1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti,Asya Hun Devletidir. 

2.Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti,
Göktürk Devleti dir.

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, 
Uygurların devletidir.

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, 
II. Göktürk (Kutluklar)dır.

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devletidir.
 
6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar'dır.
 
7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişlerdir.

8. Parayı ilk kullanan Türkler, 
Sibirlerdir.
 
9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişlerdir.
 
10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, 
Göktürklerdir.
 
11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant. 

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesidir.

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlardır.

 14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, 
Orhun Kitabeleri'dir.
 
15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Mete han hükümdarlığında Asya Hunlarınındır.

16. İlk Türk Hükümdarı, 
Asya Hun devletinin hükümdarı Teomandır,

17. Türk adı ilk defa, ÇİN Kaynaklarında Geçer. 

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken'dir. 

19. İlk hayvanları konu alan  sanat üslubu, İSKİTLER'e aittir.

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokasını, 
İskitler kullanmıştır.
 
21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, 
Uygurlar'dır.
 
22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, 
Hunlar'dır.
 
23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler'dir.
 
24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, 
Uygurlar'dır.

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler'dir.
 
26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, 
Orhun Kitabeleri'dir.
 
27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, 
Türkler tarafından üretilmiştir.

28. En uzun destan, Kırgızlar'ların "Manas" destanıdır.

29. Musevi olan tek Türk devleti, Hazarlar'dır.

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu,
Karluklar'dır.
 
31. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar'dır.

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğunu,
Gazneliler 
Kurmuştur.

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları'dır.

34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, 
İhşitler'dir.

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler'dir.
 
36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, 
Karahanlılar'dır.
 
37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları'dır.

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, 
İznik 'tir.

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, 
Çaka Bey'dir.
 
40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, 
"Pasinler" savaşıdır.

41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk 'tür.

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig'dir.

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, 
Çaka beyliği'dir.

44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gaznenilerin, Beyhakiye Medresesi'dir.
 
45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami'dir. 

46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, 
Baba ı ali İsyanı'dır.

47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname'dir.

48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında "TURFAN'da SEBZE VE MEYVE" yetiştirebilen ilk millet ,
Türklerdir. 

49.İslamı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.

50. İslamın Avrupaya yayılmasını önleyen de  Türklüğünü kültürel olarak kaybetmiş Türk asıllılardır. 

Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya, bu söz boşa söylenmemiştir. 

51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan,
Selçuk Türkleridir.
 
52. İklim şartlarını değiştiren 
"Jada - Yada" taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir. 

53.Alpler Avrupanın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupadaki hiç bir dilde , Alp'in anlamı yoktur.
"Alp " öz Türkçe'dir.

37.Türk lehçesinde Alp "Yüce" demektir.

54. Avrupalı’ların Ataları Türk’tür.
 Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini irdeleyerek bu saklı gerçeği ortaya çıkartmışlardır.

55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir. 
Bu tarih "Anadolu’nun fethi değil” geri alınışı” dır.

56." 卐 " OZ Damgası ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır. 

57.Dîvân u  Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır.

İran seçimleri ve İran Türklüğü İran seçimleri ve İran Türklüğü

58. Türkler'in en az 15 bin yıldır Anadolu’da yaşamlarını devam ettirdikleri gerçeği unutulmamalıdır.

Dolayısı ile , 

1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir.

59.Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenlidir.

UNUTMA-UNUTTURMA !

Editör: Kerim Öztürk