Günay'ı CHP torpili yakmış!

30 Ocak 2013 Çarşamba 10:05

Konu Başbakan Erdoğan'ın kulağına gitti.

Günay'ı CHP torpili yakmış!

 Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ka­bi­ne­de re­viz­yon ya­pa­ca­ğı id­di­ala­rı­nın ba­sı­na yan­sı­ma­sı­nın da­ha ilk gü­nün­de gö­rev­den alı­na­ca­ğı ko­nu­şul­ma­ya baş­la­nan Er­tuğ­rul Gü­na­y’­ın ba­şı­nı CHP’­li Be­le­di­ye­le­rin yak­tı­ğı ile­ri sü­rü­lü­yor. Gü­nay, AK­P’­ye ge­çip Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ol­du­ğu ilk dö­nem­de fes­ti­val ve şen­lik­ler için Ba­kan­lık­tan öde­nek ta­le­bin­de bu­lu­nan CHP’­li Be­le­di­ye­le­rin yo­ğun ta­le­biy­le kar­şı­laş­tı. Sol ge­le­nek­ten gel­di­ği ve da­ha ön­ce CHP Ge­nel Sek­re­ter­li­ği yap­tı­ğı için bir­çok CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ta­nı­yan Gü­nay, bu ta­lep­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu kar­şı­la­dı. An­cak bu du­rum par­ti içe­ri­sin­de tep­ki­le­re se­bep olun­ca bir sü­re ge­ri adım at­tı. Ancak konu Başbakan Erdoğan’ın kulağına gitti. Erdoğan’ın bu konuyla ilgili olarak Günay’a sitem ettiği ve tavır aldığı konuşuluyor. Ayşen TÜRKMEN-ORDU

Yorum Gönder

@name x