1-++adlarını değiştirirler ve böylece zamanla düşmanın boyunduruğu altına girerler. 

Sonra kendi kendilerine sormaya başlarlar.

 Ben Kendi imparatorluğu olan bir halktım… Şimdi imparatorluğum nerede?

Kendi kağan’ı olan bir halktım… Şimdi Kağan’ım nerede?’

1

2- Bu yakarış, bu arayış, devletsiz kalan Türk’e devlet kurdurur, devletini imparatorluk oldurur.

 Başlarında adı ya kağan ya da hakan olan bir kahramanın etrafında toplanıp yepyeni bir devlet kurarlar.

3-Tanrı’ya inanan Türklerin, yeryüzünde onun düzenini tesis etmek için, tek bir hükümranlığın kurulması ülküsüyle yaşadıklarını ifade ederler.  “Tek tanrı, tek imparator…

4- Bu iradeyi tetikleyen, nasıl tek bir tanrı varsa, yeryüzünde de tek bir hükümdar olması gerektiği düşüncesidir. Bu çoğunlukla belirli bir ideal uğruna tüm halkların birleşmesi, dünyanın uyumlu bir yönetime ve barışa kavuşması ideali uğruna, defalarca tekrarlanır”.

5- “Türklerde tek bir kural vardır.

'il gider, töre kalır'. Bu töre, Türk’ü devletsiz bırakmamaktır. “

“Türk tarihinin seyri hep böyledir. Gevşeyip, gaflete düşen, sonra da devletinin elden çıktığını gören halk şimdi kağan’ım nerede? Diyerek yeniden bir doğuşa adım atar.

6-Önüne kahramanlarını, önderlerini katar ve devletini yeniden kurar.”

--“Türk tarihi, devletler kurma, devletler batırma ve yeniden kurma tarihidir diyebiliriz” der.

7-BÜYÜK İSKENDER:

--  Büyük İskender bir kapı yaptırıp üzerine şunları yazdırmıştır. “Hunlar(Türkler), bir zaman olacak ki, İran ve Roma ülkelerini, bu kapıdan aşarak, ellerine geçireceklerdir. Tanrının buyruğu ile bütün dünyayı hâkimiyetleri altına alacaklardır.”

8-ÜNLÜ TARİHÇİ HAMMER:

--“Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç mücadeleler sonrasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini kurmuşlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi”.

9-AVUSTURYALI KOMUTAN

M. MONTECUCCOLİ DE ŞÖYLE DİYOR:

Kobani adını verdikleri köy inşaatları kaçak çıktı Kobani adını verdikleri köy inşaatları kaçak çıktı

--"Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

10-İBN-İ HASSUL:

--. "Karakter ve cesaret bakımından Türklerden üstün, büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."

11-RUS KOMUTAN ÇARNAYEV:

--“Türkler zekâlarıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün-olamazdı”.

12-ANTAKYA ORTODOKS PATRİGİ MAKARİOS:

-- 17. asırda, Antakya Ortodoks Patrigi Makarios, katolik Polonyalıların Ortodoks Ruslara yaptıklarını, Osmanlıların Hıristiyanlara davranışıyla karşılaştırıyor ve “Allah, Türk imparatorluğunu ilelebet payidar kılsın; çünkü onlar,

13-++Hıristiyan olsun Yahudi olsun veya Nasturi olsun, tebaalarından kimsenin dinine karışmıyorlar” şeklinde dua etmiştir(Ezzati, 7).

14-SÜRYANİ MİHAEL:

--Süryani Mihael (Chronique, III:154), “Tanrı'nın kendilerini Rafızî Rumların fenalıklarından kurtarmak için Selçuklu Türklerini gönderdi” ifadesini kullanmıştır.(Turan: 267).

15-Türkler, ne Batılılar gibi zalim ne de Doğulular gibi köle ruhlu olabilir. Türk'ün yaradılışında dürüstlük, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, ince ruhluluk vardır. Dünya tarihinde bizim kadar geniş toprakları yönetip de insanların dilini, kültürünü, yaşayışını,

16-++İnancını değiştirmeyen başka bir ulus yoktur.

Türkler, dünyayı yönetme yetkisini Tanrı'dan aldıklarına inanıyorlardı. Bu nedenle Tanrı'nın insanlarına karşı olabilecek en iyi yönetimi göstermeye çalışmışlardır. İnsanlık bir gün Türk yönetimine mecbur olduğunu anlayacaktır.

17-Kün aysın Türk’ler                           

Türk’ün özü var olsun!                  

Ne Mutlu Türk’üm diyene

17

Editör: Kerim Öztürk