GÜMÜŞHANE ŞİRAN DUMANOLUĞU KÖYÜNDEN ÜSTEĞMEN ZAHİT

07 Mayıs 2020 Perşembe 18:39

Çanakkale Savaşlarında kahramanlık gösteren pek çok jandarma personelinden biri de Üsteğmen Zahit’tir. Üsteğmen Zahit, Gümüşhane'nin Şiran içerisinden Yetimoğlu Mustafa’nın oğludur.

GÜMÜŞHANE ŞİRAN DUMANOLUĞU KÖYÜNDEN ÜSTEĞMEN ZAHİT

 Çanakkale Savaşlarında kahramanlık gösteren pek çok jandarma personelinden biri de Üsteğmen Zahit’tir. Üsteğmen Zahit, Şiran ilçesinin Dumanoluğu Köyünden Yetimoğlu Mustafa’nın oğludur. 1882 yılında doğmuş, 29 Temmuz 1903’ de jandarma eri olarak Silahlı Kuvvetlere katılmıştır. Yedi yıl çeşitli hizmetlerde bulunarak amirlerinin takdirlerini kazanmış ve subay olması için İstanbul Jandarma Subay Okuluna gönderilmiştir. Bu okulun iki yıllık eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, 25 Mart 1912 de teğmen olarak okuldan mezun olmuştur. Atandığı Sivas İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerde başarılı görevler yapmış, bu görevler sonunda birçok ödül ve takdirname almıştır.
Teğmen Zahit, Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ankara Seyyar Jandarma Alayı emrine atanmıştır. Bir süre sonra İzmir’e giden Alay, burada Enver Paşa ve Mareşal von der Goltz tarafından denetlenmiş, savaş yapabilecek durumda olduğu görüşünce, 62’nci Piyade Alayı adıyla 20’nci Tümenin kuruluşunda yer alarak, Çanakkale Savaşlarına katılmıştır. 62’nci Alay, Çanakkale Cephesinin güney kesimindeki en kanlı muharebelerin yapıldığı Kerevizdere de bulunuyordu. Bu alayın 1. Taburunun 3. Bölüğü, Kerevizdere’nin Şehitler Tepesi’nde çok kanlı, çetin muharebeler yapmak zorunda kalmıştı. İki tarafın siperleri arasındaki mesafe en fazla 30 metre idi. Bazı yerlerde bu mesafe 3-4metreye kadar iniyordu. Her iki taraf da toprağa iyice gömülmüşlerdi.
Fırsat buldukça siperlerini geliştirmek, sığınakları ıslah etmek için 
canlarını dişlerine takarak çalışıyorlardı. Mevzilerinin yakınlığı nedeniyle taraflar birbirlerinin adeta soluk alıp verişini hissediyorlar, birbirlerinin çabalarını etkisiz hale getirmek için gece gündüz demeden uğraş veriyorlardı. Bir siperden atılıp karşı tarafın siperleri içine düşen el bombası birkaç kişiyi öldürüyor veya yaralıyordu. Karşılıklı süngüleşme ve baskınlar yapılıyor. Göğüs göğse acımasız bir savaş, aralıksız sürüp gidiyordu. Teknik bakımdan üstün olan İngilizler, Kara Kedi adı verilen bombalarla bize büyük kayıplar verdiriyorlar, mevzilerimizde büyük yıkıntılara neden oluyorlardı. İşte bu kanlı muharebelerin birinde 62.Alay 4.Tabur Bölük Komutanlarından biri şehit olunca, daha önce Şehitler Tepesi’ndeki çatışmalarda büyük başarılar gösterdiğinden dolayı 14 Eylül 1915’te üsteğmenliğe yükseltilen 3’üncü Bölük Takım subaylarından Zahit, bu bölüğün komutanlığına atandı.
Zahit; uzun boylu, sarışın ve yakışıklı bir subaydı. Komutanlığına atandığı yeni bölükte, durup dinlenmeden, tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışarak, düşmanın yıktığı siperleri kendisi de erleriyle birlikte çalışarak bir gecede tamir ediyor, yeniden düzene sokuyordu. Fakat düşman, gece yapılan, onarılan bu siperleri ertesi gün tekrar yıkıyordu. Üsteğmen Zahit ve yiğit erleri, gece canlarını dişlerine takarak bu siperleri yeniden onarıyorlardı. Böylece günler ve aylar akıp gidiyordu. Üsteğmen Zahit, gene böyle bir gün yıkılan mevzileri onarmakla uğraşırken Alay Komutanı Binbaşı Nazmi (sonraları Vali, Genel Müfettiş, Milletvekili Nazmi Toker ) onun bölüğüne de gelerek çalışmaları yakından izledi. Üsteğmen Zahit, onardığı siperleri komutanına gösterdi. 3-4 metre ötede korkunç bir yılan gibi uzanıp giden düşman hatları hakkında komutanına bilgi verdi ve silahların nerelerde mevzilenmiş olduklarını gösterdi. Uzayıp giden siperler içinden komuta yerine dönmekte olan Alay Komutanı, en tehlikeli bölgede düşmanın öldürücü ateşleri altında günlerdir duran bu kahraman subayı hiç olmazsa birkaç gün nasıl dinlendirebileceğini düşünüyordu. Alay Komutanı, Tabur Komutanına Zahit in bölüğünün başka bir bölükle değiştirilmesinin uygun olacağını bildirdi. Bunu öğrenen yiğit subay, Tabur Komutanını; “Komutanım, ben bu bölgeye alıştım, girdisini çıktısını öğrendim. Bizim yerimize gelecek bölük alışıncaya kadar çok sıkıntı çekecektir.
Alay Komutanımın ellerinden öperim ve beni değiştirmemesini 
istirham ederim. Bölüğümle burada çok iyi işler görebilirim. Eğerburadan alınırsam çok üzülürüm,” diyerek yerinin değiştirilmemesini istedi.
Onun, bu içten gelen isteği komutanlarınca kabul edildi. Aradan geçen günler, Zahit in hakli olduğunu ortaya koydu. Her geçen gün ona yeni bir başarı kazandırıyor ve arkadaşları arasındaki ününü artırıyordu.
1915 yılı Ağustos ayında aldığı yeni takviyelerle giriştiği 
taarruzlarda da başarı kazanmayan ve Türk askerinin vatan aşkı ile dolu çelik göğsünü aşarak İstanbul’u almaktan ümidini kesen düşman, 1915 yılı sonlarına doğru cepheyi boşaltmaya karar vermişti. Düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı gözleniyordu. Bu hazırlıkları öğrenmek için geceleri küçük kuvvetlerle yapılan baskınlardan birine düşmanın alışagelenden çok daha fazla ateşle karşılık vermesi üzerine Üsteğmen Zahit, bunun bir çekilme hareketini gizlemek amacıyla yapılmakta olduğundan kuşkulanarak 8-9 Ocak 1916 da bütün bölüğüyle birlikte saldırıya geçti. Şimdi gecenin zifiri karanlığı içinde cehennemi andıran bir boğuşma başlamıştı. İşaret fişekleri gecenin bağrında kanayan bir yara gibi yanıp sönüyor, aydınlatma mermileri karanlık denen devi yere yıkarak bölgeyi kısa bir süre için gündüze çeviriyordu. Bu arada vatanlarını kurtarmak için en aziz varlıkları olan canlarını fedada en ufak bir duraksamada bulunmayan yiğitlerle, her türlü modern ve öldürücü silah ve gereçlere sahip bir ordunun çok üstün kuvvetleri arasında, amansız bir boğuşma sürüp gidiyordu.
Süngü şakırtıları ile Allah, Allah sesleri ve Hurra nidaları birbirine 
karışıyordu. Türk askeri, kükremiş bir aslan gibi saldırıyor, İleri, İleri haykırışlarıyla birbirini yüreklendiriyordu. Üsteğmen Zahit, adeta masal kahramanları gibiydi. Kalpağı başından düştüğünden dolayı rüzgarın etkisiyle dalgalanan sarı saçları, alev, alev yanan gözleriyle, bölüğün en önünde ilerliyor ve bir an evvel denize ulaşmaya çalışıyordu. Bu arada yakınında patlayan bir mayın onu yere serdi. Yüzü, gözü toprak, üstü başı kan içinde idi. Yarasının ağırlığı hemen belli oluyordu. Biraz evvel başında koştuğu bölüğünü şimdi ancak bakışlarıyla izliyordu. Az sonra ruhunu teslim ederken, dudaklarından ebedi saadete erenlerde görülen bir gülümseme vardı.
Üsteğmen Zahit, Çanakkale Savaşının son şehitlerindendir. 
Cesedini gömmeden evvel ceplerinde yapılan aramada karısınayazılmış, fakat gönderilme imkânı bulunamamış bir vasiyetname çıktı. Üsteğmen Zahit’in bugün elimizde ne bir fotoğrafı, ne de mezarıvardır. Çanakkale Savaşında can veren binlerce yiğit Türk evladıyla beraber gönüllerimizde yaşamaktadır. Aziz hatırasının unutulmamasıiçin gelecek nesillere arz ediyorum.
Mektubun içinde kırmızı kurdeleye bağlı altın gibi sap sarı bir 
demet saç bulunmuş. Tabi ki bu saçlar Aziz şehidin biricik eşi HanifeHanıma aitti. Bazı kaynaklarda resim gösterilmekte O resim Şehide ait değildir tamamen uydurma herhangi bir kişinin resmidir.Aziziye Kasabasının Kılıç Mehmet Bey Kariyesinden Ahmet Efendi Kerimesi Refikam Hanife Hanıma21 Temmuz 330 (1914)
1- İşte bugün seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim, hem 
mesleğim itibarıyla tam bir asker hem müftehir bir askerim.2- Asker olmaklığım hesabıyla bugün sonu ile vatanımı müdaafaya gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarımı dabulmamak vakıadır. Bu hallerin Alem-i Beşeriyette vukuu inkâr olunmaz.3- Böyle olmakla beraber. Şu vasiyetnameyi yazmak, hemen irtihal dâr-i beka etmek değildir, bunu niçin imanımız katidir.4- Rabbani ve mukadderat-ı ilahiye: Ben seni, sen beni tanımadığımız ve bilmediğimiz halde basir memleketten bizi kendi, kendimize nasip etti. Allah’ın emrine ve Peygamberimizin kavline tevfikan izdivacımız icra olundu. Tabii hayatta olduğum müddetçe idaren geçimimizi temine çalıştım. Fakat bizi toplayıp bir araya getiren devletimiz ilan-ı harp eder ve ben mümaileyh vatan uğruna ahrete şahadet edecek olursam, sahip bulunduğum iskam-ı şeriyyeye tevfikan muamele icrasında size variddir. Böyle bir hal vukuunda mevcut olan eşya ve emval-i menkulemde mihri müeccelinizi almanız için ben kendinizi tevkil ve tavzih ediyorum. Emval-i menkulem mesarife kifayet etmezse mamulan beni borçluolarak yatırmayacağınıza eminim.5- Diğer hareketlerine dair bir şey yazmayacağım. Kendi kendimize verdiğimiz vaatlerden inhiraf etmemenizi ister ve ümid ederim. Bana ve ruhuma bir mevlid-i şerif kıraat etmek hususu vicdanınıza muhavveldir. Kendim için başka bir taleb-i ihtiyacımyoktur. Şehitlik bana kâfiyet eder.6- Altı maddeden ibaret olan bu vasiyetnamemi elinize aldığınız zaman ceheran ağlayacak olursanız hüsn-ü rızamı tahsil etmemiş olursunuz…Kumandanı 6 Eylül 330 (1914)
Zahid

Aslından transkriptini çıkaran 
M. Saruhan SİPAHİ İs.Atğm Arşiv İşlem Uzman Çanakkale Şehidi Üsteğmen Zahit’in yazıp da eşine gönderemediği şahadetinde cebinden çıkan mektup.
MUSTAFA OĞLU ZAHİT
SAVAŞ : l. Dünya savaşıCEPHE : Çanakkale CephesiBİRLİK :KUVVET : KORDU :KOLORDU : 3FIRKA : 20ALAY : 62TABUR : 1BÖLÜK : 3KİŞİESL BİLGİLER :LAKAP : yetim oğluBABA ADI : MustafaADI : ZahitSINIFI : JandarmaRÜTBE : ÜsteğmenD.YILI : 1297 (1882)İL : GümüşhaneİLÇE : ŞiranKÖYÜ : DumanoluğuŞEHİT OLDUĞU YER : Seddilbahir muharebesiŞEHİT OLDUĞU TARİH : 26.27.12.1915ASKERLİK ŞUBESİ : ÇankayaÖZELBİRLİK GÖREVİ :
Kaynak :Şekav Şiran Eğitim Ve Kültür Vakfı...
Zahit üsteğmenimiz sahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ali Yeşilyurt 5 ay önce yorumlandı

Allah Rahmet eylesin.Mekani cennet olsun.

0 Kişi beğendi.