Pınar öğretmen tek öğrenci için 45 km yol gidiyor Pınar öğretmen tek öğrenci için 45 km yol gidiyor

Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, salatı yerine getiren ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcayanlar için bir yol göstericidir, kılavuzdur. (Bakara-2) Hidayet rehberidir.(Al-i İmran-183) (Fussilet-44) Bu (Kur’an) da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.(Enam-155)(Sad-29) Allah kelamıdır.(Bakara-23,24-Nisa 82-Ankebut51-Fussilet 41-tur-33,34) O, Allahın kopmayan ipidir.(Al-i İmran-103) Müfessirlere göre "Allah'ın ipİ"İnden maksat, Kur'an ve İslâm'dır. "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışmak", 
O Kur’an insanları Hakka ulaştırır, helal ile haramda, din hükümlerinde hakkı batıldan ayırır.(Bakara-185) Kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. Kur’an doğruyu yanlıştan ayıran belgedir.(Bakara-185) Kurtuluşa müjdeleyicidir. (Bakara-167)(Nahl-29) Mutluluk kaynağı bir kitaptır.( ) Kur’an bir öğüt kitabıdır.(Nur -24-34) Kur’an bir Zikirdir.(Nur-37)(AL-İ İmran-58) Kur’an şifadır.(İsra-82)(Fussilet-44) Kuran bir nurdur. -Evlerinizi namaz kılarak Kur’an okuyarak nurlandırınız.(Hadis) Kur’an bir dua kitabıdır.(Özellikle Rabbimiz ile başlayan tüm ayetler) Kur’an kelime olarak toplamak, okumak manalarına gelir. Kur’an’ın başka ismleri de vardır : Kitap, Furkan, Zikir, Hikmet,Şifa,Rahmet, Bürhan, Nur , Beyan, Hak..gibi Aslı Levh-i Mahfuz’dadır. ‘Saklı bir kitaptadır ki ona temizlerden başkası dokunamaz.(Vakıa-77) Kur’an bir mucizedir. Diğer peygamberlerin mucizeleri devirleri geçtikçe bitmiştir. Kur’an mucizesi ise kıyamete kadar bakidir. Hz. Musa zamanında sihir ilmi gelişmişti. Hz Musa’nın asası daha gelişmiş bir mucizedir.Allah sihirlere galip bir kuvvet indirmiş peygamberine. Hz. İsa döneminde tıp ilerlemişti. Hz. İsa hastaları tedavi ediyor, körler görüyor, Allahın mucizesi ile ölüler diriltiliyordu. Hz Peygamber döneminde edebiyat özellikle şiir kuvvet kazanmıştı. Kur’an bu yönüyle emsalsiz bir mucizedir. Ve dünyaya galip gelmiştir. Ve meydan okumuştur. ‘- De ki bu Kur’an’ın benzerini meydana getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler ve hatta birbirlerine yardım etseler onun gibisini meydana getiremezler.(İsra-88) KUR’AN OKUMAK Kur’an okuyacağın zaman, koğulmuş şeytandan Allaha sığın. (Nahl-98)Yani euzu-besmele çek… Sana vahyolunan kitabı oku! Namazı kıl, çünkü namaz ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor.Elbette Allah’ın Zikri/ Kitabı en büyüktür.Allah yaptıklarınızı bilir.(Ankebut-45) (Kur’an okumak namazdan önce gelir ve Kur’an ondan daha büyltür.) Kur’an okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki merhamet olunasınız. (Araf-204) Kur’anı insanlara, dura dura, yavaş yava. anlayarak okunsun diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.(İsra 106) Geceleyin kalk. Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku.. (Müzzemmil-2, 4) KUR’AN’IN DİLİ KUR’AN ANLAŞILIR MI? Ne yazık ki bazı müslümanım diyen guruplar ve toplumlar ‘Kur’an anlaşılmaz, çünkü o bize inmedi. Ashaba indi.Biz onu anlayamayız.sadece feyz almak için Arapçasını okuyoruz.Onu ancak mürşidimiz anlar ve açıklar’.ve benzeri yanlış görüşlerle insanlarla Allahın kitabı arasına duvarlar çekip sözde onu birkaç kişinin anlayacağını söyleyerek aslında insanları birkaç kişiye mahkum ederek bu kişileri de haksızca dünyada bir payeye ulaştırmış oluyorlar.Böylece insanların görüşleri Din yerine geçiyor. Kuran okunmadığı için, Kur’anın muhtevası bilinmediği için biraz Arapça bilen ve Hoca geçinen zevatın her dediği ilahi emirmiş gibi algılanma hatasına düşülüyor. Ve Allahın kitabından habersiz milyonlarca Müslüman yaşıyor ülkemizde.halbuki Kur’an-ı Kerimde cenabı Allah tekrar tekrar Kur’anın açık ve anlaşılır olduğunu bildiriyor. Kur’anı anlaşılmaz sandıkları için müzikal bir okuyuşa yöneldiler ve de mezarda okumaya gittiler. Sözü fazla uzatmadan Kur’an ayetlerine bakalım. Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”(fussilet-44) Demekki Kitap hitap edeceği toplumun dilinden olması gerekiyor. 
-Bilen bir toplum için Kur’an,Arapça okunarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.(Fussilet041)
-Apaçık kitaba andolsun ki Biz onu anlayasınız diye Arapça Kur’an kıldık.(Zuhruf-2,3,)
-Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik.(İbrahim-4)
Kur’anı anlamak için her millet kendi diline çevirmelidir ve okuyup böylece anlaşılmış olunacak. .,Biz onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik.(Yusuf-2) Arap toplumuna Arapça Kur’an tabii olanı budur.
AYETLERİ AÇIK VE AÇIKLANMIŞ BİR KİTAP
Elif Lam Ra! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur’an ! (Hicr-1)
Ta Sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık kitabın ayetleridir.(Neml-1)
Ona şiir öğretmedik, ona yakışmazdı da. Bu yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur’an’dır.(Yasin—69)
Yemin olsun biz sana apaçık ayetler indirdik.(Bakara-99)
Andolsun açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. (Nur-46)
Andolsun biz Kur’an’da insanlara türlü türlü misaller gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler. (İsra-89)
Biz bu Kur’an’da insanlar için düşünsünler diye her türlü misali verdik.(Zümer-29)
Okuyanlar, düşünenler için ayetlerimizi detaylı açıkladık.(Al-i İmran-118)
Biz bu Kur’an’da herhangi bir şeyi ne eksik ne fazla yaptık.(Enam-38)
O Kur’an’ı açıklamak da bize düşer.(Kıyamet -19)
Öğüt alsınlar diye onu senin dilinle kolaylaştırdık.(Duhan 58)
Andolsun ki Kur’an’ı da öğüt olması için kolaylaştırdık.Öğüt alan var mı? (Kamer-17-22-32-40)
Biz sana Kur’an’ı ve en güzel yorumu(ahsena tefsir) getirdik.. (Furkan-33)
SONUÇ
1. Kur’an okumak farzdır. 2. İndiriliş amacına göre okuyup anlamak için her millet Kur’anı kendi diline çevirmesi ve akuyup anlaması esastır. 3. Allah da önceki peygamberlere gönderdiği ayetleri Kur’anda Arapçaya çevirerek veriyor. 4. Kur ‘anın anlaşılması için Türkçe mealinin de açık, açıklanmış ve anlaşılır olması şarttır. 5. Açık seçik anlaşılır bir Arapçanın çevirisi de açık seçik ve anlaşılır olur. 6. Açık seçik ve anlaşılır bir Kur’an bize şahsiyet kazandırır, efendiler kazandırmaz. 7. Apaçık ve anlaşılır olduğunu bildiren Cenabı Allah bu ifadeyi çokça tekrarlamış olmasına rağmen hala Kur’anı anlayamayız demek apaçık bir iftiradır Kur’ana. 8. Kur’an her mümine Allah sevgiliden gönderilmiş bir mektup olduğunu düşünerek onu herkesin okuyup anladığı insanlarla istişare ettiği,,onunla amel ettiği gün İslam rönesansı doğmuş olacak ve İslam dünyası da insanlık da yeniden dirilecek ve yeryüzüne barış ve medeniyet gelecektir. 9. Gelin mübarek Kur’an ayı ramazanda hatimlerimizi mealden yapalım ve anlayarak düşünerek ağır ağır okuyalım.Ola ki gözümüzden kaçırmış olduğumuz ilahi bir emri,bir yasağı,bir tavsiyeyi öğrenmiş olalım. 10. Yanlış anlamayalım, hafızlar hafızlığını kontrol etmek için Arapça Kur’an hatim etsinler ve onlar da Arapça bilmiyorlarsa Mealden de hatim etmeleri gerekmektedir. 11. Allah bizi Kur’anı okuyan anlayan ve onunla amel eden kullarından eylesin.

Fuat Çiçekli

Editör: Kerim Öztürk