ÜLKÜCÜLERİN SİNEMA FİLMİ GELİYOR !

04 Ağustos 2015 Salı 12:25

12 Eylül darbesini Ülkücülerin gözünden ekrana taşıyacak sinema filmi "Kafes" 2 Ekim'de vizyona girecek. Gölbaşı ilçesinde çekilen filmin yapımcılığını Bülent Aydoğan, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan yapıyor. Başrollerde ise İsmail Hacıoğlu, Şefik Onat ve Nilay Duru oynuyor.

ÜLKÜCÜLERİN SİNEMA FİLMİ GELİYOR !

ÇE­KİM­LE­Rİ Ga­zi Üni­ver­si­te­si, An­ka­ra­’nın ta­ri­hi me­kâ­nı Ha­ma­mö­nü ve Ha­ma­mar­ka­sı, Ulu­can­lar ce­za­evin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Ka­fes fil­mi ya­kın­da viz­yon­da ola­cak. Fil­min hi­ka­ye ve se­nar­yo ya­zar­lı­ğı­nı Lüt­fü Şeh­su­va­roğ­lu­’nun yap­tı­ğı, Se­nar­yo eki­bin­de L.Ş. ile bir­lik­te Bek­taş To­pa­loğ­lu ve Bil­ge­han Ka­ra­ca­’nın da gö­rev al­dı­ğı fil­min yö­net­men­li­ği­ni Mah­mut Kap­tan üst­len­di. Film­de oyun­cu­lar, İs­ma­il Ha­cı­oğ­lu, Ni­lay Du­ru, Şe­fik Ona­toğ­lu, Mel­da Arat, Fı­rat Şa­hin, Er­dal Cin­do­ruk, Tol­ga Yü­ce, İb­ra­him Et­hem As­lan, Jan­berk Nak, Cem­sul­tan Ka­ra­bu­lut ve Tur­gay Ata­lay rol al­dı. Ka­fes fil­mi ya­pım­cı­lı­ğı­nı ise Ya­se­min Nak ile Bü­lent Ay­do­ğan yap­tı. 

Filmin yapımcısı Bülent Aydoğan, yaptığı açıklamada, keyifli bir film çektiklerini belirterek, "Joy PR yapım, bir ilke daha imza atıyor. Bir dönem filmi çekiyoruz. 12 Eylül darbesine, Ülkücülerin gözünden bakan ilk film olacak. Hikayeler, tamamen gerçek. Ama karakterler hayali karakterlerdir" şeklinde konuştu.

Yönetmen Mahmut Kaptan da filmin 80'li yılları ve ihtilal hikâyesini anlatacağını belirterek, "Ama 1972 yıllarından filme başlıyoruz. Büyük bir kesimin yaşadığı ve hala geçmeyen acılarını, bir nebze de olsa dindirmek için bu filmi çekiyoruz. 12 Eylül'e kırk yıldır, sağcıların tarafından bakılmadı. Biz ilk defa bu pencereden bakıyoruz. Çok heyecanlıyız ve inşallah izleyicilerimiz de yaptığımız işten mutlu olur" ifadesini kullandı.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu da heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Mehmet isimli bir karakteri canlandırıyorum. Sert bir iş olacak. Gerçek hikâyelerden yola çıkarak çekilen bir film olacak" dedi.

FİLM NE­Yİ AN­LA­TI­YOR?

Film, Lüt­fü Şeh­su­va­roğ­lu­’nun Ka­fes isim­li ese­rin­den yo­la çı­kı­la­rak ya­pıl­dı. 12 Ey­lül 1980 dar­be­si ilk de­fa fark­lı bir pers­pek­tif­ten ele alı­nı­yor. Dur­sun Ön­ku­zu'nun şe­hit edil­me­sin­den Mus­ta­fa Peh­li­va­noğ­lu­’nun ida­mı­na ka­dar ge­çen sek­sen ön­ce­si ku­şa­ğın sa­ğıy­la so­luy­la dra­mı ele alı­nı­yor. Ka­fes genç­li­ğe re­va gö­rü­len iş­ken­ce­le­ri ve dar­be­nin ar­ka­sın­da­ki­le­ri fark­lı bir üs­lup ve si­ne­ma di­liy­le an­la­tır­ken ay­nı za­man­da Elif ile Meh­met Si­pa­hi’nin de­rin aş­kı­nı iş­li­yor. Bu aş­kın da kay­na­ğı her iki­si­nin Ni­ya­zi Mıs­ri şi­iri­ne olan tut­ku­su. Film­de oku­nan tür­kü­le­rin de şai­ri ve bes­te­kâ­rı Lüt­fü Şeh­su­va­roğ­lu­…

İşte Kafes'in Fragmanı ;

MOBİL İÇİN TIKLAYIN

 

Yorum Gönder

@name x