Canı pahasına vahyi Kur'an ahkamını Efendimizin (s.av)'in sünnetini savunmuş ve şehadet şerbetini içmiştir. 

Kuran’ın ve Allah Resulü’nün sünneti arasında bir sınıf yoktur.

Hristiyanlıkta ruhban sınıfı, Yahudilikte üstün ırk tahrifat ve iddiası vardır. Yani araba üstün ırk zorlaması tarikat cemaat ekke yapılarına Ruhban sınıfı rolü ve misyon biçmek İslamın İsavileşmesi(!) veya Musavileşmesi(!) zorlamasıdır. Buda hurafe ve bidattır.

Akidede amelde sakatlıktır. İmam Azam bu mevali anlayışına arapçı saltanatçı, din anlayışına karşı Emevi ve Abbasi zulmüne karşı vahiy çizgisini Ehli beyti savunarak Abbasi Halife’si Mansur’un zulmüne uğramış işkence ve zehirlenerek şehadet şerbetini içmiştir.

Bu Arap olmayan Müslümana İslam dışı Mevali anlayışına karşı kutlu mübarek mücadelesi bugün takip edilmesi izlenmesi gereken örnek bir anlayış ve mücadele dolu bir hayattır.

Allah ondan razı olsun Allahı gerçek Kuran ve Sünneti Efendimizin Ehli beytini vahiy çizgisini canı pahasına savunmuş saray sofrasına tenezzül etmemiş doğruları savunurken şehadet şerbetini içmiş müthiş bir örnek modelimizdir.

O Hz. Ali Ehli beytine yapılan Ebu Süfyan Muaviye Yezit zulmüne katliamına karşı çıkan asil bir isyanın kıyamın dirilişin adıdır Allah onu nur içinde yatırsın.