1- Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, içtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Köktürklerde dişi kurt bir cedde (büyük anne); Uygurlar için erkek kurt, bir ceddir.

Oğuzlarda ise erkek Bozkurt büyük seferlerde önderlik eden bir millî kılavuzdur. Türklerin, kurdu totem olarak melafetmelerinin manası yabancılar tarafından izah edilmiştir. Arap tarihçisi Mesudî'ye göre bu, Türkleri diğer milletlerden ayıran bir millî karakter (tekrar-önemli) Arap tarihçisi Mesudî'ye göre bu, Türkleri diğer milletlerden ayıran bir millî karakterin ifadesidir. O, eski Kuşanlara ait bir hikâye anlatıyor ve diyor ki:

"Türklerin en büyük padişahlığı Çin ile komşu olan Kuşan Devleti olmuştur. Ona Dokuzoğuz da diyorlar. Bunlara yırtıcıların ve atların padişahı derler (Melik üs'süba ve'lhiyet). Çünkü dünya devletleri arasında onlardan daha kudretli, daha şevketli ve şiddetli, memleket idaresinde onlar kadar mazbut bir devlet yoktur. Ve dünyada en çok at yetiştiren millet de bu Kuşa n Türkleridir".

Burada milâttan evvelki Kuşanlarla milâdî X. yüzyıla (yani Dokuzoğuzlara) kadar Kansu ve Çin arasında yaşamış olan devlet irade olunmuş.

2- Bunlara Altın Han demişler.

Mısırlı Aybek oğlu Abdullah'ın naklettiği rivayetlerde Çengiz'in büyük ceddi olarak tanıttığı Kara Alp Arslan da arslanlar ve diğer yırtıcı hayvanlar arasında dağlık yerlerde yetişmiş bir kahraman olarak tanıtılmıştır.

3-Oğuz Destanı'nda Kül Erkin Han'ın oğlu olan Tuman Han hakkında, yırtıcı hayvanların dillerini bildiği; bir ihtiyar kurdun üç genç kurtla kendi aralarındaki konuşmalarını dinleyerek memleketin refahını temin eden tedbirler aldığı anlatılmıştır.

4-Türk-İskit Aynılığıyla birlikte Oğuz-İskit aynılığını da okumanızı öneriyorum.

5-Kurt, başlıca harplerde yol gösteren bir kılavuzdur. Uygurca Oğuz Destanı'nda Oğuz Han'ın her seferinde bir mavi kurdun orduya rehberlik ettiği, seferin sonu gelince bu kurdun yere oturduğu anlatılmıştır.

6- XI. yüzyılda Semerkant'ta yaşayan Süryanî metropolidi Michael, Selçukîlerin İran'ı istilalarını anlatırken onların eski cedlerine İran seferlerinde köpeğe benzer bir hayvanın (yani kurdun) yol gösterdiğini anlatırken, kurdun rehberlik ettiği bu seferin Muhammed Peygamber'den 100 sene evvel, yani milâdî V. yüzyıl ortalarında, vaki olduğunu ifade etmiştir. O diyor ki: "Bu yırtıcı hayvan bir sefer zamanı gelince, Oğuzlara yakın gelerek Türk dilinde, 'Göç! Göç!', yani göç edeceksiniz, diye ulurmuş. Oğuzlar bu hayvana tam yanaşmıyorlardı. Ancak göz görecek yerden onu takib ederler. Sefer tamam olunca oturur. Oğuzlar da durur. Sonra bu hayvan kaybolur ve ikinci bir sefer zamanı gelinceye kadar görünmez"...

7-Oğuz Destanı, böyle seferlerin sadece kurdun işaretiyle başladığını anlatır. Uygurca Oğuzname'de seferlerin başında kurdun resmi de konulmuştur. Yoksa sefer hakanın isteğiyle ve halkın uymasıyla başlar. Sefer kararlaştırıldıktan sonra kurt ortaya çıkar ve kılavuzluk eder.

8-Yani bir seferin zarureti, kurt tarafından ilham edilmez. Köktürklerde, Karluk ve Halaçlarda bozkurt, bir mürebbiyedir. Büyük ced bir mağarada doğuyor. Oraya dişi kurt gelip, sütü ile çocuğu büyütüyor. Kurdun iki çocuğu vardır, Türkün ceddi de onların yanında üçüncü oluyor.

9-Bu gibi akideler eski Etrüsklerden Romalılara geçmiş ve böyle iki yavruyu emziren bir kurdun resmi, geçen sene Türkistan'da ve Ora Tepe şehrinin yanında yapılan kazılarda bir duvarda bulunmuştur.

10-Bu duvar IX. yüzyılda yapılmış, belki daha eski, bir binaya aitmiş. Geçen sene (1968'de) Tahran'da toplanan İran Sanatı Kongresi'nde Rus profesörü Belenitski, "Bu resim Roma efsanesinin Türkistan'dan geldiğini ifade edebilir." demişti. 

Hudud'ülÂlem kitabında "Asena" demişler.

Köktürklere ait rivayette kurdun Türk olan çocuğu ve on iki kabilenin reisi sıfatıyla on iki çocuk bu kurttan doğmuş veyahut onun tarafından emzirilerek beslenmiş.

11-Kurt tarafından beslenilmiş olan ilk Türke Böri Tekin, yani "Kurt Prens" denilmiş.

Cengiz'in Türk olan ecdadına ait rivayetlerde Türkçe kelimeler, Böri Tekin hanedanının tebaası olan Şivei, sonraki isimleriyle Moğol dilinde değişikliklere uğramıştır.

12-Türkçe börü kelimesine (kurt manasında), bu cedde ait Çin rivayetlerinde "Fuli" denilmiştir. Fakat "Açena" kelimesi de Köktürklerde kullanılmış. Açina da Türkçe bir kelimedir. Budha kültü ile bağlı hüyüklere "acina" demişler.

13-Son zaman Özbekleri Arapça "cin" kelimesiyle bağlamak isteyerek buna "Acinna" demişler. Fakat "cin" kelimesinin "acinna" şeklinde bir çoğulu yoktur. Her hâlde açina, yani Türklerin ceddi, yahut ceddesi olan Açena, Budizm kültürü ile bağlanmıştır..

14- "Tegin" kelimesi mesela Ot Tegin'in "Ot Çegin" telaffuzunda olduğu gibi, "t" harfi, "ç" telaffuz edilmiştir. Cengiz'in ecdadına ait rivayetlerde birçok Türkçe kelimelerde başlangıç "T", "Ç" harfi ile telaffuz edilmiştir.

"Börü Tekin" ismi "Börü Çegin" ve sadece Börçegin telâffuz olunmuş ve bunun manasını bilmeyen Moğollar "Mavi gözlü" olduğuna dair etimoloji uydurmuşlar.

15-Börü Tekin ismi Köktürk ve Karahanlıların prenslerine verilen maruf bir isimdir. Merkezi şimdiki Kabil yanında Begram (daha eski ismiyle Kaisa) olan İndoskit krallarının ceddinin adı da Börü Tekin imiş. El Biruni, bunu "Borıh Tekin" olarak yazmış ve bunun doğduğu ve Türk askeri elbisesi giymiş hâlde halkın huzurunda sürünerek dışarı çıktığı mağaranın bu eski Kâbil yanında gösterildiğini ve kendisine BWR denildiğini, yani El Biruni zamanında daha herkesin bildiği bir yer olarak gösterildiğini kaydetmiştir.

16-Benim bizzat 1914 yılında Şarkî Buhara'da Feyzabad ve Dihnev mıntıkasında yaşayan Karlukların bir mağarada dişi kurt tarafından beslenen prensi "Bayburı" tesmiye ettiklerini işitmiştim. Milâttan önceki Usun (Vusun) Türklerinde de bozkurt dişi annedir. (yani kola mensup olan Göktürklerinki gibidir). Çengiz'in cedleri olan Börü Tekinlerde de Göktürk ve Usunlarda olduğu gibi bozkurt bir ceddedir. Göktürklerin eski bir kolundan ayrılmış olarak gösterilen eski Tibet hükümdar sülâlesi de kendilerinin bozkurt anneden gelmiş olduklarına inanmışlardır.

18- Prof. Marquart, Uygurların ceddi sayılan erkek kurdun Müslümanlığın tesiriyle bazı kaynaklara arslan olarak geçtiğini ileri sürmüş. Mısır Memlûklerinden Aybek oğlu Abdullah Türk ve Moğolların menşelerine ait naklettiği rivayetlerinde de dişi kurt yerine dişi arslandan türemiş, olduğunu düşünerek olsa gerek, kurt yerine arslanı almıştır, fakat hikâyenin Moğolca ve Çağatayca asıllarında hep dişi kurt bahis konusudur. Zamanımızdaki bazı Marksistler gibi Süryani Papazı Michael ve İranlı Gerdizi, Oğuz ve Kırgızların menşelerine dair naklettikleri rivayetlerde, bunları küçümseyerek "kurt" yerine, "it" kelimesini almışlardır. Gerdizi bu Kırgızların "Saklap" dedikleri herhalde eski Sakalardan gelmiş olduklarından, cedlerine Farsça "sek" yani köpek demiştir!

İran seçimleri ve İran Türklüğü İran seçimleri ve İran Türklüğü

Editör: Kerim Öztürk