23 OKUL YANDI, HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI

19 Eylül 2014 Cuma 11:19

PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da 23 okulu yakmasının ardından Hükümet'ten Kürtçe okullar için olumlu mesajlar geldi.

23 OKUL YANDI, HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI

 Devletin kapattığı Kürtçe okulların mühürleri üçüncü kez söküldü. Misilleme olarak yakılan devlet okulu sayısı 23'ü buldu. Gerilim artarken dün hükümet cephesinden olumlu mesajlar geldi.

Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da Kürt­çe okul ge­ri­li­mi sü­rü­yor. Di­yar­ba­kır, Hak­ka­ri ve Şır­na­k’­ta açı­lan okul­lar şim­di­ye ka­dar üç kez mü­hür­len­di. En son ön­ce­ki ak­şam çok sa­yı­da gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­lar­la ka­pa­tı­lan okul­la­rın mü­hür­le­ri ge­ce sa­at­le­rin­de ye­ni­den sö­kül­dü.

Kürt­çe okul­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik pek çok mer­kez­de tep­ki ey­lem­le­ri dü­zen­len­di. Yük­se­ko­va, Ciz­re ve Di­yar­ba­kı­r’­da 6 okul mo­lo­tof ve el ya­pı­mı pat­la­yı­cı atı­la­rak ya­kıl­dı. Ya­kı­lan okul­lar kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di­ği için bu okul­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­ler dün eği­tim gö­re­me­di. Olay­la­rın baş­la­ma­sın­dan bu ya­na bir haf­ta için­de ya­kı­lan ve tah­rip edi­len okul sa­yı­sı 23 ol­du.   

Okul­lar­da çı­ka­rı­lan yan­gın­la­rı sön­dür­mek için ha­re­ke­te ge­çen çok sa­yı­da it­fa­iye ara­cı­na da za­rar ve­ril­di. Ya­kılan ba­zı okul­lar­da öğ­ren­ci­le­re da­ğı­tıl­mak için bek­le­ti­len ders ki­tap­la­rı­nın da yan­dı­ğı be­lir­len­di. Yük­se­ko­va­’da ya­kı­lan bir oku­lun sön­dür­me iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da teh­li­ke at­la­tıl­dı.  Yan­gın sı­ra­sın­da pat­la­ma­mış bir mut­fak tü­pü son­ra­dan fark edil­di.

ALA: KÜRT­ÇE OKUL AÇI­LA­Bİ­LİR

Kürt­çe okul ge­ri­li­mi son olay­lar­la ar­tar­ken hü­kü­met cep­he­sin­den olum­lu me­sajlar gel­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da Küt­çe okul tar­tış­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di. Kürt­çe kurs ve okul açıl­ma­sı­nın ya­sak ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ala, "Şart­lar ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­se Kürt­çe okul açı­la­bi­lir" de­di. "Amaç pro­vo­ka­tör­lük" di­yen Ala şöy­le ko­nuş­tu: "Kürt­çe kurs açı­la­bi­lir, ya­sak de­ğil. Gi­der­si­niz baş­vu­ru­da bu­lu­nur­su­nuz, şart­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­si­niz açar­sı­nız. Pe­ki Kürt­çe eği­tim var mı? Ya­ni Kürt­çe özel okul ku­rup or­taöğ­re­tim aça­bi­lir mi­si­niz? Aça­bi­lir­si­niz. Bu­nun da ya­sal dü­zen­le­me­si­ni yap­tık. Tür­ki­ye'nin her­han­gi bir ilin­de Bin­göl'de, Di­yar­ba­kır'da, İz­mir'de, An­ka­ra'da bir Türk­çe okul açıl­mak is­ten­se ne ya­pıl­ma­sı la­zım, bel­li bir pro­se­dü­rü var. Önü­ne ge­len ak­lı esen 'Ben bu­ra­da okul yap­tım bu­ra­da da Türk­çe eği­tim ve­re­ce­ğim' di­ye­mez. Bu­nun Mil­li Eği­tim'i var, baş­vu­ru­la­rı var." Ala ya­şa­nan­la­ra iliş­kin de "Tür­ki­ye'de ha­len dev­le­tin içe­ri­sin­den te­miz­le­ne­me­miş de­rin PKK'nın iş­bir­li­ği­ni gö­rü­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

BOZ­DAĞ: İS­TE­YEN­LE­RE İZİN VER­İRİZ

Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak için git­ti­ği Va­n’­da ko­nu­şan Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Kürt­çe okul ge­ri­li­mi ile il­gi­li ola­rak "Okul aç­mak is­te­yen­le­re biz izin ver­me­ye ha­zı­rız" de­di. Boz­dağ şöy­le ko­nuş­tu:

"Son gün­ler­de mey­da­na ge­len okul id­di­ala­rı, ya­sa­nın öngör­dü­ğü şe­kil­de izin­ler alın­mak pro­se­dür­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­mek su­re­tiy­le açıl­mış okul­lar de­ğil. Ya­ni ge­ti­ri­yor bi­ri­le­ri ta­be­la­yı ça­kı­yor ve ‘Bu­ra­sı okul' di­yor. Böy­le ol­maz. Hü­kü­met ya­sa­yı çı­kar­mış, alt­ya­pı­yı oluş­tur­muş. Bun­dan is­ti­fa­de et­mek is­te­mi­yor bi­ri­le­ri. Fii­li du­rum ya­rat­mak su­re­tiy­le Tür­ki­ye'de böy­le bir so­run var­mış gi­bi al­gı ya­ra­tı­yor­lar. Bu bir ka­ra pro­pa­gan­da­dır. Ka­nu­na ay­kı­rı iş ol­du­ğun­da ida­re ge­re­ği­ni ya­par. Ama izin­ler alı­nır­sa ku­ral­la­ra uyu­lur­sa her­han­gi bir en­gel yok­tur. Okul aç­mak is­te­yen­le­re biz izin ver­me­ye ha­zı­rız."


Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x