met Şa­hin­göz yap­tı. Pa­ne­le ko­nuş­ma­cı ola­rak Ege Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ab­dul­lah Te­miz­kan, Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Dr. Ba­ha­dır Bu­min Özars­lan, Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci­si Ka­dir Şa­hin ve Ege Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci­si Ah­met Ay­dın ka­tıl­dı. 

panel-001.jpg

‘KİR­Lİ BİR STRA­TE­Jİ YÜ­RÜ­TÜ­LÜ­YO­R’

Pa­ne­lin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk yap­tı. Kon­cuk, “Kir­li bir stra­te­ji yü­rü­tü­lü­yor, bu mu­si­bet­le­ri ba­şı­mı­za açan­la­ra ge­re­ken ce­va­bı ver­me­miz     la­zı­m” de­di. Son dö­nem­de te­rör ör­gü­tü­nün çok faz­la şı­mar­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Kon­cuk, te­rör ör­gü­tü­nün üni­ver­si­te­le­ri ele ge­çir­me­si­nin on­la­rı şı­mar­tan­la­rın su­çu ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “bu bir va­tan ha­in­li­ği­di­r” de­di. 

‘FI­RA­T’­TAN AKAN KAN DEV­LET­TEN AK­DI­’

Türk Ocak­la­rı Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Fi­liz Av­şar, “Fı­ra­t’­tan akan kan dev­let­ten akan kan­dı, fark et­me­di­le­r” de­di. Dev­le­tin ya­şa­ma­sı için genç­le­rin öl­me­si de­ğil ya­şa­ma­sı ge­rek di­yen Av­şar, ya­şa­nan ola­yın acı­sı­nın ta­rif­siz ol­du­ğu­nu bir an­ne ola­rak bu du­rum­dan de­rin üzün­tü duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. 

Ko­nuş­ma­sı­nı dev­le­tin muk­te­dir ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­ta­rak bi­ti­ren Av­şar, üç de­fa “Ya Dev­let ba­şa­” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na son ver­di. 

PKK’­YA BI­RA­KMA SÜRECİ OLDU­’

Pa­ne­lin açı­lı­şı­nı otu­rum baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Şa­hin­göz yap­tı. Şa­hin­göz, yıl­lar­dır Türk mil­li­yet­çi­le­ri üze­rin­de bir al­gı yö­ne­ti­mi ya­pıl­dı­ğı­nı ken­di­le­ri­ni ifa­de et­me fır­sa­tı­nın ta­nın­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çö­züm sü­re­ci al­tın­da ya­pı­lan­la­rı eleş­ti­ren Şa­hin­göz, ”Çö­züm sü­re­ci, üni­ver­si­te­le­ri PKK’­ya bı­rak­ma sü­re­ci­di­r” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı bi­tir­di ve pa­ne­list­le­re sö­zü bı­rak­tı. 

Ege Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Ah­met Ay­dın, Fı­rat Ça­kı­roğ­lu­’nun teş­ki­lat baş­kan­lı­ğı­nı al­ma­sıy­la bir­lik­te Ege­’de bü­yük atı­lım­la­rın ol­du­ğu­nu bu du­ru­mun da PKK’­lı­la­rı ra­hat­sız et­ti­ği­ni söy­le­di. 

Fı­rat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu­’nun adı gi­bi Yıl­maz bir ki­şi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ay­dın, “Hep en ön­dey­di, teh­dit­ler, teş­hir­ler, fo­toğ­raf­la­rı­nın fa­kül­te­ye asıl­ma­sı onu as­la yıl­dır­ma­dı, o “Yıl­ma­z”­dı­” de­di. Fı­ra­t’­ın şe­hit edi­li­şi­nin plan­lı bir sal­dı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ay­dın olay­lar­dan iki gün ön­ce de Fı­ra­t’­a sal­dı­rı gi­ri­şi­mi­nin ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 

panel2.jpg

‘KA­TİL­LER ARA­MIZ­DA DO­LA­ŞI­YO­R’

Ege Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ab­dul­lah Te­miz­kan, PKK’­nın şid­det ve sal­dı­rı­yı meş­ru bir un­sur ola­rak gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Fı­ra­t’­ın üni­ver­si­te­de za­ten can gü­ven­li­ği ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Te­miz­kan, onun üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­ne, em­ni­ye­te ve si­ya­si­le­re yap­tı­ğı baş­vu­ru­la­rın ce­vap­sız kal­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. 

“E­ge Üni­ver­si­te­si­’n­de can gü­ven­li­ği­miz yok, pro­fes­yo­nel ka­til­ler ara­mız­da do­la­şı­yo­r” di­yen Te­miz­kan Fı­ra­t’­a rah­met di­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na son ver­di. 

Son ola­rak Ha­cet­te­pe Öğ­re­tim Üye­si Dr. Ba­ha­dır Bu­min Özars­lan ko­nuş­tu. Özars­lan İz­mi­r’­de gö­rev yap­tı­ğı sü­re­de Fı­ra­t’­ı ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı­nı ve şe­ha­det ha­be­ri­ni duy­duk­tan son­ra bir haf­ta ken­di­ne ge­le­me­di­ği­ni be­lirt­ti. 

Ege Üni­ver­si­te­sin­de 10 yıl ça­lış­tı­ğı­nı ifa­de eden Özars­lan üni­ver­si­te­nin ade­ta te­rö­rist yu­va­sı ol­du­ğu­nu ve yö­ne­ti­min yıl­lar­dır bu­na bir çö­züm bul­ma­dı­ğı­nı hat­ta göz yum­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

firat.jpg

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x