Ara trans­fer dö­ne­mi­ne sa­yı­lı gün­ler ka­la Ga­la­ta­sa­ra­y’­da  çar­pı­cı bir trans­fer ha­re­ket­li­li­ği ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın Es­ki­şe­hirs­po­r’­un yıl­dız fut­bol­cu­su Er­kan Zen­gi­n’­i hem de bon­ser­vis be­de­li öde­me­den kad­ro­su­na kat­ma­ya çok yak­laş­tı­ğı an­cak bu ha­ya­li­nin Es Es yö­ne­ti­mi­nin son an­da­ki ham­le­siy­le su­ya düş­tü­ğü öğ­re­nil­di.
İş­te o çar­pı­cı ge­liş­me­ler:

MENAJERLER DEVREYE SOKULDU

Dev­re ara­sın­da kad­ro­sun­dan En­gin Bay­tar, Yi­ğit Gö­koğ­lan, Ay­dın Yıl­maz, Gök­han Zan ve Ebo­ue gi­bi bir­çok isim­le yol­la­rı­nı ayır­ma­yı plan­la­yan Ga­la­ta­sa­ra­y’­da bir yan­dan da tak­vi­ye ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken Er­kan Zen­gin is­mi gün­de­me gel­di. Oyun­cu­nun ala­cak­la­rı ne­de­niy­le Es­ki­şe­hirs­po­r’­la so­run ya­şa­dı­ğı­nı öğ­re­nen yö­ne­tim, me­na­jer­ler ara­cı­lı­ğıy­la na­bız yok­la­ma­ya baş­la­dı.

İHTAR HABERİ HAREKETLENDİRDİ

İş­te tam bu sı­ra­da Er­kan Zen­gin de ala­cak­la­rı­nın öden­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le Es­ki­şe­hirs­po­r’­a ih­tar çek­ti. Bu­nun­la da ye­tin­me­yen tec­rü­be­li fut­bol­cu Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'na (TFF) ser­best kal­mak için baş­vu­ru­da bu­lun­du. Bu­nu fır­sat bi­len Ga­la­ta­sa­ray da oyun­cuy­la ir­ti­ba­tı­nı sık­laş­tır­dı.

ESKİŞEHİR ELİNİ ÇABUK TUTTU

An­cak Trab­zons­po­r’­un da trans­fer lis­te­sin­de olan Er­ka­n’­ı be­da­va­dan el­den ka­çır­mak is­te­me­yen Es­ki­şe­hirs­por yö­ne­ti­mi he­men dev­re­ye gir­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ma­sa­ya otur­duk­la­rı Er­kan ile ala­cak­la­rı­nın han­gi ta­rih­ler­de öde­ne­ce­ği ko­nu­sun­da an­laş­tı. Bu ge­liş­me son­ra­sı tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun Fe­de­ras­yon'a yap­tı­ğı ih­ta­rı ge­ri çek­me ka­ra­rı al­dı.

TRABZON'UN DA UMUDU VARDI

Böy­le­ce Ga­la­ta­sa­ray ve Trab­zons­po­r’­un Er­ka­n’­ı bon­ser­vis­siz trans­fer et­me ha­yal­le­ri su­ya düş­tü. Bu iki ku­lüp ar­tık Er­kan için ol­duk­ça yük­lü bir bon­ser­vis be­de­li­ni göz­den çı­kar­mak du­ru­mun­da. Zi­ra Es­ki­şe­hirs­por’un be­lir­le­di­ği fi­yat 5 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da.

BUGÜN