“Emperyalizme karşı Millet Mücadelesinin de özel kanunları olacaktır ve vardır. Bunları incelemek hayatidir.”
 Aykut Edibali,Millet Davası, sayfa 74

“Strateji bütün milli güçleri, emperyalizme ve ülkemizdeki dayanaklarına karşı; toparlama, teşkilatlanma, mücadeleye hazırlama, zaferi sağlamak üzere yönlendirme ve yönetme sanatıdır.”Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 74

“Ne yazıkki millet mücadelesinin asırlardan beri bir stratejisi olmamıştır. Osmanlı Cihan Devleti’nin son üç asırda sürekli yenilgiler yaşaması; zafere giden bilimsel, akılcı bir stratejisinin olmayışı bunun en canlı örneğidir.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 75

“Batıl sistemler ve öğretiler, objektif olarak ne kadar mantıki görünürlerse görünsünler emperyalizme mani olamazlar.”
 Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 86

“Türk milletinin Türkistan, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar’da soykırıma uğraması milletlerin imha planının en acıklı uygulamasıdır.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 87

“Maskeli Yahudi teşkilatı olan  Masonluk, Amerika’da iktidardadır denebilir. Bu iktidar, Amerika’nın gerçekten büyük gücünü kendi politikasına alet etmektedir.” Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 89

“ABD’deki ve dünyadaki Müslüman ülkelerin yeniden bir güç haline gelme ihtimali ve halk arasındaki İslam inancının yayılışı bu kez de ortaya atılan terörizme karşı savaş oyunu ile engellenmeye çalışılmıştır.
Aykut Edibali,Millet D.,sayfa 90

“Amerikan tarihi Avrupa’dan kovulan kanun kaçaklarının, yerlilerin soykırımı ile elde edilen topraklarda Afrika’dan kaçırdıkları kölelerin elleriyle işledikleri topraklarda devletleşme çabası olarak özetlenebilir.” A. Edibali, s. 93

“Daha önce komünizmin yok edilmesi amacı etrafında birleştirilen Amerikan ırkları bu seferde 11 Eylül’de New York dünya ticaret binalarına iki uçağın intihar saldırısı düzenlemesi ile birlikte kesin olarak Müslüman ülkeler nezdinde İslam doğrudan düşman ilan edildi.”
Aykut Edibali,Millet Davası,sayfa 94

“Kominizim gerçek emperyalizm zihniyetinin geliştirdiği bir ekonomik, toplumsal ve siyasal kuramdır.
 Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 101

ÇALIŞMA VE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME PRENSİPLERİ

“Hedef yüce Türkiye cumhuriyeti devletimizin kurtarılması, korunması ve millileşmesi kesin hedefinden ibarettir.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 140

“Propaganda ancak sonuçları ile başarılı olup olmadığı belli olan bir faaliyettir. Eğer belli bir zaman içinde kazanılan taraftar sayısı çoksa propaganda başarılıdır.”Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 144

“Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki inkılapçı bir teşkilat,teşkilatının mükemmelliği ne dereceye varırsa varsın kitlelerin ruhuna inen bir propaganda yapmıyorsa başarılı olması mümkün değildir.”A.E., s.144

“Kadromuzla millet arasında kurulması gerekli bağı devamlı olarak pekiştiren ise faaliyettir, çabadır, gayrettir, cihattır.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 144

29 Ekim 2023 tarihli muhteşem Türkiye platformu grubu paylaşımımdan

“Vazifemiz Türkistan coğrafyasının tamamının özgürleşmesini sağlamaktır.
 Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 102

“Dış politikanın esasını, 
Rus- Çin emperyalizmine karşı mücadele ve milletimizin kurtuluşu hareketini destekleme teşkil etmektedir.”
Aykut Edibali, Millet Davası,sayfa 102

Türk halklarının kökeni Türk halklarının kökeni

“Rus- Çin emperyalizmi karşısındaki milletlerin her türlü yardımı temin edilmeli ve politikamızın baş esası gerçek ve maske emperyalizme karşı olmak olmalıdır.”
 Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 102

“Patrikhanenin hedefi Türkiye’yi Hıristiyanlaştırmaktır. Bunu temin için her türlü kuvvetle ittifak kurabilirler.”
 Aykut Edibali,Millet Davası, sayfa 105

“Fener politikamızı özetleyecek olursak şöyle olmalıdır:
“Fener Patrikhanesi’nin uluslararası emperyalist zihniyetle ve papalıkla olan ilişkisi  kesilmeli, Hıristiyanlaştırma faaliyetleri durdurulmalı, tüm çalışmaları ülke menfaatlerine zarar vermeyecek sınırlı bir hale getirilmelidir.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 105

“Bütün dünyada özellikle İslam ülkelerinde Protestanlaştırma faaliyetleri yoğundur.” Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 106

”Günümüzde Orta Doğu’da ve Türk dünyasında söz sahibi olma iddiasında olan hiçbir devletin bölgede bulunuşunun coğrafi, tarihsel dayanağı yoktur. Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 109

“Ancak manevi ve tarihi sınırlarımızın içerisinde emperyalizmin yönetimin zihniyetine hükmettiği üç devletin askeri, ekonomik, siyasi etkinliğinden söz edilebilir; ABD, Rusya ve Çin”
Aykut Edibali,Millet Dav.,s.109

”Yahudilere yeni bir vatan inşası için Osmanlı Devleti’nin yıkılması planlanıyordu. Bunun için Türkiye’nin Almanya safında savaşa girmesi gerekmekteydi.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 11

“Gerek Almanya’da ve gerekse Rusya’da iç yapıdaki yıkıcı muhalif kuvvetler milli sistemlerin hakimiyetini yıkamayacak haldeydiler.
Öyleyse savaş çıkmalı, rejimler değişmeli ve emperyalizmin hakimiyeti mutlak bir hale gelmeliydi. 
Yâni  Rusya devleti ve Çarlık yıkılmalı emperyalizmin politikasına uygun rejimler doğmalıydı.
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 112

”Emperyalizm mevcut dengeyi korumak ister.
Bunun için milli uyanışları durdurmak ve söndürmek ister. fakat ne Rus ne de ABD güçleri bu dengeyi  devamlı olarak temin etmeye yetmez.” Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 117

“Propaganda ancak sonuçları ile başarılı olup olmadığı belli olan bir faaliyettir. Eğer belli bir zaman içinde kazanılan taraftar sayısı çoksa propaganda başarılıdır.”Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 144

“Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki inkılapçı bir teşkilat,teşkilatının mükemmelliği ne dereceye varırsa varsın kitlelerin ruhuna inen bir propaganda yapmıyorsa başarılı olması mümkün değildir.”A.E., s.144

“Kadromuzla millet arasında kurulması gerekli bağı devamlı olarak pekiştiren ise faaliyettir, çabadır, gayrettir, cihattır.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 144

”Propaganda; milletin büyük çoğunluğunun öğretimiz, yöntemimiz, programımız, teşkilatımız, mücadelemiz ve bunları temsil eden kadromuza, hedeflerimize bağlanması karşı tarafın iradesinin ortadan kaldırılması faaliyetidir.” S.143

“Hedef yüce Türkiye cumhuriyeti devletimizin kurtarılması, korunması ve millileşmesi kesin hedefinden ibarettir.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 140

“Her türlü İslam ve Türk Milleti karşıtı anlayışın haksız, hatalı ve iğrenç olduğunu biliriz ve ilan ederiz.”
 Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 139”

“Cihad; gönülleri hak için feth etmektir.Allah’ın elçisinin ortaya koyduğu mücadele metodoloji incelendiğinde cihadın esasının insanların kalbini kazanmak olduğu görülecektir.” Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 138

”Milli bağımsızlık idealleri hem kapitalist hem de komünist grupların gittikçe zayıflamasına yol açmaktadır.
 Türkiye emperyalizmin dünya çapında yıkılış dönemine girdiği bir safhada milli, demokratik ve gerçekten ileri bir toplum şekline kavuşabilirdi.
Ve bu aşamada Orta Doğu ülkelerini insani, milli ve demokratik bir birleşmeye sevk edebilirdi.Orta Doğu’daki liderliği  ve Dünya’nın diğer milletlerine de yol gösterici olabilme ihtimali ortaya çıkmıştı.”
(Acaba eski Dünya düzeninin yıkılması sonrasında ortaya çıkan fırsatta 1991’de kurulan milli ittifak umudu ve sonra bu umudun dejenere edilmesi mi anlatılmak isteniyor burada?)
Aykut Edibali, Millet Davası,sayfa 125- 126

“Özetle Türkiye’nin Dünya güç dengesi içindeki yeri; tüm güç grupları için hayati menfaatlerinin toplandığı bir ülke oluşuna bağlı bulunmaktadır.”
 Aykut Edibali, Millet Davası,sayfa 123

“İşte bu sebeplerden dolayı bu iki süper güç ülkemizde çarpışır. Ve Türkiye batı ve doğu arasında orta doğu ülkelerine rehberlik,liderlik yapacak bir seviyeye gelinceye kadar bu çatışma Türkiye’nin hayatında derin ve umumiyetle menfi tesirler meydana getirmekte devam edecektir.”

Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 122

“Amerika İngiltere ve Avrupa Birliği yönünden Türkiye’nin önemi; ülkenin jeopolitik, jeostratejik ve ekonomik durumu ve Türkiye’nin Avrupa, Asya, Afrika milletleri üzerindeki tarihi etkilerinden doğmaktadır.”A.E, M.D.,s.122

“Türkiye jeopolitik, jeostratejik ve İslam ülkelerinde hala devam eden nüfuzu ve esir Türk illerinin son  ümit kaynağı olması itibari ile Rusya yayılma stratejisinin hayati önem verdiği ülkedir.” Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 121

”Türkiye’nin uluslararası güç dengelerine karşı olan dış politika tutumunun Rusya lehine değişikliği halinde Akdeniz’deki Amerikan Rus deniz gücü rekabeti Rusya’nın lehine kökten değişir ve bu değişme İngiliz İmparatorluğu’nun yıkılışını hızlandırır Akdeniz’deki Amerikan hakimiyetini yıkar.
Bu kuvvet değişmesi Afrika ve Avrupa’nın geri kalan bölgelerini rus hakimiyetine sokacağı gibi Asya’da da aynı neticeleri de olur ikincisi ayrıca dünyanın en zengin ve kaliteli petrol yatakları Türkiye’deki değişmeye paralel Rus kontrolüne geçerki bu kesin olarak kapitalist blokun yok oluşuna giden yolun başlangıç noktasıdır.”
Aykut Edibali, Millet Davası, sayfa 121

”DÜNYANIN ŞİMDİKİ GÜÇ DENGELERİ
Bilindiği gibi Berlin duvarının yıkılışı ve komünizmin öğreti olarak dünya siyasetinden uzaklaşması sonrasında dünya dengesi tamamen değişmiştir.”
Aykut Edibali,M.D, sayfa 117

”Emperyalizm teker teker milli uyanışları söndürmeye çalışacaktır. ancak bu hareket eskisi gibi kolay olmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi ne Amerika ne de Rusya’nın gücü  milli hareketleri söndürmeye yeterli olamaz.” 
A. Edibali, Millet Davası, Sayfa 117

Mehmet Mutluoğlu - 19 Aralık 2023 yeniden Milli Mücadele grubu Facebook sayfası paylaşımından

Editör: Kerim Öztürk