Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma! Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma!

Türk mitolojisinde Burşun ikiz atlardır.

Ak Burşun ve Kök Burşun adlı uçabilen iki attır. Tıpkı bu atların isimlerinde olduğu gibi Cengiz Han’ın devleti oğulları arasında ikiye bölerek Ak Orda ve Gök Orda adını vermesi, renklerin çağrışımı bakımından önemlidir.

Bu tabirler asimetrik karşıtlık oluştururlar. Yâni her ikisi de olumlu fakat biri diğerine göre biraz daha baskındır.

Etimolojik olarak Burşun (Bur) kökünden türemiştir. Huzur, refah anlamları vardır. Burçın (geyik) ile de alâkalı olabilir. Çünkü bur kökü göğe yükselen ruhları tanımlamakta kullanılır ve geyik veya at biçiminde
tasavvur edilir.

Ayrıca geyik kutlu sayılan bir canlı olduğundan ata onun adını vermek onu daha güçlü kılacaktır diye düşünülüyor olması mantıklıdır.

rr.png

Editör: Kerim Öztürk