Türklerin Anadolu'daki varlığını 1071' den öncesine götürmeyen Tarih bilmez siyasilere, c'nın  dedesi Batı Hun Hakanı Uldız'ı göstererek deyin ki;
Batı Avrupa Hun Alp'leri Uldız'ın yönetiminde Malazgirt den [606] yıl önce Anadolu'da dır.
Türkler bir yerlerden azınlık olarak bu topraklara gelmedi. 
Anadolu Türk topraklarının kadim ve kalıcı sahipleri [on iki bin] yıldır hep Türkler olmuşlardır. 
Türkler; bu topraklarda sığınmacı değil, bu toprakların sahipleridir. 

Mustafa Öncül 

...Hunların yönetimine geçen Uldız burada Avrupa Hun İmparatorluğunu kurdu..
Uldız 404-405 yıllarında ve özellikle 409 yılında Tuna’yı geçerek, nehrin güneyinde kimi köprü-başlarını tutmak koşuluyla Bizans’a Hun baskısının eksilmediğini göstermiş ve Grek kaynaklarına göre kendisi ile barış görüşmeleri için gönderilen Trakya genel valisine;

"Güneşin’in battığı yere kadar her yeri alırım!
diyerek meydan okumuştur.."

Uldız Han, Alypbi'den sonra başa geçen Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. 
390 yılında başa geçmiş ve 410 yılında vefat etmiştir. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun altıncı hükümdarıdır. Yirmi yıllık egemenlik süresinde, Attila döneminin sonlarına değin izlenecek olan dış politikayı belirlemiştir.
Kavimler göçü ile Avrupa'ya gelen Hunlar, Kama Tarkan öncülüğünde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardı. 
Bununla birlikte Avrupa'da yer alan budunları göç etmeye zorlayarak, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesine dolaylı yoldan katkı sağladılar.

400 yıllarda Karpat Dağları dolaylarına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun yönetiminde batıya doğru ilerlemeye başladı. 
Bunun zamanında Avrupa Hunları iki kol halinde hareket etmişlerdir.
Bunlardan bir kol Avrupa'ya Roma topraklarına, 
diğer bir kol Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girdi.

İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast! İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast!

Türkler;  ilk kez Hunlar yıllarda 405 yılında Anadolu ’ya ayak basmışlardır. 
Devletin ağırlık merkezi İtil’den Orta Avrupa’ya kaydı. Hunlar, Tuna’ya ulaşınca Kavimler Göçü’nün ikincisi başladı. 
Bu arada, Batı Roma İmparatorluğu ile dost olan Uldız, 406 yılında Gotların ve diğer yabancı Azınlıkların elinden Batı Roma’yı kurtardı. 
Avrupa Hunları’nın geleneksel politikasının temellerini atmıştır. 
İki aşamalı bu politika; 
Doğu Roma’yı baskı altına alıp, etkisiz hale getirmek, Batı Roma üzerine yürümek, iyi ilişkiler kurmak..."

Kaynak: Profesör. Dr.İbrahim Kafesoğlu

Editör: Kerim Öztürk