FLAŞ HABER

Ankara’yı sarsacak bomba iddia

01 Şubat 2013 Cuma 10:18

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden alınması için Çankaya Köşkü’ne isminin gittiğini öğrenen Ömer Dinçer, Gül’ün kapısını çaldı. Gül’e “Daha projelerim var” diyen Dinçer yine de görevden alındı.

Ankara'yı sarsacak bomba iddia

 Ge­çen haf­ta ger­çek­le­şen ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği ön­ce­sin­de sür­priz bir gö­rüş­me ya­pıl­dı­ğı­nı ilk kez SÖZ­CÜ or­ta­ya çı­kar­mış­tı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı gö­re­vin­den alın­ma­sı için Çan­ka­ya Köş­kü­’ne is­mi­nin git­ti­ği­ni öğ­re­nen Ömer Din­çer, Gü­l’­le gö­rü­şüp “Da­ha pro­je­le­rim va­r” me­sa­jı ilet­ti.

LİS­TE SIZ­DI: Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği­ni iki haf­ta üst üs­te yap­tık­la­rı haf­ta­lık gö­rüş­me­de ele al­dı­lar. Er­do­ğan, ya­pa­ca­ğı de­ği­şik­li­ği Gü­l’­le pay­laş­tı. İş­te bu nok­ta­dan son­ra lis­te dı­şa­rı sız­dı. Da­ha doğ­ru­su gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı öğ­re­nen Din­çe­r’­e bu bil­gi ve­ril­di.

GÜ­L’­E GİT­Tİ: Ba­kan­lık­tan alı­na­ca­ğı­nı öğ­re­nen Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, Çan­ka­ya Köş­kü­’n­den acil ran­de­vu al­dı. Cum­hur­baş­ka­nı ile gö­rü­şen Din­çe­r’­in “Ba­kan­lık­ta ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğim da­ha önem­li pro­je­le­rim var, de­vam et­mek is­ti­yo­ru­m” ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edil­di. Gül ise bu ta­sar­ru­fun Baş­ba­ka­na ait ol­du­ğu yö­nün­de ce­vap ver­di.

KİM­DEN ÖĞ­REN­Dİ?: Ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da Er­do­ğan, çev­re­siyle bil­gi pay­la­şı­mı yap­mı­yor. Sa­de­ce Köş­k’e çık­ma­dan ön­ce özel ka­le­mi ve­ya da­nış­man­la­rın­dan bi­ri­ne lis­te­yi
yaz­dı­rı­yor. Bu bil­gi Baş­ba­ka­nın ya­nın­da­ki 1-2 ki­şi­de bu­lu­nu­yor. Ömer Din­çe­r’­in gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı ne­re­den öğ­ren­di­ği me­rak ko­nu­su ol­du. Es­ki Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı olan Din­çe­r’­in Baş­ba­kan­lık eki­bin­den bil­gi ala­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­li­yor. Dü­şük bir ih­ti­mal ise Çan­ka­ya Köş­kü­’n­den böy­le bir bil­gi­nin ve­ril­me­si.

Sözcü gazetesinden alınmıştır

SABRİ ŞENEL'İN KONUYLA İLGİLİ YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Yorum Gönder

@name x