Kadir Topbaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı”dediği ve 7 yılda biten Kadıköy-Kartal metrosunun istasyonlarından su sızıyor. Tünele girmek cesaret istiyor

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın öve öve bi­ti­re­me­di­ği ve 3 mil­yar li­ra­ya mal olan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su 17 Ağus­tos 2012’de hiz­me­te gir­di. 

Met­ro is­tas­yon­la­rı da­ha 8. ayı­nı dol­dur­ma­dan ha­ra­be­ye dön­dü. Top­ba­ş’­ın, “Va­gon­lar, ray­lı sis­tem ve is­tas­yon­lar da­hil 3 mil­yar li­ra har­ca­dı­ğı­mız Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük met­ro hat­tı ola­ca­k” de­di­ği met­ro­nun is­tas­yon du­var­la­rın­da su sı­zın­tı­sı baş­la­dı.

11 istasyon tehlikede

Açı­lı­şı­nı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yap­tı­ğı, 7 yıl­da an­cak ta­mam­la­nan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro hat­tı 22 km. uzun­lu­ğun­da ve ye­rin 30-40 met­re al­tın­da in­şa edi­len 16 is­tas­yon­dan olu­şu­yor. Ka­dı­kö­y’­den baş­la­yan met­ro hat­tı­nın Üna­lan İs­tas­yo­nu­’n­da met­ro­büs ak­tar­ma­sı bu­lu­nu­yor. İş­te tam da bu is­tas­yon­da baş­lı­yor su sı­zın­tı­sı ve ru­tu­bet­ten kay­nak­la­nan ağır bir ko­ku…

Vatandaşta inşaatı devam eden metrolarınında bu hale geleceği düşüncesi uyandı.